/
/
/

Initial kronkaries med risk för progression på approximalytor

 • Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression på approximalytor
 • Åtgärd: Försegling med resinbaserade material

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma förseglingens hämmande effekt på kariesprogression på approximalytor. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna som har initial kronkaries med risk för progression på approximalytorna saknas det underlag för att bedöma effekten av förseglingar med resinbaserade material.

SBU [1] identifierade inga studier som redovisar effekten av försegling av initiala kariesskador på approximalytor men konstaterar följande: ”Icke-invasiv behandling (som inte avlägsnar tandsubstans) av tidiga kariesskador är som begrepp väl etablerat. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bekräfta att fluor, andra produkter eller metoder som fissurförsegling är effektiva för att läka ut eller förhindra progression av tidiga kariesskador på tandens approximalytor, tuggyta eller rotyta.”. I en senare studie [2] (72 personer i åldern 20–27 år, lågt bevisvärde) undersöktes om förseglingar med resinbaserade material förhindrar progressionen av approximala initiala kariesskador hos unga vuxna. Jämfört med en obehandlad kontrollgrupp var den relativa risken för progression 2,0–2,7 efter en observationstid på 1,5 år [2]. Den procentuella riskreduktionen var 17–40 procent beroende på den röntgenologiska bedömningstekniken. Studien bedöms ha ett lågt bevisvärde på grund av en kort uppföljningstid (18 månader) och en stor risk för selektionsbias. Gomez med flera [3] har gjort en studie som exkluderades på grund av litet material och tveksamheter om jämförbarheten mellan behandlings- och kontrollgruppen. I den fann man ingen skillnad mellan förseglings- och kontrollgruppen efter två års observationstid. En senare studie [4] med medelhögt bevisvärde redovisar effekten av behandling på ett begränsat antal individer (37 individer) under tre års observationstid.

De fann en kariesutveckling hos 40 procent av de behandlade angreppen medan 70 procent av de placebobehandlade angreppen uppvisade fortsatt aktivitet. Detta innebär en måttlig progressionshämmande effekt (42 procent).

Underlaget är otillräckligt för bedöma effekten av förseglingar med resinbaserade material på approximalytor.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i det aktuella underlaget.

Hälsoekonomisk bedömning

Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Referenser

 1. SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
 2. Martignon, S, Ekstrand, KR, Ellwood, R. Efficacy of sealing proximal early active lesions: an 18-month clinical study evaluated by conventional and subtraction radiography. Caries Res. 2006; 40(5):382-8.
 3. Gomez, SS, Basili, CP, Emilson, CG. A 2-year clinical evaluation of sealed noncavitated approximal posterior carious lesions in adolescents. Clin Oral Investig. 2005; 9(4):239-43.
 4. Martignon, S, Ekstrand, KR, Gomez, J, Lara, JS, Cortes, A. Infiltrating/sealing proximal caries lesions: a 3-year randomized clinical trial. Journal of dental research. 2012; 91(3):288-92.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33