Mukosit vid tandimplantat

 • Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat
 • Åtgärd: Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan. Dagliga sköljningar med en antiseptisk lösning har en låg till måttlig tilläggseffekt till tandborstning och har således en viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Sköljningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid mukosit vid tandimplantat har munsköljningar med en klorhexidinlösning eller essenslösning en–två gånger per dag, som ett komplement till borstning, sannolikt en låg till måttlig effekt på de kliniska inflammationssymtomen (expertgruppsbedömning).

Det finns inga studier av tillräcklig kvalitet som utvärderar effekten av mun-sköljningar med en antiseptisk lösning som ett komplement till tandborstning. I en studie [1] inkluderande 20 personer med tandimplantat jämfördes effekten av munsköljningar med en essenslösning och en placebolösning (två gånger per dag under tre månader) som ett komplement till tandborstning. Studien redovisar 34 procent större reduktion av ”blödning vid sondering” jämfört med kontrollgruppen, men ingen effekt avseende reduktion i ficksonderingsdjupet. I en annan studie med tre månaders uppföljning [2], inkluderande 24 personer med tandimplantat, jämfördes effekten av munsköljningar med en 0,12-procentig klorhexidinlösning (en gång per dag) och självadministrerade spolningar med en 0,06-procentig klorhexidinlösning av mjukvävnadsfickorna kring tandimplantaten (en gång per dag). Båda behandlingsgrupperna visade en signifikant reduktion av ”blödning vid sondering” (munsköljning 33 procent, spolning 62 procent). Eftersom jämförelser med en negativ kontrollgrupp saknas kan inte effektstorleken av behandlingarna bedömas, men studien visar att munsköljningar med en antiseptisk lösning sannolikt inte har någon effekt på bakterieplack under tandköttskanten.

Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att studierna indikerar att munsköljningar med en antiseptisk lösning kan ha en viss effekt vid mukosit (jämför med tilläggseffekten vid gingivit). Den protetiska konstruktionens utformning försämrar dock ofta åtkomligheten för munsköljningslösningen till gränsområdet mellan mukosan och tandimplantatet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydande biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid tillståndet mukosit vid ett tandimplantat har åtgärden munsköljningar med en klorhexidinlösning eller essenslösning en–två gånger per dag som ett komplement till borstning en låg effekt på de kliniska inflammationssymtomen. Åtgärden bedöms ge en måttlig till hög kostnad för den vunna effekten (reduktion av mukosit). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Ciancio, SG, Lauciello, F, Shibly, O, Vitello, M, Mather, M. The effect of an antiseptic mouthrinse on implant maintenance: plaque and peri-implant gingival tissues. J Periodontol. 1995; 66(11):962-5.
 2. Felo, A, Shibly, O, Ciancio, SG, Lauciello, FR, Ho, A. Effects of subgingival chlorhexidine irrigation on peri-implant maintenance. Am J Dent. 1997; 10(2):107-10.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33