Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling - sektionsvis - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Ett professionellt icke-kirurgiskt avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar (sektionsvis) har god klinisk effekt och därmed stor möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Åtgärdens effekt har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

I en randomiserad kontrollerad studie [1] och en kontrollerad klinisk studie [2] utvärderas behandlingseffekten av en subgingival mekanisk infektionsbehandling i kombination med munhygieninstruktioner. Jämförelse görs med enbart munhygieninstruktioner över en tid av ett–tre år. Dessutom identifierades en systematisk översikt [3] som fokuserar på effekten av icke-kirurgisk instrumentering. Översikten inkluderar en metaanalys av sektionsvis instrumentering i kontrollgruppen i fem randomiserade kontrollerade studier (totalt 102 personer) med en uppföljningstid av sex månader. I en tillkommande randomiserad kontrollerad studie [4] med 6 månaders uppföljning jämförs effekten av mekanisk infektionsbehandling med användandet av handinstrument respektive ultraljudsinstrument.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Vid kronisk parodontit har subgingival instrumentering för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar en måttlig till hög effekt på tillståndets kliniska symtom (visst vetenskapligt underlag)
 • Ingen kliniskt signifikant skillnad i behandlingseffekt föreligger med användandet av handinstrument respektive ultraljudsinstrument vid mekanisk infektionsbehandling (expertgruppsbedömning).
 • Oavsett om metoden är en mekanisk infektionskontroll med eller utan lambåkirurgi ger åtgärden en minskning av ficksonderingsdjupet och en förbättring av den sonderbara fästnivån (SBU evidensstyrka 3)*.

* Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.

Subgingival instrumentering resulterar i en markant minskning av ficksonderingsdjupet och en vinst i den kliniska tandfästenivån jämfört med enbart supragingival infektionskontroll [1, 3]. För tandköttsfickor med ett initialt sonderingsdjup av 4–6 mm är minskningen i ficksonderingsdjupet 1,1 mm och vinsten i den kliniska tandfästenivån 0,6 mm. Motsvarande förändring vid ett initialt sonderingsdjup på mer än 6 mm är 2,0 mm respektive 1,2 mm. Den kontrollerade kliniska studien [2] redovisar en signifikant större minskning över tre år i prevalensen av blödningar och fördjupade tandköttsfickor efter en subgingival instrumentering (84 procent respektive 57 procent) jämfört med enbart supragingival infektionskontroll (49 procent respektive 24 procent). Ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt noteras med användandet av handinstrument respektive maskindrivna instrument (ultraljudsinstrument) vid mekanisk infektionsbehandling [4].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit har sektionsvis subgingival instrumentering en måttlig till hög effekt på att minska tillståndets kliniska symtom. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per förhindrad tandförlust. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. Kaldahl, WB, Kalkwarf, KL, Patil, KD, Dyer, JK, Bates, RE, Jr. Evaluation of four modalities of periodontal therapy. Mean probing depth, probing attachment level and recession changes. J Periodontol. 1988; 59(12):783-93.
 2. Westfelt, E, Rylander, H, Dahlen, G, Lindhe, J. The effect of supragingival plaque control on the progression of advanced periodontal disease. J Clin Periodontol. 1998; 25(7):536-41.
 3. Hung, HC, Douglass, CW. Meta-analysis of the effect of scaling and root planing, surgical treatment and antibiotic therapies on periodontal probing depth and attachment loss. J Clin Periodontol. 2002; 29(11):975-86.
 4. Ioannou, I, Dimitriadis, N, Papadimitriou, K, Sakellari, D, Vouros, I, Konstantinidis, A. Hand instrumentation versus ultrasonic debridement in the treatment of chronic periodontitis: a randomized clinical and microbiological trial. Journal of clinical periodontology. 2009; 36(2):132-41.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33