Gingivit

 • Tillstånd: Gingivit
 • Åtgärd: Professionell tandrengöring

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan. Upprepade professionella tandrengöringar ger ingen tilläggseffekt jämfört med enbart upprepade munhygienuppföljningar och bedöms därför inte vara en kostnadseffektiv åtgärd. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag. Åtgärden har rangordnats trots att den, med vetenskapligt stöd, bedöms sakna effekt på det aktuella tillståndet. Rangordningen motiveras av att åtgärden har effekt på andra tillstånd och inte bedöms vara skadlig.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Två relevanta systematiska översikter [1-2] har identifierats. Av de inkluderade studierna avseende effekten av professionella tandrengöringar vid tillståndet gingivit och med en duration av minst sex månader har endast en randomiserad kontrollerad studie en relevant kontrollgrupp [3]. Studien, som har ett lågt bevisvärde, är en fyraårig studie inkluderande 713 unga personer (medelålder 22 år). Professionella tandrengöringar som ett tillägg till munhygieninstruktioner och -kontroller gavs en, två eller fyra gånger per år. Kontrollgrupperna erhöll professionella tandrengöringar utan någon samtidig munhygieninstruktion och -kontroll.

En kompletterande litteratursökning identifierar ytterligare två randomiserade kontrollerade studier med ett högt bevisvärde [4, 5]. Den ena studien [4] inkluderar 400 personer i åldern 20–27 år som följdes under tre år, varav 100 personer ingår i jämförbara behandlingsgrupper avseende effekten av professionella tandrengöringar som en tilläggsbehandling vid gingivit. De professionella tandrengöringarna som tilläggsbehandling till munhygieninstruktioner och -kontroller utfördes sex gånger per år, medan kontrollgruppen endast fick munhygieninstruktioner och -kontroller (sex gånger per år). I den andra RCT studien [5], som inkluderar 369 vuxna individer med gingivit i en 2-års uppföljning, gavs professionell tandrengöring som tilläggsbehandling till munhygieninstruktion och -kontroll vid försökets start. I testgrupperna upprepades denna åtgärd en alternativt två gånger/år medan kontrollgruppen inte fick någon ytterligare professionell tandrengöring. Munhygieninstruktion och-kontroll utfördes i samtliga grupper två gånger/år.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid gingivit ger upprepade tilläggsbehandlingar med professionell tandrengöring ingen minskning i gingivitprevalensen jämfört med enbart upprepade munhygieninstruktioner och -kontroller (gott vetenskapligt underlag).

En signifikant sämre behandlingseffekt ses avseende reduktionen i gingivitprevalensen med enbart upprepade professionella tandrengöringar jämfört med professionella tandrengöringar i kombination med munhygienkontroller och -instruktioner [3]. De två studierna med högt bevisvärde [4, 5] visar att professionella tandrengöringar inte resulterar i någon tilläggseffekt utöver den som erhålls med upprepade munhygieninstruktioner och -kontroller.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydande biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid gingivit ger upprepade tilläggsbehandlingar med professionell tandrengöring ingen minskning i gingivitprevalensen jämfört med enbart munhygienuppföljningar. Åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. Needleman, I, Suvan, J, Moles, DR, Pimlott, J. A systematic review of professional mechanical plaque removal for prevention of periodontal diseases. Journal of clinical periodontology. 2005; 32 Suppl 6:229-82.
 2. Beirne, P, Forgie, A, Worthington, HV, Clarkson, JE. Routine scale and polish for periodontal health in adults. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2005; (1):CD004625.
 3. Lightner, LM, O'Leary, JT, Drake, RB, Crump, PP, Allen, MF. Preventive periodontic treatment procedures: results over 46 months. Journal of periodontology. 1971; 42(9):555-61.
 4. Hugoson, A, Lundgren, D, Asklow, B, Borgklint, G. Effect of three different dental health preventive programmes on young adult individuals: a randomized, blinded, parallel group, controlled evaluation of oral hygiene behaviour on plaque and gingivitis. Journal of clinical periodontology. 2007; 34(5):407-15.
 5. Jones, CL, Milsom, KM, Ratcliffe, P, Wyllie, A, Macfarlane, TV, Tickle, M. Clinical outcomes of single-visit oral prophylaxis: a practice-based randomised controlled trial. BMC oral health. 2011; 11:35.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33