Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med antibiotika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Användningen av antibiotika lokalt i behandlingen av tandköttsfickor har låg tilläggseffekt och därmed endast en liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är hög per vunnen effekt. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

SBU:s rapport från 2004 [1] redovisar tre randomiserade kontrollerade studier med en uppföljningstid av minst ett år avseende effekten av lokala tilläggsbehandlingar av antibiotika i samband med en icke-kirurgisk mekanisk infektionsbehandling. I två av studierna användes metronidazol och i en studie tetracyklin.

En kompletterande litteratursökning identifierade två systematiska över-sikter [2-3] (lågt och medelhögt bevisvärde). De randomiserade kontrollerade studier som ingår har en uppföljningstid på sex–tolv månader och inkluderar lokala behandlingar med tetracyklin, doxycyklin, minocyklin eller metronidazol. I flertalet studier har tilläggsbehandlingen gjorts vid ett tillfälle, men i vissa fall även efter tre och sex månader.

Ytterligare elva relevanta randomiserade kontrollerade studier [4-14] identifierades. I fem av dessa studier inkluderas personer som tidigare har behandlats för kronisk parodontit och som är involverade i ett stödbehandlingsprogram. I två studier [8, 9] jämförs antibiotikaapplikationer som enda behandling med mekaniska reinstrumenteringar.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid kronisk parodontit har lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika i samband med en subgingival mekanisk infektionsbehandling en låg effekt på minskningen i ficksonderingsdjupet och vinsten i den kliniska tandfästenivån jämfört med enbart en mekanisk infektionsbehandling (visst vetenskapligt underlag)
 • Lokala tilläggsbehandlingar med 25-procentig metronidazolgel visar ingen skillnad i kliniskt utfall i form av ett minskat ficksonderingsdjup eller en förbättrad sonderbar tandfästenivå jämfört med enbart en mekanisk infektionskontroll (SBU evidensstyrka 3).*

*Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.

SBU:s sammanställning visar att lokala tilläggsbehandlingar med metronidazol inte resulterar i ett förbättrat behandlingsresultat med avseende på minskat ficksonderingsdjup och vinst i tandfästenivå jämfört med enbart mekaniska infektionsbehandlingar. De två tillkommande systematiska översikterna redovisar en tilläggseffekt av 0,2–0,4 mm i minskning av ficksonderingsdjupet och 0,2–0,3 mm i vinst i den kliniska tandfästenivån med olika typer av lokalt applicerad antibiotika i jämförelse med enbart mekaniska infektionsbehandlingar. De tillkommande studierna är heterogena och redovisar ett varierande behandlingsutfall, men resultaten är i linje med de systematiska översikterna. Av de sju studierna med högt/medelhögt bevisvärde visar endast en studie signifikant tilläggseffekt och då endast avseende reduktion i ficksonderingsdjup. I två studier, i vilka enbart lokala antibiotikaapplikationer jämförts med subgingivala reinstrumenteringar av fördjupade tandköttsfickor i samband med uppföljande stödbehandling, noteras ingen signifikant skillnad mellan behandlingsmetoderna. Någon jämförande värdering av effekten av olika antibiotikapreparat är inte möjlig att göra.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Resultaten visar en låg frekvens av biverkningar med antibiotikaapplikationer lokalt. Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit har lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika i samband med en subgingival mekanisk infektionsbehandling en låg effekt och åtgärden bedöms generera en hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. SBU. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Rapport nr 169. 2004:
 2. Hanes, PJ, Purvis, JP. Local anti-infective therapy: pharmacological agents. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):79-98.
 3. Pavia, M, Nobile, CG, Bianco, A, Angelillo, IF. Meta-analysis of local metronidazole in the treatment of chronic periodontitis. Journal of periodontology. 2004; 75(6):830-8.
 4. Williams, RC, Paquette, DW, Offenbacher, S, Adams, DF, Armitage, GC, Bray, K, et al. Treatment of periodontitis by local administration of minocycline microspheres: a controlled trial. Journal of periodontology. 2001; 72(11):1535-44.
 5. Machion, L, Andia, DC, Saito, D, Klein, MI, Goncalves, RB, Casati, MZ, et al. Microbiological changes with the use of locally delivered doxycycline in the periodontal treatment of smokers. Journal of periodontology. 2004; 75(12):1600-4.
 6. Agan, S, Sonmez, S, Serdar, M. The effect of topical doxycycline usage on gingival crevicular fluid MMP-8 levels of chronic and aggressive periodontitis patients: a pilot study. International journal of dental hygiene. 2006; 4(3):114-21.
 7. Aimetti, M, Romano, F, Torta, I, Cirillo, D, Caposio, P, Romagnoli, R. Debridement and local application of tetracycline-loaded fibres in the management of persistent periodontitis: results after 12 months. Journal of clinical periodontology. 2004; 31(3):166-72.
 8. McColl, E, Patel, K, Dahlen, G, Tonetti, M, Graziani, F, Suvan, J, et al. Supportive periodontal therapy using mechanical instrumentation or 2% minocycline gel: a 12 month randomized, controlled, single masked pilot study. J Clin Periodontol. 2006; 33(2):141-50.
 9. Eickholz, P, Kim, TS, Schacher, B, Reitmeir, P, Burklin, T, Ratka-Kruger, P. Subgingival topical doxycycline versus mechanical debridement for supportive periodontal therapy: a single blind randomized controlled two-center study. Am J Dent. 2005; 18(6):341-6.
 10. Tomasi, C, Koutouzis, T, Wennstrom, JL. Locally delivered doxycycline as an adjunct to mechanical debridement at retreatment of periodontal pockets. Journal of periodontology. 2008; 79(3):431-9.
 11. Hellstrom, MK, McClain, PK, Schallhorn, RG, Bellis, L, Hanlon, AL, Ramberg, P. Local minocycline as an adjunct to surgical therapy in moderate to severe, chronic periodontitis. Journal of clinical periodontology. 2008; 35(6):525-31.
 12. Bogren, A, Teles, RP, Torresyap, G, Haffajee, AD, Socransky, SS, Wennstrom, JL. Locally delivered doxycycline during supportive periodontal therapy: a 3-year study. Journal of periodontology. 2008; 79(5):827-35.
 13. Dannewitz, B, Lippert, K, Lang, NP, Tonetti, MS, Eickholz, P. Supportive periodontal therapy of furcation sites: non-surgical instrumentation with or without topical doxycycline. Journal of clinical periodontology. 2009; 36(6):514-22.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33