Mukosit vid tandimplantat

 • Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat
 • Åtgärd: Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användning av tandkräm med en antimikrobiell substans har en låg till måttlig tilläggseffekt jämfört med tandkräm utan någon tillsats av en antimikrobiell substans och således en viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget för att värdera effekten av tandkräm med en tillsats av antiseptika på mukosit vid tandimplantat utgörs av två randomiserade kontrollerade studier med medelhögt bevisvärde avseende effekten av triklosan i kombination med copolymer [1, 2]. Studierna inkluderar sammanlagt 164 personer med minst ett implantat med mukosit.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid mukosit vid tandimplantat ger användning av tandkräm med en tillsats av antiseptika (triklosan i kombination med copolymer eller zinkcitrat) ytterligare 21 procents mukositreducerande effekt jämfört med användning av en tandkräm utan någon tillsats av en antimikrobiell substans (visst vetenskapligt underlag).

 

Expertgruppen anser det rimligt att anta att användningen av tandkräm med en tillsats av andra antiseptika (klorhexidin, tennfluorid) vid tandborstning har en reducerande effekt på mukosit vid tandimplantat likt den som har visats för gingivit (se förbättrad munhygien vid gingivit).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydade biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid mukosit vid ett tandimplantat bedöms åtgärden användning av tandkräm med en tillsats av antiseptika (klorhexidin, tennfluorid, triklosan i kombination med copolymer eller zinkcitrat) ha en låg till måttlig ytterligare mukositreducerande effekt jämfört med tandkräm utan någon tillsats av en antimikrobiell substans. Åtgärden beräknas generera en låg till måttlig kostnad för att uppnå en reduktion av mukosit. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Ramberg, P, Lindhe, J, Botticelli, D, Botticelli, A. The effect of a triclosan dentifrice on mucositis in subjects with dental implants: a six-month clinical study. The Journal of clinical dentistry. 2009; 20(3):103-7.
 2. Sreenivasan, PK, Vered, Y, Zini, A, Mann, J, Kolog, H, Steinberg, D, et al. A 6-month study of the effects of 0.3% triclosan/copolymer dentifrice on dental implants. Journal of clinical periodontology. 2011; 38(1):33-42.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33