Gingivit

 • Tillstånd: Gingivit
 • Åtgärd: Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning

 Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan. Dagliga sköljningar med en antiseptisk lösning (klorhexidinlösning, essenslösning eller cetylpyridiniumklorid) har en låg till måttlig tilläggseffekt till tandborstning och en viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

SBU:s rapport från 2004 [1] inkluderar tio randomiserade kontrollerade studier (cirka 2 500 personer) och utvärderar användandet av antiseptiska munsköljningslösningar som ett komplement till tandborstning. De inkluderade aktiva substanserna är alexidine, triklosan, delmopinol, sanguinarin i kombination med zink, klorhexidin och en essenslösning (innehållande mentol, tymol, metylsalicylat och eukalyptol).

Efter SBU:s genomgång har det tillkommit en relevant systematisk översikt [2] avseende effekten av essenslösningar, och fyra randomiserade kontrollerade studier [3-6] avseende effekten av cetylpyridiniumklorid (CPC), samtliga med ett medelhögt bevisvärde.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Munsköljningar med en klorhexidinlösning (0,12–0,2 procent) eller en essenslösning som tillägg till tandborstning ger ytterligare reduktion av gingivit jämfört med enbart tandborstning (SBU evidensstyrka 3)*
 • Vid gingivit har dagliga munsköljningar med en klorhexidinlösning, essenslösning eller cetylpyridiniumkloridlösning (CPC) som tillägg till tandborstning ytterligare 14–38 procents gingivitreducerande effekt (visst vetenskapligt underlag).

*Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.

Av SBU:s sammanställning framgår att munsköljningar två gånger per dag med en lösning innehållande 0,12–0,2 procentig klorhexidin som ett tillägg till tandborstning ger ytterligare 17–36 procents reduktion av gingivit jämfört med enbart tandborstning. Munsköljningar med en lösning innehållande essensoljor har en jämförbar effekt. För övriga munsköljningslösningar (alexidine, triklosan, delmopinol och sanguinarin i kombination med zink) bedömdes det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att kunna värdera den gingivitreducerande effekten.

En metaanalys (åtta randomiserade kontrollerade studier) avseende effek-ten av munsköljningslösningar innehållande essensoljor [2] visar en 18 procent större gingivitreduktion jämfört med en placebolösning. I en subanalys avseende gingivitreduktionen approximalt, inkluderande två randomiserade kontrollerade studier, påvisades ingen skillnad efter sex månader mellan användandet av tandtråd och munsköljningar med en essenslösning, men i båda behandlingsgrupperna var effekten ringa och knappast av klinisk signifikans.

Munsköljningar med en cetylpyridiniumkloridlösning (CPC) [3-6] som ett tillägg till tandborstning gav en tilläggseffekt på 14–38 procent i reduktion i gingivalindex och 18–30 procent i minskade gingivala blödningar jämfört med sköljningar med en placebolösning. Effekten var störst vid övervakade munsköljningar. I jämförelse med munsköljningar med en klorhexidinlösning har CPC en lägre grad av gingivitreducerande effekt.

Saknas någon information i studierna?

Effekten på gingivit vid svåråtkomliga ytor såsom approximala tandytor saknas i studierna.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Tandmissfärgningar och slemhinnereaktioner har rapporterats vid användning av antiseptiska munsköljningslösningar, men underlaget för att bedöma prevalensen och svårighetsgraden saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid gingivit har användning av dagliga munsköljningar med en klorhexidinlösning, essenslösning eller cetylpyridiniumkloridlösning (CPC) som ett tillägg till tandborstning ytterligare 14–38 procents gingivitreducerande effekt. Åtgärden genererar en kostnad på mellan 1 000 och 1 500 kronor per år för att uppnå en viss reduktion av gingivit och den bedöms vara måttlig till hög per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. SBU. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Rapport nr 169. 2004:
 2. Stoeken, JE, Paraskevas, S, van der Weijden, GA. The long-term effect of a mouthrinse containing essential oils on dental plaque and gingivitis: a systematic review. Journal of periodontology. 2007; 78(7):1218-28.
 3. Mankodi, S, Bauroth, K, Witt, JJ, Bsoul, S, He, T, Gibb, R, et al. A 6-month clinical trial to study the effects of a cetylpyridinium chloride mouthrinse on gingivitis and plaque. Am J Dent. 2005; 18 Spec No:9A-14A.
 4. Stookey, GK, Beiswanger, B, Mau, M, Isaacs, RL, Witt, JJ, Gibb, R. A 6-month clinical study assessing the safety and efficacy of two cetylpyridinium chloride mouthrinses. Am J Dent. 2005; 18 Spec No:24A-8A.
 5. Sharma, NC, Araujo, MW, Wu, MM, Qaqish, J, Charles, CH. Superiority of an essential oil mouthrinse when compared with a 0.05% cetylpyridinium chloride containing mouthrinse: a six-month study. International dental journal. 2010; 60(3):175-80.
 6. Ayad, F, Prado, R, Mateo, LR, Stewart, B, Szewczyk, G, Arvanitidou, E, et al. A comparative investigation to evaluate the clinical efficacy of an alcohol-free CPC-containing mouthwash as compared to a control mouthwash in controlling dental plaque and gingivitis: a six-month clinical study on adults in San Jose, Costa Rica. The Journal of clinical dentistry. 2011; 22(6):204-12.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33