Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth disinfection" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. En omfattande desinfektion i kombination med ett professionellt avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar (”full-mouth”) saknar ytterligare tilläggseffekt och därmed saknas också möjlighet att påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

”Full-mouth disinfection” innefattar en mekanisk infektionsbehandling av samtliga tandköttsfickor vid ett–två behandlingstillfällen inom 24 timmar samt tungborstning eller -skrapning och en antimikrobiell behandling med antiseptika (spolning av tandköttsfickor, munsköljning, sprayning av tonsiller) med syfte att eliminera parodontitassocierade bakterier i munålan i sin helhet.

I en systematisk översikt från Cochrane [1] av icke-kirurgiska behandlingar enligt konceptet ”full-mouth disinfection” inkluderas metaanalyser av tre randomiserade kontrollerade studier (77 personer) för jämförelse med behandlingseffekten av en traditionell sektionsvis instrumentering, och två randomiserade kontrollerade studier (55 personer) för jämförelse med ”full-mouth”-instrumentering. Uppföljningstiden i de ingående studierna är sex–åtta månader. Behandlingen utfördes med hand- eller maskindrivna instrument. I en tillkommande randomiserad kontrollerad studie [2] med högt bevisvärde och inkluderande 25 personer jämförs ”full-mouth disinfection”, ”full-mouth” instrumentering och kvadrantsvis instrumentering.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

Vid kronisk parodontit

 • är behandlingseffekten av ”full-mouth disinfection” likvärdig med den vid sektionsvis instrumentering (gott vetenskapligt underlag)
 • finns ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt mellan ”full-mouth disinfection” och ”full-mouth”-instrumentering (gott vetenskapligt underlag).

Metaanalysen visar inga kliniskt signifikanta skillnader i effekt med ”full-mouth disinfection” jämfört med traditionell sektionsvis instrumentering när det gäller minskning av inflammationerna eller ficksonderingsdjupet eller förändring i den kliniska tandfästenivån, med undantag för en minskning av ficksonderingsdjupet i fickor med ett initialt djup av 5–6 mm (+ 0,5 mm). Inga signifikanta skillnader finns heller mellan ”full-mouth”-instrumentering och ”full-mouth disinfection”. Alla tre metoderna resulterar i en kliniskt signifikant förbättring av parodontalstatus. Tillkommande studie [2] visar inga signifikanta skillnader mellan ”full-mouth disinfection”, ”full-mouth” mekanisk infektionsbehandling och kvadrantsvis instrumentering.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit är behandlingseffekten av ”full-mouth disinfection” likvärdig med den för sektionsvis och ”full-mouth” instrumentering. Metoden innebär ett tillägg av klorhexidin och är inte mer effektiv, och därför är metoden inte kostnadseffektiv jämfört med sektionsvis instrumentering eller ”full-mouth”-instrumentering. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. Eberhard, J, Jepsen, S, Jervoe-Storm, PM, Needleman, I, Worthington, HV. Full-mouth disinfection for the treatment of adult chronic periodontitis. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (1):CD004622.
 2. Swierkot, K, Nonnenmacher, CI, Mutters, R, Flores-de-Jacoby, L, Mengel, R. One-stage full-mouth disinfection versus quadrant and full-mouth root planing. Journal of clinical periodontology. 2009; 36(3):240-9.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33