Mukosit vid tandimplantat

 • Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat
 • Åtgärd: Professionell rengöring av tandimplantat för avlägsnande av plack och mineraliserande beläggningar

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan. Professionella rengöringar av tandimplantat för avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar leder till en minskad mukositförekomst och har således en viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid mukosit vid tandimplantat leder professionella rengöringar (instrumentering för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar) i kombination med instruktioner i munhygien till minskad inflammation i mjukvävnaden och ett minskat ficksonderingsdjup kring tandimplantatet (expertgruppsbedömning).

En randomiserad kontrollerad studie [1] inkluderande 13 personer och 8 månaders uppföljning utvärderar effekten av professionell rengöring av implantat (instrumentering för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar) i kombination med munhygieninstruktioner på mukosit vid tandimplantat. Studien jämför effekten av mekanisk infektionsbehandling och ”full-mouth disinfection” vid implantat och tänder. Studien visar att professionell rengöring av implantat resulterar i 20-23 procent minskad vävnadsinflammation (gingivalindex) och 0,6-0,7 mm reduktion i ficksonderingsdjup och jämförbart med effekten vid tänder. Ingen signifikant tilläggseffekt noterades med ”full-mouth disinfection” jämfört med enbart mekanisk infektionsbehandling.

Data från kontrollgrupperna i två randomiserade kontrollerade studier [2-3] med tre–fem månaders uppföljning visar att vid mukosit ger professionella rengöringar av implantatet i kombination med munhygieninstruktioner 47–51 procents reduktion i vävnadsinflammationerna (blödning vid sondering) och 0,4–0,9 mm reduktion i ficksonderingsdjupet. Dessutom visar en djurexperimentell studie [4] avseende effekten av mekaniska infektionskontroller vid mukosit vid tandimplantat, inkluderande histologiska vävnadsanalyser, att med mekaniska infektionsbehandlingar i kombination med munhygien kan friska vävnadsförhållanden kring tandimplantaten återskapas. Det är dock inte möjligt, baserat på detta underlag, att värdera effekten av den professionella rengöringen (instrumentering för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar) i förhållande till enbart förbättrad munhygien. Likt vid behandlingar av gingivit svarar ett regelbundet avlägsnande av bakteriebeläggningar genom munhygienåtgärder sannolikt för den större delen av effekten (se professionell rengöring vid gingivit).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydande biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid tillståndet mukosit vid ett tandimplantat leder åtgärden professionella rengöringar (mekanisk infektionsbehandling och polering) i kombination med instruktioner i munhygien till minskade inflammationer i mjukvävnaden kring tandimplantatet. Åtgärden bedöms generera en måttlig kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Thone-Muhling, M, Swierkot, K, Nonnenmacher, C, Mutters, R, Flores-de-Jacoby, L, Mengel, R. Comparison of two full-mouth approaches in the treatment of peri-implant mucositis: a pilot study. Clinical oral implants research. 2010; 21(5):504-12.
 2. Porras, R, Anderson, GB, Caffesse, R, Narendran, S, Trejo, PM. Clinical response to 2 different therapeutic regimens to treat peri-implant mucositis. Journal of periodontology. 2002; 73(10):1118-25.
 3. Strooker, H, Rohn, S, Van Winkelhoff, AJ. Clinical and microbiologic effects of chemical versus mechanical cleansing in professional supportive implant therapy. The International journal of oral & maxillofacial implants. 1998; 13(6):845-50.
 4. Trejo, PM, Bonaventura, G, Weng, D, Caffesse, RG, Bragger, U, Lang, NP. Effect of mechanical and antiseptic therapy on peri-implant mucositis: an experimental study in monkeys. Clinical oral implants research. 2006; 17(3):294-304.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33