/
/
/

Förhöjd risk för rotkaries

 • Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
 • Åtgärd: Klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin) dagligen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Daglig tandborstning med klorhexidingel saknar kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och saknar därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Metoden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Gelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig tandborstning med klorhexidingel (eller tandkräm innehållande klorhexidin) ingen förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).

SBU redovisar ingen slutsats om den kariesförebyggande effekten av borstning med klorhexidingel eller klorhexidintandkräm, men konstaterar att ”det finns ett motsägande vetenskapligt underlag för att användning med klorhexidin förebygger karies” (SBU evidensstyrka 4).

Avseende rotkaries finns inga studier som utvärderar borstning med en klorhexidingel eller en klorhexidininnehållande tandkräm. Avseende kronkaries redovisar SBU [1] en randomiserad kontrollerad studie med ett medelhögt bevisvärde som inte visade någon kariesförebyggande tilläggseffekt efter två års användning av en fluortandkräm med tillsats av klorhexidin [2]. I SBU-rapporten ingår ytterligare två studier med ett lågt bevisvärde som inte visar någon kariesförebyggande tilläggseffekt av klorhexidintandkräm på kronkaries [3-4].

Sammantaget indikerar studierna att borstning med klorhexidintandkräm eller -gel inte har någon förebyggande effekt på rotkaries.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i underlaget från SBU. Missfärgningar på tänderna har rapporterats för dem som borstade med en kombinerad klorhexidin-fluortandkräm [5] samt för de personer som borstade med en klorhexidintandkräm [2].

Hälsoekonomisk bedömning

Vid förhöjd risk för rotkaries har daglig borstning med klorhexidingel ingen kariesförebyggande tilläggseffekt, och då effekten saknas är sköljningar inget kostnadseffektivt alternativ. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In Swedish. 2002.
 2. Johansen, JR, Gjermo, P, Eriksen, HM. Effect of 2-years' use of chlorhexidine-containing dentifrices on plaque, gingivitis, and caries. Scand J Dent Res. 1975; 83(5):288-92.
 3. Dolles, OK, Gjermo, P. Caries increment and gingival status during 2 years' use of chlorhexidine- and fluoride-containing dentifrices. Scand J Dent Res. 1980; 88(1):22-7.
 4. Lindquist, B, Edward, S, Torell, P, Krasse, B. Effect of different carriers preventive measures in children highly infected with mutans streptococci. Scand J Dent Res. 1989; 97(4):330-7.
 5. Luoma, H, Nyman, A, Söderholm, S, Toivonen, A, Nuuja, T, Kantero, RL, et al. Effect of caries in mentally handicapped children of addition of fluoride and bicarbonate-phosphate to dietary sugar products. Scand J Dent Res. 1979; 87(3):197-207.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33