Gingivit

 • Tillstånd: Gingivit
 • Åtgärd: Förbättrad munhygien

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan. Förbättrad munhygien leder till en minskad gingivitförekomst och har en positiv påverkan på den orala hälsan. Användningen av en elektrisk tandborste med kombinerad roterande och oscillerande funktion har en positiv tilläggseffekt. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

I SBU:s rapport från 2004 ingår två studier med ett medelhögt bevisvärde avseende den gingivitreducerade effekten vid användandet av en elektriskt roterande tandborste jämfört med en manuell tandborste. Studierna inkluderade totalt 268 personer [1]. Efter SBU:s genomgång har det tillkommit två systematiska översikter [2, 3]. I en systematisk översikt från Cochrane [2] utvärderas effekten på gingivit vid användandet av olika typer av elektriska tandborstar i jämförelse med en manuell tandborste. I en metaanalys inkluderande fyra randomiserade kontrollerade studier med en uppföljningstid av 5–12 månader analyseras effekten på gingivit vid användandet av en oscillerande och roterande elektrisk tandborste (423 personer). Den andra systematiska översikten [3] utvärderar effekten av munhygieninstruktioner (manuell tandborste) vid ett enstaka tillfälle på gingivitförekomsten efter 6–7 månader, i en metaanalys av fyra studier inkluderande 476 personer. I en systematisk översikt från Cochrane [4] inkluderande meta-analys av 4 RCT (medelhögt/lågt bevisvärde) med totalt 564 individer och uppföljningstid av 6 månader utvärderas effekten av approximal rengöring med tandtråd som tillägg till tandborstning. Det finns inga kontrollerade studier av tillräcklig kvalitet som utvärderar effekten av användning av andra typer av munhygienhjälpmedel för approximal rengöring (tandtråd och tandstickor).

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid gingivit

 • resulterar munhygieninstruktioner i användandet av manuell tandborste i minskad gingivitförekomst (visst vetenskapligt underlag)
 • har användning av en elektrisk tandborste med kombinerad roterande och oscillerande funktion bättre gingivitreducerande effekt än manuell tandborstning. Andra typer av elektriska tandborstar har en gingivitreducerande effekt som är jämförbar med en manuell tandborste (gott vetenskapligt underlag).
 • resulterar munhygieninstruktion i användandet av tandtråd i minskad gingivitförekomst jämfört med enbart tandborstning (visst vetenskapligt underlag)

SBU:s sammanställning visar att användning av en elektrisk tandborste reducerar gingivitförekomst med 15–20 procent jämfört med en manuell tandborste [3].

Cochrane-rapporten [4] visar att en elektrisk tandborste med kombinerad roterande och oscillerande funktion har en signifikant bättre gingivitreducerande effekt (17 procent) än en manuell tandborste, förutsatt att noggranna instruktioner ges. Användandet av övriga typer av elektriska tandborstar visade ingen signifikant gingivitreducerande effekt i jämförelse med användandet av en manuell tandborste.

Metaanalysen i den andra systematiska översikten [3] visar att personer som erhåller munhygieninstruktioner vid endast ett enstaka tillfälle i användandet av en manuell tandborste uppvisar en signifikant minskad förekomst av gingivala blödningar (6 procent) efter 6–7 månader. Cochrane-rapporten avseende effekten av användning av tandtråd som komplement till tandborstning [4] redovisar signifikant större reduktion i gingivitförekomst jämfört med enbart tandborstning (8 procent).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid gingivit resulterar munhygieninstruktioner i användandet av manuella tandborstar i en minskad gingivitförekomst. Munhygieninstruktionerna avseende tandborstning bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt. Elektrisk tandborstning bedöms ytterligare reducera gingivitförekomsten till en måttligt hög kostnad. Det är emellertid oklart om denna reducering i gingivitförekomst har någon betydelse för den långsiktiga tandförlusten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. SBU. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Rapport nr 169. 2004:
 2. Robinson, PG, Deacon, SA, Deery, C, Heanue, M, Walmsley, AD, Worthington, HV, et al. Manual versus powered toothbrushing for oral health. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2005; (2):CD002281.
 3. van der Weijden, GA, Hioe, KP. A systematic review of the effectiveness of self-performed mechanical plaque removal in adults with gingivitis using a manual toothbrush. Journal of clinical periodontology. 2005; 32 Suppl 6:214-28.
 4. Sambunjak, D, Nickerson, JW, Poklepovic, T, Johnson, TM, Imai, P, Tugwell, P, et al. Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2011; (12):CD008829.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33