/
/
/

Förhöjd risk för rotkaries

 • Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
 • Åtgärd: Tennfluoridgel 1% minst 4 gånger per år

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Applikationer av en tennfluoridlösning har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Gelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har behandlingar med en 1-procentig tennfluoridgel minst fyra gånger per år en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).

Det saknas studier som utvärderar den rotkariesförebyggande effekten av 1-procentig tennfluoridgel. Socialstyrelsens bedömning av effekten av tennfluoridgel för att förebygga rotkaries grundas på studier av lägre koncentration av tennfluorid (0,4-procentig) samt preventionsstudier avseende kronkaries.

Ravald och Birkhed [1] finner i en preventionsstudie med tre grupper ingen skillnad i den kariespreventiva effekten på rotytor mellan 0,4-procentig tennfluoridgel, fluorlack (5-procentig natriumfluorid) applicerad tre–fyra gånger per år och dagliga sköljningar med 0,05-procentig natriumfluorid (få revisionspatienter på en specialistklinik, drygt 30 patienter i varje grupp). I en randomiserad kontrollerad studie (tre år, 280 personer 13–16 år, högt bevisvärde) avseende prevention av kronkaries studerades applikationer av en 1-procentig tennfluoridgel approximalt fyra gånger per år i en av två interventionsgrupper [2]. Behandlingen med 1-procentig tennfluoridgel ap-proximalt fyra gånger per år ger en absolut effekt på 1,56 DFS (relativ risk-reduktion 39 procent).

Sammantaget indikerar en studie att en 0,4-procentig tennfluoridgel applicerad tre–fyra gånger per år har en rotkariespreventiv effekt som motsvarar den som ses vid fluorlackning vid samma frekvens eller som ses vid dagliga sköljningar med 0,05-procentig natriumfluoridlösning [1].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i underlaget.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid förhöjd risk för rotkaries har lokala applikationer av 1-procentig tennfluoridgel minst fyra gånger per år en måttlig förebyggande tilläggseffekt, vilket genererar en måttlig till hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Ravald, N, Birkhed, D. Prediction of root caries in periodontally treated patients maintained with different fluoride programmes. Caries Res. 1992; 26(6):450-8.
 2. Gisselsson, H, Birkhed, D, Emilson, CG. Effect of professional flossing with NaF or SnF2 gel on approximal caries in 13-16-year-old schoolchildren. Acta Odontol Scand. 1999; 57(2):121-5.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33