Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Spolning av tandköttsfickor med en antimikrobiell lösning saknar effekt och Socialstyrelsen har bedömt att metoden därmed inte är kostnadseffektiv. Effekt av åtgärd har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en relevant systematisk översikt [1] och ytterligare sex randomiserade kontrollerade studier [2-7] och en kliniskt kontrollerad studie [2-4, 8]. Den systematiska översikten inkluderar sex randomiserade kontrollerade studier med en uppföljningstid av tre–tolv månader, i vilka effekten av spolningar av tandköttsfickor med 0,02–0,2-procentig klorhexidinlösning utvärderas. Studierna är heterogena, vilket omöjliggjorde en metaanalys. I sju senare studier utvärderas tilläggseffekten av spolning med en 0,1–10-procentig jodlösning [2-5, 7, 8] och essenslösning [6] vid ultraljudsinstrumentering.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid kronisk parodontit har spolningar av tandköttsfickor med en antimikrobiell lösning, som enda behandling eller som en tilläggsbehandling till subgingivala mekaniska infektionsbehandlingar, ingen effekt på tillståndets kliniska symtom (visst vetenskapligt underlag).

Ingen av de sex studierna i den systematiska översikten visar någon signifikant tilläggseffekt på minskningen av ficksonderingsdjupet eller vinsten i den kliniska tandfästenivån med spolningar med en klorhexidinlösning vid subgingival instrumentering. Av sex studier, i vilka en jodlösning används för subgingivala spolningar i samband med ultraljudsinstrumenteringen, redovisar fem studier [2-5, 7] ingen tilläggseffekt med användning av en 0,5–10-procentig jodlösning jämfört med spolning med vatten, medan en kliniskt kontrollerad studie [8] som använde en 0,1-procentig jodlösning visar 0,4 mm större fickdjupsminskning och 0,3 mm större vinst i klinisk tandfästenivå. I den senare studien upprepades behandlingen var tredje till var fjärde månad vid ett kvarstående fickdjup på 5 mm eller mer. Den randomiserade kontrollerade studien [6]där spolning med essenslösning utvärderas, visar ingen signifikant tilläggseffekt.

Sammanvägt visar underlaget att det saknas evidens för någon tilläggseffekt av spolningar med en antimikrobiell lösning i samband med manuell eller maskinell instrumentering. Det är tydligt att exponeringstiden av den antimikrobiella lösningen i tandköttsfickan vid spolningen inte är tillräcklig för att ha någon effekt på den subgingivala mikrofloran [9].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i underlaget.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit har spolning av tandköttsfickorna med en antimikrobiell lösning, som enda behandling eller som en tilläggsbehandling till en subgingival mekanisk infektionsbehandling, ingen positiv behandlingseffekt. Då metoden saknar tilläggseffekt bedöms åtgärden inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. Hanes, PJ, Purvis, JP. Local anti-infective therapy: pharmacological agents. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):79-98.
 2. Del Peloso Ribeiro, E, Bittencourt, S, Ambrosano, GM, Nociti, FH, Jr., Sallum, EA, Sallum, AW, et al. Povidone-iodine used as an adjunct to non-surgical treatment of furcation involvements. Journal of periodontology. 2006; 77(2):211-7.
 3. Koshy, G, Kawashima, Y, Kiji, M, Nitta, H, Umeda, M, Nagasawa, T, et al. Effects of single-visit full-mouth ultrasonic debridement versus quadrant-wise ultrasonic debridement. Journal of clinical periodontology. 2005; 32(7):734-43.
 4. Leonhardt, A, Bergstrom, C, Krok, L, Cardaropoli, G. Healing following ultrasonic debridement and PVP-iodine in individuals with severe chronic periodontal disease: a randomized, controlled clinical study. Acta odontologica Scandinavica. 2006; 64(5):262-6.
 5. Ribeiro Edel, P, Bittencourt, S, Sallum, EA, Sallum, AW, Nociti, FH, Jr., Casati, MZ. Non-surgical instrumentation associated with povidone-iodine in the treatment of interproximal furcation involvements. Journal of applied oral science : revista FOB. 2010; 18(6):599-606.
 6. Feng, HS, Bernardo, CC, Sonoda, LL, Hayashi, F, Romito, GA, De Lima, LA, et al. Subgingival ultrasonic instrumentation of residual pockets irrigated with essential oils: a randomized controlled trial. Journal of clinical periodontology. 2011; 38(7):637-43.
 7. Kruck, C, Eick, S, Knofler, GU, Purschwitz, RE, Jentsch, HF. Clinical and microbiologic results 12 months after scaling and root planing with different irrigation solutions in patients with moderate chronic periodontitis: a pilot randomized trial. Journal of periodontology. 2012; 83(3):312-20.
 8. Rosling, B, Hellstrom, MK, Ramberg, P, Socransky, SS, Lindhe, J. The use of PVP-iodine as an adjunct to non-surgical treatment of chronic periodontitis. Journal of clinical periodontology. 2001; 28(11):1023-31.
 9. Greenstein, G. Position paper: The role of supra- and subgingival irrigation in the treatment of periodontal diseases. Journal of periodontology. 2005; 76(11):2015-27.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33