Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med klorhexidinchip

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan. Användningen av klorhexidinchip i behandlingen av tandköttsfickor har en låg tilläggseffekt och således också en liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är hög per vunnen effekt. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1, 2] som inkluderar sammanlagt tre randomiserade kontrollerade studier med minst sex månaders uppföljningstid [3-5], och ytterligare sju relevanta randomiserade kontrollerade studier [6-12]. Studierna är heterogena när det gäller inklusionskriterier och behandlingsprotokoll, och två av studierna [3, 4] är multicenterstudier (totalt 565 personer, medelhögt bevisvärde). Alla utom en studie [10] jämför mekanisk infektionsbehandling med eller utan tilläggsbehandling med 2,5 mg klorhexidinchip. I flertalet av studierna görs behandlingen med klorhexidinchip i samband med en initial subgingival instrumentering och därefter var tredje månad, medan behandlingen av kontrollgruppen endast görs initialt. I en studie med ett högt bevisvärde [9] utvärderas tilläggseffekten av klorhexidinchip på personer som tidigare har behandlats för parodontit och som är involverade i ett stödbehandlingsprogram.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid kronisk parodontit har upprepade lokala tilläggsbehandlingar med klorhexidinchip efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling en låg tilläggseffekt på minskningen i ficksonderingsdjupet och vinsten i den kliniska tandfästenivån jämfört med enbart en mekanisk infektionsbehandling (visst vetenskaplig underlag).

Av nio studier som utvärderar tilläggsbehandlingar med klorhexidinchip efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling visar sex studier [3, 4, 7-9, 11] en signifikant tilläggseffekt. För sju studier med ett högt eller medelhögt bevisvärde är det vägda medelvärdet för tilläggseffekten på minskningen i ficksonderingsdjupet 0,3 mm, och för vinsten i den kliniska tandfästenivån 0,2 mm. För minskningen i blödningsindex är den relativa effekten 13 procent (fem studier). Det bör noteras att behandlingseffekten i kontrollgrupperna generellt är lägre än vad som har beskrivits i litteraturen för icke-kirurgiska behandlingar (se sektionsvis instrumentering för avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar vid kronisk parodontit).

För personer som tidigare har behandlats för parodontit och som är involverade i ett stödbehandlingsprogram [9] redovisas en signifikant tilläggseffekt med klorhexidinchip på ficksonderingsdjupet (0,3 mm), den kliniska tandfästenivån (0,2 mm) och blödningsindexet (18 procent) vid uppföljningen efter sex månader.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i underlaget.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit har upprepade lokala tilläggsbehandlingar med klorhexidinchip efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling en låg tilläggseffekt och metoden bedöms generera en hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. Hanes, PJ, Purvis, JP. Local anti-infective therapy: pharmacological agents. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):79-98.
 2. Cosyn, J, Wyn, I. A systematic review on the effects of the chlorhexidine chip when used as an adjunct to scaling and root planing in the treatment of chronic periodontitis. Journal of periodontology. 2006; 77(2):257-64.
 3. Soskolne, WA, Heasman, PA, Stabholz, A, Smart, GJ, Palmer, M, Flashner, M, et al. Sustained local delivery of chlorhexidine in the treatment of periodontitis: a multi-center study. Journal of periodontology. 1997; 68(1):32-8.
 4. Jeffcoat, MK, Bray, KS, Ciancio, SG, Dentino, AR, Fine, DH, Gordon, JM, et al. Adjunctive use of a subgingival controlled-release chlorhexidine chip reduces probing depth and improves attachment level compared with scaling and root planing alone. Journal of periodontology. 1998; 69(9):989-97.
 5. Grisi, DC, Salvador, SL, Figueiredo, LC, Souza, SL, Novaes, AB, Grisi, MF. Effect of a controlled-release chlorhexidine chip on clinical and microbiological parameters of periodontal syndrome. Journal of clinical periodontology. 2002; 29(10):875-81.
 6. Carvalho, J, Novak, MJ, Mota, LF. Evaluation of the effect of subgingival placement of chlorhexidine chips as an adjunct to scaling and root planing. Journal of periodontology. 2007; 78(6):997-1001.
 7. Mizrak, T, Guncu, GN, Caglayan, F, Balci, TA, Aktar, GS, Ipek, F. Effect of a controlled-release chlorhexidine chip on clinical and microbiological parameters and prostaglandin E2 levels in gingival crevicular fluid. Journal of periodontology. 2006; 77(3):437-43.
 8. Kasaj, A, Chiriachide, A, Willershausen, B. The adjunctive use of a controlled-release chlorhexidine chip following treatment with a new ultrasonic device in supportive periodontal therapy: a prospective, controlled clinical study. International journal of dental hygiene. 2007; 5(4):225-31.
 9. Heasman, PA, Heasman, L, Stacey, F, McCracken, GI. Local delivery of chlorhexidine gluconate (PerioChip) in periodontal maintenance patients. Journal of clinical periodontology. 2001; 28(1):90-5.
 10. Rodrigues, IF, Machion, L, Casati, MZ, Nociti, FH, Jr., de Toledo, S, Sallum, AW, et al. Clinical evaluation of the use of locally delivered chlorhexidine in periodontal maintenance therapy. Journal of periodontology. 2007; 78(4):624-8.
 11. Paolantonio, M, D'Angelo, M, Grassi, RF, Perinetti, G, Piccolomini, R, Pizzo, G, et al. Clinical and microbiologic effects of subgingival controlled-release delivery of chlorhexidine chip in the treatment of periodontitis: a multicenter study. Journal of periodontology. 2008; 79(2):271-82.
 12. Sakellari, D, Ioannidis, I, Antoniadou, M, Slini, T, Konstantinidis, A. Clinical and microbiological effects of adjunctive, locally delivered chlorhexidine on patients with chronic periodontitis. Journal of the International Academy of Periodontology. 2010; 12(1):20-6.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33