Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Ett professionellt icke-kirurgiskt avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar (”full-mouth”) har god klinisk effekt och därmed stor möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Åtgärdens effekt har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

”Full-mouth”-instrumentering innebär avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar i samtliga tandköttsfickor vid ett–två behandlingstillfällen inom 24 timmar.

I en systematisk översikt från Cochrane [1] som jämför en ”full-mouth”-instrumentering med en traditionellt genomförd sektionsvis instrumentering, inkluderas metaanalyser av fem randomiserade kontrollerade studier (sex månader, totalt 150 personer). Behandlingen utfördes med hand- eller maskindrivna instrument. I två av de ingående studierna utfördes ”full-mouth”-instrumenteringen vid ett behandlingstillfälle (45–60 minuters behandlingstid) och i övriga tre studier vid två behandlingstillfällen inom 24 timmar.

Ytterligare fyra randomiserade kontrollerade studier [2-5] (uppföljning 6-8 månader, totalt 107 personer) jämför ”full-mouth”-instrumentering vid ett behandlingstillfälle alternativt vid två tillfällen inom 24 timmar och instrumentering av två kvadranter per behandlingstillfälle med fyra veckors intervall alternativt en kvadrant per behandlingstillfälle med en veckas intervall. I en studie [5] utvärderas också patient upplevt obehag av behandling.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid kronisk parodontit föreligger ingen signifikant skillnad i effekt mellan ”full-mouth” och sektionsvis instrumentering på minskningen av tillståndets kliniska symtom (gott vetenskapligt underlag).

Metaanalysen i den systematiska översikten [1] visar inga kliniskt signifikanta skillnader i effekt mellan de två metoderna i minskning av inflammationerna, ficksonderingsdjupet och förändringen i den kliniska tandfästenivån, varken vid måttligt djupa (5–6 mm) eller djupa (större än 6 mm) tandköttsfickor. Båda behandlingsmetoderna resulterar i en kliniskt signifikant förbättring av parodontalstatusen. Ingen signifikant skillnad i läkningsresultat mellan de två metoderna redovisas i de studier som begränsade tiden för ”full-mouth”-instrumentering till ett behandlingstillfälle om 45–60 minuter. Tillkommande studier [2-5] visar ingen signifikant skillnad mellan behandlingsmetoderna. Ingen skillnad i subjektivt behandlingsobehag förelåg mellan behandlingsmetoderna [5].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit har ”full-mouth” subgingival instrumentering en måttlig till hög effekt på att minska tillståndets kliniska symtom, och effekten bedöms vara likvärdig med den som uppnås med sektionsvis instrumentering. Såväl ”full-mouth” som sektionsvis subgingival instrumentering för avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar vid kronisk parodontit bedöms generera en låg kostnad per förhindrad tandförlust. Förutsatt att metoden är möjlig att genomföra för såväl patienterna (längre tid för besöket och möjligen minskad komfort) som terapeuterna (när det gäller hård arbetsbelastning i ett längre perspektiv), medför den minskade tidsåtgången att metoden kan vara mer kostnadseffektiv jämfört med en sektionsvis instrumentering. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. Eberhard, J, Jepsen, S, Jervoe-Storm, PM, Needleman, I, Worthington, HV. Full-mouth disinfection for the treatment of adult chronic periodontitis. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2008; (1):CD004622.
 2. Knofler, GU, Purschwitz, RE, Jentsch, HF. Clinical evaluation of partial- and full-mouth scaling in the treatment of chronic periodontitis. Journal of periodontology. 2007; 78(11):2135-42.
 3. Del Peloso Ribeiro, E, Bittencourt, S, Sallum, EA, Nociti, FH, Jr., Goncalves, RB, Casati, MZ. Periodontal debridement as a therapeutic approach for severe chronic periodontitis: a clinical, microbiological and immunological study. Journal of clinical periodontology. 2008; 35(9):789-98.
 4. Swierkot, K, Nonnenmacher, CI, Mutters, R, Flores-de-Jacoby, L, Mengel, R. One-stage full-mouth disinfection versus quadrant and full-mouth root planing. Journal of clinical periodontology. 2009; 36(3):240-9.
 5. Loggner Graff, I, Asklow, B, Thorstensson, H. Full-mouth versus quadrant-wise scaling--clinical outcome, efficiency and treatment discomfort. Swedish dental journal. 2009; 33(3):105-13.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33