/
/
/

Förhöjd risk för rotkaries

 • Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
 • Åtgärd: Natriumfluoridösning 0,2% dagligen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Dagliga sköljningar med en natriumfluoridlösning med hög koncentration har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Effekten är högre än den som uppnås för lösningen med den lägre fluorkoncentrationen. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig användning av en 0,2-procentig natriumfluoridlösning en måttlig till hög förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).

SBU [1] drar slutsatsen att dagliga fluorsköljningar kan förebygga rotkaries hos personer över 60 år (SBU evidensstyrka 3). Slutsatsen baseras på studier avseende 0,05-procentiga natriumfluoridlösningar.

I en studie med lågt bevisvärde [2] studeras övervakade dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning, en 0,12-procentig klorhexidinlösning respektive en placebolösning under en tvåårsperiod hos 116 institutionsboende äldre i åldrarna 54–101 år (medelålder 83 år). Ökningen av rotkaries respektive kronkaries var signifikant lägre för gruppen som sköljde med 0,2-procentig natriumfluorid dagligen (0,3 respektive 0,4 ytor) jämfört med klorhexidingruppen (2,7 respektive 0,3 ytor) och placebogrup-pen (2,2 respektive 0,8 ytor). Den största skillnaden sågs avseende rotkaries; 86–89 procents relativ riskreduktion i natriumfluoridgruppen jämfört med klorhexidin- och placebogruppen. I fluorsköljningsgruppen noterades även en signifikant högre frekvens av reversaler avseende kron- och rotkaries, 59 procent, jämfört med 18 procent i klorhexidingruppen och 23 procent i placebogruppen. Denna studie uppvisar klara brister med bland annat ett stort bortfall och avsaknad av en bortfallsanalys.

Dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning bedöms ha en högre kariespreventiv effekt på rotkaries jämfört med en 0,05-procentig lösning vid förhöjd kariesrisk. Det är rimligt att anta att en dos-responseffekt föreligger likt den som ses vid högre fluorhalter i tandkrämen [3-6].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid förhöjd risk för rotkaries har dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning en måttlig till hög kariesförebyggande effekt och den är sannolikt något bättre jämfört med en lösning med lägre koncentration. Detta genererar en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
 2. Wyatt, CC, MacEntee, MI. Caries management for institutionalized elders using fluoride and chlorhexidine mouthrinses. Community Dent Oral Epidemiol. 2004; 32(5):322-8.
 3. Marks, RG, D'Agostino, R, Moorhead, JE, Conti, AJ, Cancro, L. A fluoride dose-response evaluation in an anticaries clinical trial. J Dent Res. 1992; 71(6):1286-91.
 4. Ekstrand, K, Martignon, S, Holm-Pedersen, P. Development and evaluation of two root caries controlling programmes for home-based frail people older than 75 years. Gerodontology. 2008; 25(2):67-75.
 5. Baysan, A, Lynch, E, Ellwood, R, Davies, R, Petersson, L, Borsboom, P. Reversal of primary root caries using dentifrices containing 5,000 and 1,100 ppm fluoride. Caries Res. 2001; 35(1):41-6.
 6. Stephen, KW, Creanor, SL, Russell, JI, Burchell, CK, Huntington, E, Downie, CF. A 3-year oral health dose-response study of sodium monofluorophosphate dentifrices with and without zinc citrate: anti-caries results. Community Dent Oral Epidemiol. 1988; 16(6):321-5.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33