Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt preparat (doxycyklin i låg dos)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Användningen av antiinflammatoriska preparat som ett tillägg till mekaniska infektionsbehandlingar har en låg till måttlig positiv effekt, men enbart i korttidsperspektiv, och därmed endast en viss möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt [1] (medelhögt bevisvärde) avseende behandlingseffekten av tilläggsbehandlingat med doxycyklin i låg dos (20 mg två gånger per dag under tre–tolv månader) vid icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar. Vid denna lågdosering av doxycyklin uppnås inte någon antimikrobell effekt men väl antiinflammatoriska effekter. I en metaanalys inkluderas fem randomiserade kontrollerade studier (670 personer). Uppföljningstiden varierar mellan tre och tolv månader (upp till tre månader efter avslutad läkemedelsbehandling).

Ytterligare sju randomiserade kontrollerade studier [2-8] (fyra med ett lågt och två med ett högt bevisvärde) identifierades. Två är multicenterstudier [2, 6] och omfattar totalt 476 personer som fick behandling med doxycyklin under nio månader. Övriga studier inkluderar vardera 26–46 personer och tre månaders doxycyklinbehandling. I en studie [5] inkluderas enbart rökare.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid kronisk parodontit ger tilläggsbehandlingar med doxycyklin i låg dos efter icke-kirurgiska infektionsbehandlingar en låg till måttlig positiv korttidseffekt på reduktionen i ficksonderingsdjupet och på vinsten i den kliniska tandfästenivån (visst vetenskapligt underlag).
 • Det saknas evidens för bestående klinisk effekt efter avslutad läkemedelsbehandling (expertgruppsbedömning).

Av den systematiska översikten framgår att vid icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar ger tilläggsbehandlingar med doxycyklin i låg dos cirka 0,4 mm större minskning av ficksonderingsdjupet och 0,5 mm större vinst i den kliniska tandfästenivån jämfört med placebobehandlingen. Ingen skillnad i behandlingseffekt noteras mellan medeldjupa (4–6 mm) och djupa (7 mm eller mer) tandköttsfickor. Multicenterstudierna [2, 6] i vilka individerna står på doxycyklin under hela studietiden visar en behandlingseffekt som är i linje med den systematiska översikten. De fem övriga studierna redovisar en liknande trend i behandlingsutfallet, men i de flesta fall utan någon signifikant skillnad jämfört med placebogruppen. Ingen skillnad i behandlingseffekten redovisas mellan rökare och icke-rökare [5]. Uppföljning 9 mån efter avslutad läkemedelsbehandling i två studier [247, 248] visar inga kliniska signifikanta skillnader jämfört med placebo kontroll. Expertgruppen anser att ytterligare uppföljningsstudier behövs för att kunna värdera nyttan av tilläggsbehandlingar med antiinflammatoriska preparat.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Studierna visar ingen skillnad i biverkningar och oönskade effekter jämfört med placebo. Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit ger tilläggsbehandlingar med doxycyklin i låg dos efter icke-kirurgiska infektionsbehandlingar en låg till måttlig positiv korttidseffekt. Metoden ger en tilläggseffekt till en högre kostnad. Metoden kan vara kostnadseffektiv jämfört med övriga antiinflammatoriska tilläggsbehandlingar med läkemedel men det är svårt bedöma kostnadseffektiviteten på grund av oprecisa effektdata. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. Reddy, MS, Geurs, NC, Gunsolley, JC. Periodontal host modulation with antiproteinase, anti-inflammatory, and bone-sparing agents. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):12-37.
 2. Preshaw, PM, Hefti, AF, Novak, MJ, Michalowicz, BS, Pihlstrom, BL, Schoor, R, et al. Subantimicrobial dose doxycycline enhances the efficacy of scaling and root planing in chronic periodontitis: a multicenter trial. Journal of periodontology. 2004; 75(8):1068-76.
 3. Emingil, G, Atilla, G, Sorsa, T, Luoto, H, Kirilmaz, L, Baylas, H. The effect of adjunctive low-dose doxycycline therapy on clinical parameters and gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-8 levels in chronic periodontitis. Journal of periodontology. 2004; 75(1):106-15.
 4. Gurkan, A, Cinarcik, S, Huseyinov, A. Adjunctive subantimicrobial dose doxycycline: effect on clinical parameters and gingival crevicular fluid transforming growth factor-beta levels in severe, generalized chronic periodontitis. Journal of clinical periodontology. 2005; 32(3):244-53.
 5. Needleman, I, Suvan, J, Gilthorpe, MS, Tucker, R, St George, G, Giannobile, W, et al. A randomized-controlled trial of low-dose doxycycline for periodontitis in smokers. Journal of clinical periodontology. 2007; 34(4):325-33.
 6. Preshaw, PM, Novak, MJ, Mellonig, J, Magnusson, I, Polson, A, Giannobile, WV, et al. Modified-release subantimicrobial dose doxycycline enhances scaling and root planing in subjects with periodontal disease. Journal of periodontology. 2008; 79(3):440-52.
 7. Gurkan, A, Emingil, G, Cinarcik, S, Berdeli, A. Post-treatment effects of subantimicrobial dose doxycycline on clinical parameters and gingival crevicular fluid transforming growth factor-beta1 in severe, generalized chronic periodontitis. International journal of dental hygiene. 2008; 6(2):84-92.
 8. Emingil, G, Gurkan, A, Atilla, G, Kantarci, A. Subantimicrobial-dose doxycycline and cytokine-chemokine levels in gingival crevicular fluid. Journal of periodontology. 2011; 82(3):452-61.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33