Mukosit vid tandimplantat

 • Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat
 • Åtgärd: Förbättrad munhygien

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan. Munhygieninstruktioner leder till en minskad mukositförekomst och har en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid mukosit vid tandimplantat leder munhygieninstruktioner i användandet av såväl en manuell som en elektrisk tandborste till minskad inflammation i mjukvävnaden kring tandimplantatet (expertgruppsbedömning).

En systematisk översikt från Cochrane [1] inkluderar en relevant randomiserad kontrollerad studie [2] med ett medelhögt bevisvärde. Inga ytterligare studier har tillkommit.

Studien [2] jämför effekten av användandet av en elektrisk (”sonic”) och en manuell tandborste och inkluderar 31 personer med sex månaders uppföljning. Användandet av en elektrisk tandborste reducerade blödningsindexet med 55 procent jämfört med 54 procent för en manuell tandborste. Minskningen i ficksonderingsdjupet var 0,4 mm och likvärdig för de två typerna av tandborstar. Det saknas kontrollerade studier av tillräcklig kvalitet som utvärderar effekten av användning av munhygienhjälpmedel för approximal rengöring.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydande biverkningar eller oönskade effeker är redovidsade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid mukosit vid ett tandimplantat leder åtgärden munhygieninstruktioner i användandet av såväl en manuell som en elektrisk tandborste till minskade inflammationer i mjukvävnaden kring tandimplantatet. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Esposito, M, Grusovin, MG, Papanikolaou, N, Coulthard, P, Worthington, HV. Enamel matrix derivative (Emdogain) for periodontal tissue regeneration in intrabony defects. A Cochrane systematic review. Eur J Oral Implantol. 2009; 2(4):247-66.
 2. Wolff, L, Kim, A, Nunn, M, Bakdash, B, Hinrichs, J. Effectiveness of a sonic toothbrush in maintenance of dental implants. A prospective study. J Clin Periodontol. 1998; 25(10):821-8.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33