Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Kariesskada som kräver operativ åtgärd

 • Tillstånd: Kariesskada som kräver operativ åtgärd
 • Åtgärd: Exkavering med air-abrasion

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Tandvården bör

 • erbjuda personer med kariesskadad tandsubstans exkavering med air-abrasion endast inom ramen för studier.

Motivering till rekommendation

Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av exkavering med ”air-abrasion”. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten till måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med en kariesskada som kräver en operativ åtgärd saknas det underlag för att bedöma effekten av exkavering med ”air-abrasion”.

Enbart en klinisk studie som har studerat den kariesavverkande effekten av air-abrasion identifierades [1]. I denna kombineras air-abrasion med Carisolv, varför studien inte anses relevant.

I en in vitro-studie konstaterar Banerjee med flera [2] att den kariesavlägsnande effekten av air-abrasion varierar mer än för andra studerade exkaveringsmetoder. Resultatet anses beroende av vilken typ av partiklar som används. I ytterligare en in vitro-studie [3] understryker författarna att aluminiumpartiklar avverkar intakt dentin mer effektivt jämfört med karierat dentin. I en icke systematisk översikt av olika exkaveringstekniker diskuteras de biologiska effekterna av aerosolen [4]. Författarna redovisar att äldre studier antyder en potentiell risk för lungpåverkan. Nyare tekniker använder dock en mer effektiv evakuering av aerosolen. Det spekuleras i artikeln om detta i kombination med skyddsutrustning för både personalen och patienten kan reducera riskerna.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas underlag avseende eventuella biologiska effekter av aerosolen.

Hälsoekonomisk bedömning

Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Referenser

 1. Rafique, S, Fiske, J, Banerjee, A. Clinical trial of an air-abrasion/chemomechanical operative procedure for the restorative treatment of dental patients. Caries Res. 2003; 37(5):360-4.
 2. Banerjee, A, Kidd, EA, Watson, TF. In vitro evaluation of five alternative methods of carious dentine excavation. Caries Res. 2000; 34(2):144-50.
 3. Paolinelis, G, Watson, TF, Banerjee, A. Microhardness as a predictor of sound and carious dentine removal using alumina air abrasion. Caries Res. 2006; 40(4):292-5.
 4. Banerjee, A, Watson, TF, Kidd, EA. Dentine caries excavation: a review of current clinical techniques. Br Dent J. 2000; 188(9):476-82.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)