/
/
/

Förhöjd risk för rotkaries

 • Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
 • Åtgärd: Fluorgel i skena dagligen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Daglig användning av fluorgel i en skena har en måttlig till hög kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg till måttlig. Fluorgelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig användning av fluorgel i skenor en måttlig till hög förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).

SBU identifierade två studier med ett lågt bevisvärde [1] som utvärderar effekten av fluorgel i skenor på rotkaries, men endast på muntorra personer [2-3]. Inga ytterligare studier avseende rotkaries har tillkommit. SBU sammanfattar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma den kariesförebyggande effekten av olika preventionsmetoder vid nedsatt salivsekretion. Det framgår dock av de granskade studierna att det finns en kariesförebyggande effekt av behandlingar med fluorgel i skenor vid nedsatt salivsekretion i samband med strålbehandlingar mot huvud- och halsregionen. Effekten är beroende av graden av nedsatt salivsekretion.

Al-Jabouri med flera [2] utvärderar effekten av fluorgel i skenor i en ett-årig kontrollerad klinisk studie med ett lågt bevisvärde. I studien ingick 143 strålbehandlade patienter (22 procents bortfall). Daglig borstning med en 0,4-procentig tennfluoridgel jämfördes med en kombinationsbehandling bestående av tre månaders daglig användning av en 1,1-procentig fluorgel i skenor följt av nio månaders vanlig tandborstning och sköljning med en remineraliserande lösning två gånger per dag. Båda behandlingarna visade en signifikant effekt jämfört med en grupp som bedömdes som inte följsamma (18 personer). Daglig borstning med en 0,4-procentig tennfluoridgel resulterade i ett ”Root Caries Index” på 1,6 jämfört med 5,1 för natriumfluoridgel och remineraliserande lösning (jämfört med 28,2 för den icke följsamma gruppen). Detta indikerar att natriumfluoridgel i skenor kan vara rotkariesförebyggande. Spak [3] utvärderade bland 55 strålbehandlade patienter i en ettårig randomiserad kontrollerad studie med ett lågt bevisvärde effekten av daglig användning av en 0,42-procentig fluorgel i en grupp patienter jämfört med en annan grupp som använde en 1,23-procentig fluorgel i fyra veckor och därefter en 0,42-procentig gel. En obehandlad kontrollgrupp saknades. Inga skillnader i incidensen av rotkaries kunde ses mellan grupperna. Resultaten indikerar att en daglig användning av fluorgel medför att 75 procent av patienterna med salivsekretion över 0,1 milliliter per minut (vilosaliv) inte får några nya kariesskador under ett år.

Den preventiva effekten på rotkaries av dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning har bedömts som måttlig till hög. Dagliga behandlingar med en 0,2-procentig natriumfluoridgel i skenor torde därför ha minst en måttlig till hög effekt och högre koncentrationer har sannolikt ytterligare preventiv effekt.

Socialstyrelsens expertgruppsbedömning om effekten av fluorgel i skenor vid förhöjd risk för rotkaries bygger dessutom på studier avseende preventionen av kronkaries (måttlig effekt) och behandlingen av initial rotkaries (måttlig effekt), samt den skattade rotkariespreventiva effekten av fluorsköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning (måttlig till hög effekt).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid förhöjd risk för rotkaries har fluorgel i skenor en måttlig till hög kariesförebyggande effekt. Givet att behandlingen har en måttlig till hög karieshämmande effekt är kostnaden per vunnen effekt låg till måttlig. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In Swedish. 2002.
 2. Al-Joburi, W, Clark, C, Fisher, R. A comparison of the effectiveness of two systems for the prevention of radiation caries. Clin Prev Dent. 1991; 13(5):15-9.
 3. Spak, CJ, Johnson, G, Ekstrand, J. Caries incidence, salivary flow rate and efficacy of fluoride gel treatment in irradiated patients. Caries Res. 1994; 28(5):388-93.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33