Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar med Er:YAG-laser har en klinisk effekt motsvarande den för mekaniska infektionsbehandlingar och har därmed också möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att behandlingen inte är kostnadseffektiv i jämförelse med mekanisk infektionsbehandling. Effekt av behandling har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

I en systematisk översikt [1] inkluderas fyra relevanta randomiserade kontrollerade studier [2-5] med sex–tolv månaders uppföljning. Samtliga studier har använt Er:YAG-laser. Ytterligare tre randomiserade kontrollerade studier med Er:YAG-laser identifieras [6-8], varav två med högt bevisvärde. I två studier [2, 6] görs jämförelse med hand instrumentering, 4 studier har ultraljudsinstrumentering som kontroll [3, 4, 7, 8], och 3 studier jämför effekten av laserbehandling med eller utan tillägg av handinstrumentering [5-7]. Studierna inkluderar totalt 191 patienter i intra-individuella jämförelser.

Dessutom har det tillkommit en systematisk översikt med medelhögt bevisvärde [9] inkluderande meta-analys av fyra randomiserade kontrollerade studier avseende användning av Er:YAG laser vid behandling av kronisk parodontit.

Det saknas studier av tillräcklig kvalitét och med en uppföljning av minst sex månader när det gäller utvärdering av effekt av andra typer av laser (t.ex. CO2, Nd:YAG, Nd:YAP eller diode lasers) som alternativ till mekanisk infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar vid kronisk parodontit.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid kronisk parodontit har icke-kirurgisk behandling med Er:YAG-laser en minskande effekt på tillståndets kliniska symtom motsvarande den vid mekaniska infektionsbehandlingar (gott vetenskapligt underlag).

I en systematisk översikt [1] inkluderas fyra relevanta randomiserade kontrollerade studier [2-5] med sex–tolv månaders uppföljning. Samtliga studier har använt Er:YAG-laser. I en studie [2] jämförs laserinstrumentering med handinstrumentering, två studier har ultraljudsinstrumentering som kontrollbehandling [3-4], medan en studie jämför effekten av laserinstrumentering med eller utan tillägg av handinstrumentering [5]. Studierna inkluderar totalt 85 personer i en intraindividuell jämförelse.

Sammanvägt visar resultaten av studierna att effekten av Er:YAG-laser vid icke-kirurgisk behandling av kronisk parodontit är likvärdig med den vid subgingival instrumentering med hand- eller ultraljudsinstrument; minskning av ficksonderingsdjup 1,5 mm jämfört med 1,4 mm efter hand- eller ultraljudsinstrumenteringar. Förbättringen i klinisk tandfästenivå är 1,0 mm för laser och 0,9 mm för ultraljud-/handinstrument, och minskningen i blödningsindex är 27 procent respektive 23 procent. Användning av Er:YAG-laser som en tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling gav inget förbättrat läkningsresultat [5-7].

Meta-analys i tillkommande systematisk översikt [9] redovisar ingen signifikant skillnad i fickdjupsreduktion eller vinst i klinisk tandfästenivå mellan Er:YAG-laser instrumentering och hand-/ultraljudsinstrumentering.

Studier med kortare uppföljningstid än sex månader har inte visat någon behandlingseffekt motsvarande den för mekaniska infektionsbehandlingar med användandet av andra typer av laser (exempelvis koldioxid-, Nd:YAG-, Nd:YAP- eller diod-laser) vid icke-kirurgisk behandling av kronisk parodontit [1, 10, 11].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter förekom i de granskade studierna. Enligt experimentella studier kan risken för termisk skada på de parodontala vävnaderna och pulpan inte uteslutas.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit har icke-kirurgiska behandlingar med Er:YAG-laser en minskande effekt på de kliniska symtomen motsvarande den vid mekaniska infektionsbehandlingar. Eftersom kostnaden är högre och behandlingseffekten bedöms likvärdig med den som uppnås med mekaniska infektionsbehandlingar är Er:YAG-laserbehandlingar inte kostnadseffektiva. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. Schwarz, F, Aoki, A, Becker, J, Sculean, A. Laser application in non-surgical periodontal therapy: a systematic review. Journal of clinical periodontology. 2008; 35(8 Suppl):29-44.
 2. Schwarz, F, Sculean, A, Georg, T, Reich, E. Periodontal treatment with an Er: YAG laser compared to scaling and root planing. A controlled clinical study. Journal of periodontology. 2001; 72(3):361-7.
 3. Sculean, A, Schwarz, F, Berakdar, M, Romanos, GE, Arweiler, NB, Becker, J. Periodontal treatment with an Er:YAG laser compared to ultrasonic instrumentation: a pilot study. Journal of periodontology. 2004; 75(7):966-73.
 4. Crespi, R, Cappare, P, Toscanelli, I, Gherlone, E, Romanos, GE. Effects of Er:YAG laser compared to ultrasonic scaler in periodontal treatment: a 2-year follow-up split-mouth clinical study. Journal of periodontology. 2007; 78(7):1195-200.
 5. Schwarz, F, Sculean, A, Berakdar, M, Georg, T, Reich, E, Becker, J. Clinical evaluation of an Er:YAG laser combined with scaling and root planing for non-surgical periodontal treatment. A controlled, prospective clinical study. Journal of clinical periodontology. 2003; 30(1):26-34.
 6. Lopes, BM, Theodoro, LH, Melo, RF, Thompson, GM, Marcantonio, RA. Clinical and microbiologic follow-up evaluations after non-surgical periodontal treatment with erbium:YAG laser and scaling and root planing. Journal of periodontology. 2010; 81(5):682-91.
 7. Rotundo, R, Nieri, M, Cairo, F, Franceschi, D, Mervelt, J, Bonaccini, D, et al. Lack of adjunctive benefit of Er:YAG laser in non-surgical periodontal treatment: a randomized split-mouth clinical trial. Journal of clinical periodontology. 2010; 37(6):526-33.
 8. Ratka-Kruger, P, Mahl, D, Deimling, D, Monting, JS, Jachmann, I, Al-Machot, E, et al. Er:YAG laser treatment in supportive periodontal therapy. Journal of clinical periodontology. 2012; 39(5):483-9.
 9. Sgolastra, F, Petrucci, A, Gatto, R, Monaco, A. Efficacy of Er:YAG laser in the treatment of chronic periodontitis: systematic review and meta-analysis. Lasers in medical science. 2012; 27(3):661-73.
 10. Slot, DE, Kranendonk, AA, Paraskevas, S, Van der Weijden, F. The effect of a pulsed Nd:YAG laser in non-surgical periodontal therapy. Journal of periodontology. 2009; 80(7):1041-56.
 11. Sanz, M, Teughels, W. Innovations in non-surgical periodontal therapy: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. Journal of clinical periodontology. 2008; 35(8 Suppl):3-7.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33