/
/
/

Förhöjd risk för rotkaries

 • Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
 • Åtgärd: Natriumfluoridlösning 0,05% dagligen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Dagliga sköljningar med en natriumfluoridlösning med låg koncentration har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig användning av en 0,05-procentig natriumfluoridlösning en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).

SBU [1] identifierade två randomiserade kontrollerade studier [2-3] och en kontrollerad klinisk studie [4] (medelhöga bevisvärden) som studerade behandlingar med dagliga sköljningar med en 0,05-procentig natriumfluoridlösning. SBU drar slutsatsen att dagliga fluorsköljningar kan förebygga rotkaries hos personer över 60 år (SBU evidensstyrka 3) [1].

För drygt 600 personer äldre än 60 år [2, 4] kan sköljningar en–två gånger dagligen med en 0,05-procentig natriumfluoridlösning minska karies med 64–71 procent mot enbart fluortandkräm eller kontrollgruppen. I en åldersmässigt blandad population (tre år, drygt 1 000 personer, 18–65 år), med låg kariesutveckling jämfördes dagliga sköljningar med en 0,05-procentig natriumfluoridlösning med placebo, och ingen signifikant preventiv effekt kunde ses, förutom på mesiala och distala rotytor hos gruppen 45–65 år (286 personer) [3]. I SBU:s genomgång [5] identifierades en studie (två år, lågt bevisvärde, 99 personer, 33–76 år) [1]. Studien jämförde fluorlackningar (5 procent natriumfluorid) med lackningar med 0,4 procent tennfluoridgel tre–fyra gånger per år, samt dagliga sköljningar med 0,05-procentig natriumfluoridlösning avseende den preventiva effekten på rotkaries. Studien visar ingen skillnad i rotkariesincidens i de olika interventionsgrupperna. Översikten drar slutsatsen att ”tillägg av fluor framstår som förebyggande och sjukdomsbehandlande vid rotkaries” [6].

De redovisade studierna pekar i samma riktning och visar att sköljningar med 0,05-procentig natriumfluoridlösning har en förebyggande effekt på rotkaries i en grupp 60 år och äldre. Rotkariesincidensen ökar med åldern och det är troligt att studier på äldre lättare påvisar effekt av behandlingen jämfört med en yngre population. Det är inte sannolikt att den preventiva effekten på yngre med risk för rotkaries skulle vara annorlunda än den som ses hos äldre.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid förhöjd risk för rotkaries hos äldre vuxna har dagliga sköljningar med 0,05-procentig natriumfluoridlösning en måttlig förebyggande effekt och medför en måttlig kostnad per förhindrat rotkariesangrepp. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
 2. Fure, S, Gahnberg, L, Birkhed, D. A comparison of four home-care fluoride programs on the caries incidence in the elderly. Gerodontology. 1998; 15(2):51-60.
 3. Ripa, LW, Leske, GS, Forte, F, Varma, A. Effect of a 0.05% neutral NaF mouthrinse on coronal and root caries of adults. Gerodontology. 1987; 6(4):131-6.
 4. Wallace, MC, Retief, DH, Bradley, EL. The 48-month increment of root caries in an urban population of older adults participating in a preventive dental program. J Public Health Dent. 1993; 53(3):133-7.
 5. Ravald, N, Birkhed, D. Prediction of root caries in periodontally treated patients maintained with different fluoride programmes. Caries Res. 1992; 26(6):450-8.
 6. Heijnsbroek, M, Paraskevas, S, Van der Weijden, GA. Fluoride interventions for root caries: a review. Oral Health Prev Dent. 2007; 5(2):145-52.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33