Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Användningen av systemiska antibiotikabehandlingar har ingen till låg tilläggseffekt till mekaniska infektionsbehandlingar och således endast en liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

SBU:s rapport från 2004 [1] redovisar fem randomiserade kontrollerade studier (två med ett högt bevisvärde) med totalt 208 personer och en uppföljningstid av ett år avseende effekten av systemiska antibiotikabehandlingar som ett tillägg till icke-kirurgiska eller kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar. I fyra av studierna användes en kombinationsbehandling med amoxicillin och metronidazol eller amoxicillin och klavulanat, och i en studie enbart metronidazol.

En kompletterande litteratursökning identifierade en systematisk översikt [2] med ett medelhögt bevisvärde som inkluderar en relevant metaanalys (17 randomiserade kontrollerade studier, 763 personer) av tilläggseffekten av systemiska antibiotikabehandlingar vid icke-kirurgiska infektionsbehandlingar. Dessutom identifieras ytterligare fyra RCT studier [3-6], en med högt, två med medelhögt och en med lågt bevisvärde, inkluderande sammanlagt 200 individer. I tre av dessa studier används metronidazol/amoxicillin och i en studie azithromycin som tilläggsbehandling.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Vid kronisk parodontit har systemisk antibiotikabehandling som ett tillägg till mekanisk infektionsbehandling ingen positiv effekt på ficksonderingsdjup eller den kliniska tandfästenivån (visst vetenskapligt underlag)
 • Systemiska tilläggsbehandlingar med antibiotika visar ingen skillnad i minskning av ficksonderingsdjupet och förbättring av den kliniska tandfästenivån jämfört med enbart mekaniska infektionskontroller (SBU evidensstyrka 1).

SBU:s sammanställning visar att systemiska tilläggsbehandlingar med antibiotika (amoxicillin kombinerat med metronidazol eller amoxicillin med klavulanat) inte ger något förbättrat behandlingsresultat avseende minskat ficksonderingsdjup och bättre tandfästenivå jämfört med enbart mekaniska infektionsbehandlingar (fyra av fem inkluderade studier). I en studie med ett stort bortfall redovisas en signifikant lägre frekvens av kvarstående fickor på mer än 5 mm efter en tilläggsbehandling med metronidazol. Metaanalysen [2] visar att antibiotikabehandlingar som ett tillägg till icke-kirurgiska subgingivala instrumenteringar i medeltal resulterar i 0,2 mm ökad vinst i den kliniska tandfästenivån. Endast 2 av 17 inkluderade studier redovisade någon signifikant skillnad i behandlingseffekt.

Samtliga fyra tillkommande studier [3-6] visar ingen signifikant tilläggseffekt avseende vinst i klinisk tandfästenivå och tre av studierna ingen signifikant tilläggseffekt avseende reduktion i ficksonderingsdjup.

Det saknas evidens till stöd för en positiv tilläggseffekt av antibiotikabehandling vid parodontalkirurgiska behandlingar [7].

Vid European Workshop on Periodontology 2008 [4] drogs slutsatsen i konsensus att någon förskrivning av systemisk antibiotikabehandling inte är indicerat vid behandling av kronisk parodontit, utan endast vid specifika indikationer på individnivå (avancerad parodontit med en snabb sjukdomsprogression).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Mag- eller tarmbesvär är vanligt förekommande i materialet, speciellt för kombinationsbehandlingar med amoxicillin och metronidazol. Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit har systemiska antibiotikabehandlingar som ett tillägg till mekaniska infektionsbehandlingar ingen till låg effekt. Metoden leder till ökade kostnader. Saknar effekten någon klinisk signifikans är metoden inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. SBU. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Rapport nr 169. 2004:
 2. Haffajee, AD, Socransky, SS, Gunsolley, JC. Systemic anti-infective periodontal therapy. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):115-81.
 3. Cionca, N, Giannopoulou, C, Ugolotti, G, Mombelli, A. Amoxicillin and metronidazole as an adjunct to full-mouth scaling and root planing of chronic periodontitis. Journal of periodontology. 2009; 80(3):364-71.
 4. Ribeiro Edel, P, Bittencourt, S, Zanin, IC, Bovi Ambrosano, GM, Sallum, EA, Nociti, FH, et al. Full-mouth ultrasonic debridement associated with amoxicillin and metronidazole in the treatment of severe chronic periodontitis. Journal of periodontology. 2009; 80(8):1254-64.
 5. Sampaio, E, Rocha, M, Figueiredo, LC, Faveri, M, Duarte, PM, Gomes Lira, EA, et al. Clinical and microbiological effects of azithromycin in the treatment of generalized chronic periodontitis: a randomized placebo-controlled clinical trial. Journal of clinical periodontology. 2011; 38(9):838-46.
 6. Goodson, JM, Haffajee, AD, Socransky, SS, Kent, R, Teles, R, Hasturk, H, et al. Control of periodontal infections: a randomized controlled trial I. The primary outcome attachment gain and pocket depth reduction at treated sites. Journal of clinical periodontology. 2012; 39(6):526-36.
 7. Herrera, D, Alonso, B, Leon, R, Roldan, S, Sanz, M. Antimicrobial therapy in periodontitis: the use of systemic antimicrobials against the subgingival biofilm. Journal of clinical periodontology. 2008; 35(8 Suppl):45-66.
 8. Sanz, M, Teughels, W. Innovations in non-surgical periodontal therapy: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. Journal of clinical periodontology. 2008; 35(8 Suppl):3-7.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33