/
/
/

Förhöjd risk för rotkaries

 • Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
 • Åtgärd: Klorhexidinlösning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Klorhexidinsköljningar saknar kariesförebyggande tilläggseffekt och saknar därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms därför inte kostnadseffektiv. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig användning av klorhexidinlösningar ingen förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).

I SBU:s genomgång [1] ingår en randomiserad kontrollerad studie med ett lågt bevisvärde som utvärderar den kariesförebyggande effekten av klorhexidinsköljningar (0,12-procentig) varje vecka i 33 månader bland cirka 200 personer över 60 år som inte tidigare hade fått någon regelbunden kariesprevention [2]. Studien visar ingen statistiskt signifikant effekt på uppkomsten av nya rotkariesangrepp jämfört med ingen särskild behandling. SBU redovisar ingen slutsats om den kariesförebyggande effekten av klorhexidinsköljning, men konstaterar att ”det finns ett motsägande vetenskapligt underlag för att användning med klorhexidin förebygger karies” (SBU evidensstyrka 4).

I en placebokontrollerad randomiserad kontrollerad studie med ett högt bevisvärde [3] utvärderas effekten av oövervakade dagliga klorhexidinsköljningar (0,12-procentig lösning) i en månad och därefter sköljningar en gång i veckan under fem månader hos 1 101 äldre personer mellan 60 och 75 år i eget boende. Det intermittenta behandlingsprogrammet upprepades varje halvår under fem år. Behandlingsprogrammet med oövervakade intermittenta klorhexidinsköljningar visar inte någon statistiskt signifikant kariesförebyggande effekt på rotkaries jämfört med placebosköljningarna [3]. Relativ risk (incidens i placebogruppen/incidens) i kontrollgruppen är 0,92 (konfidensintervall 0,74–1,14). I en studie med ett lågt bevisvärde [4] studeras övervakade dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning, en 0,12-procentig klorhexidinlösning respektive en placebolösning under en tvåårsperiod hos 116 institutionsboende äldre i åldrarna 54–101 år. Ökningen av rotkaries och kronkaries var signifikant lägre för gruppen som sköljde med den 0,2-procentiga natriumfluoriden dagligen (0,3 respektive 0,4 ytor) jämfört med klorhexidingruppen (2,7 respektive 0,3 ytor) och placebogruppen (2,2 respektive 0,8 ytor). Inga skillnader ses mellan placebo- och klorhexidingruppen. Denna studie uppvisar klara brister med bland annat ett stort bortfall och avsaknad av en bortfallsanalys.

Sammantaget visar studierna att någon preventiv effekt på rotkaries av klorhexidinsköljningar inte föreligger.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar och oönskade effekter finns beskrivna i underlaget från SBU [1]. Wyatt med flera [3] rapporterar inga allergiska reaktioner eller gastrointestinala besvär i samband med klorhexidinsköljningar. McCoy med flera [5] rapporterar biverkningar efter sköljningar med 0,12-procentig klorhexidinlösning hos 44 av 140 diabetiker som behandlades för parodontal sjukdom. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De vanligaste biverkningarna var smakstörningar, tandmissfärgningar, munsveda, sveda i halsen och irritation av tungan.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid förhöjd risk för rotkaries har dagliga sköljningar med klorhexidin ingen kariesförebyggande tilläggseffekt, och då effekt saknas är sköljning inget kostnadseffektivt alternativ. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In Swedish. 2002.
 2. Powell, LV, Persson, RE, Kiyak, HA, Hujoel, PP. Caries prevention in a community-dwelling older population. Caries Res. 1999; 33(5):333-9.
 3. Wyatt, CC, Maupome, G, Hujoel, PP, MacEntee, MI, Persson, GR, Persson, RE, et al. Chlorhexidine and preservation of sound tooth structure in older adults. A placebo-controlled trial. Caries Res. 2007; 41(2):93-101.
 4. Wyatt, CC, MacEntee, MI. Caries management for institutionalized elders using fluoride and chlorhexidine mouthrinses. Community Dent Oral Epidemiol. 2004; 32(5):322-8.
 5. McCoy, LC, Wehler, CJ, Rich, SE, Garcia, RI, Miller, DR, Jones, JA. Adverse events associated with chlorhexidine use: results from the Department of Veterans Affairs Dental Diabetes Study. J Am Dent Assoc. 2008; 139(2):178-83.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33