Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Lokal behandling med klorhexidingel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan. Användningen av klorhexidingel i behandlingen av tandköttsfickor saknar effekt och Socialstyrelsen har bedömt att metoden därmed inte är kostnadseffektiv. Effekten av gelen har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid kronisk parodontit har en lokal subgingival behandling med klorhexidingel som enda behandling eller som en tilläggsbehandling efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling ingen kliniskt signifikant behandlingseffekt (expertgruppsbedömning).

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt [1] avseende användningen av klorhexidingel vid behandlingen av kronisk parodontit. I översikten ingår fyra randomiserade kontrollerade studier (totalt 100 personer) av effekten av subgingivala appliceringar av en 0,2–2-procentig klor-hexidingel som enda behandling, och i vilka den kliniska och mikrobiologiska effekten utvärderas efter 30 minuter till 26 veckor. Effekten av 1–2-procentig klorhexidingel som en tilläggsbehandling till mekaniska infek-tionsbehandlingar utvärderas i fyra randomiserade kontrollerade studier (to-talt 74 personer) med en uppföljningstid av tre–nio månader. Studierna är heterogena och någon metaanalys är därför inte gjord. Samtliga studier bedöms ha ett lågt bevisvärde. Applikationer av klorhexidingel som enda behandling medför inte någon signifikant effekt på den subgingivala mikrofloran jämfört med placebogel.

I två studier redovisas en signifikant minskning av blödning vid sondering, men ingen effekt på ficksonderingsdjupet eller den kliniska tandfästenivån. Inga signifikanta effekter på kliniska eller mikrobiologiska variabler kunde verifieras i de inkluderade studier som utvärderade subgingivala applikationer av klorhexidingel som en tilläggsbehandling till mekaniska infektionsbehandlingar. En tillkommande randomiserad kontrollerad studie med 2,5 % xanthan-baserad klorhexidingel som tilläggsbehandling till mekanisk instrumentering [2] och inkluderande 98 personer redovisar signifikant större fickdjupsreduktion (0,8 mm) och vinst i klinisk tandfästenivå (0,9 mm), men ingen signifikant skillnad i reduktion i blödning vid ficksondering. Denna gel finns dock inte på marknaden och ytterligare studier krävs för att kunna bedöma dess kliniska effekt. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att det granskade underlaget inte ger något stöd för att klorhexidingel har någon klinisk signifikant effekt vid behandling av kronisk parodontit.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i underlaget.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit har en subgingival lokal behandling med klorhexidingel, som enda behandling eller som en tilläggsbehandling efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling, ingen kliniskt signifikant behandlingseffekt och åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Cosyn, J, Sabzevar, MM. A systematic review on the effects of subgingival chlorhexidine gel administration in the treatment of chronic periodontitis. J Periodontol. 2005; 76(11):1805-13.
 2. Paolantonio, M, D'Ercole, S, Pilloni, A, D'Archivio, D, Lisanti, L, Graziani, F, et al. Clinical, microbiologic, and biochemical effects of subgingival administration of a Xanthan-based chlorhexidine gel in the treatment of periodontitis: a randomized multicenter trial. Journal of periodontology. 2009; 80(9):1479-92.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33