/
/
/

Förhöjd risk för rotkaries

 • Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
 • Åtgärd: Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan månad

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Professionella tandrengöringar har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Den professionella tandrengöringens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har professionella tandrengöringar med fluorinnehållande puts- eller polerpasta minst varannan månad en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).

SBU [1] redovisar inga studier av effekten av professionella tandrengöringar med samtidig tillförsel av fluor för prevention av rotkaries. Inga ytterligare studier har tillkommit efter SBU:s genomgång. Socialstyrelsens bedömning grundar sig på den preventiva effekten av professionella tandrengöringar med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan månad på kronkaries, vilken bedöms som måttlig. SBU [2] redovisar en studie med ett medelhögt bevisvärde gällande professionella tandrengöringar med fluorpasta under sex år [3]. Ingen ny karies sågs i interventionsgruppen medan kontrollgruppen hade en kariesökning på 12–15 DFS under sex år. SBU redovisar också studier utförda på drygt 400 barn och ungdomar i 7–14-årsåldern där professionella tandrengöringar med fluor varannan eller var tredje vecka utvärderades [4-6]. På barn och ungdomar redovisas en kariesförebyggande effekt som var 64–96 procent efter två–tre år [4-6].

Tillsammans med SBU:s slutsats avseende barn och ungdomar ”professionell tandrengöring i kombination med fluortillförsel i någon form ger färre kariesskador”, förefaller professionella tandrengöringar med fluorin-nehållande puts- eller polerpasta ha en måttlig kariesförebyggande effekt. Det bör därför vara sannolikt att åtgärden har en motsvarande effekt vid prevention av rotkaries.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydande biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid förhöjd risk för rotkaries har professionella tandrengöringar med fluor-innehållande puts- eller polerpasta minst varannan månad en måttlig karies-förebyggande tilläggseffekt. Kostnaden inkluderar både de resurser som åtgår för behandlingen men också kostnader för personen som uppstår i an-slutning till besöket. Kostnaden har därför skattats som måttlig till hög per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
 2. SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In Swedish. 2002.
 3. Axelsson, P, Lindhe, J. Effect of controlled oral hygiene procedures on caries and periodontal disease in adults. Results after 6 years. J Clin Periodontol. 1981; 8(3):239-48.
 4. Axelsson, P, Lindhe, J. The effect of a preventive programme on dental plaque, gingivitis and caries in schoolchildren. Results after one and two years. J Clin Periodontol. 1974; 1(2):126-38.
 5. Lindhe, J, Axelsson, P, Tollskog, G. Effect of proper oral hygiene on gingivitis and dental caries in Swedish schoolchildren. Community Dent Oral Epidemiol. 1975; 3(4):150-5.
 6. Kjaerheim, V, von der Fehr, FR, Poulsen, S. Two-year study on the effect of professional toothcleaning on schoolchildren in Oppegard, Norway. Community Dent Oral Epidemiol. 1980; 8(8):401-6.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33