/
/
/

Förhöjd risk för kronkaries

 • Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
 • Åtgärd: Fluorlack minst 2 gånger per år

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Fluorlackning har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg till måttlig. Lackningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har behandlingar med fluorlack minst två gånger per år en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).

Det finns inga studier på vuxna av tillräcklig kvalitet, men det finns ett vetenskapligt underlag för en kariesförebyggande effekt av fluorlackning på unga permanenta tänder. SBU [1] identifierade 14 randomiserade kontrollerade studier och kontrollerade kliniska studier (4 000 personer, medelhöga bevisvärden) som utvärderar fluorlackningar för att förebygga dentinkaries. I 5 av dessa utvärderades fluorlackningar minst två gånger per år av unga permanenta tänder och jämfördes med obehandlade kontrollgrupper. Sammanställningen visar en kariesreduktion med fluorlackningar på mellan 20 och 70 procent i jämförelse med obehandlade personer.

SBU konstaterar att

 • professionella behandlingar med fluorlack minst två gånger per år har en kariesförebyggande effekt på unga permanenta tänder också vid samtidig användning av fluortandkräm (SBU evidensstyrka 3)
 • den kariesförebyggande effekten på mjölktänder, i grupper med hög kariesrisk eller hög kariesaktivitet liksom hos vuxna, är inte tillräckligt studerad för att man ska kunna dra några slutsatser (SBU evidensstyrka 4).

Efter SBU:s genomgång har det tillkommit en randomiserad kontrollerad studie (758 ungdomar, 13–16 år, medelhögt bevisvärde) från Sverige från år 2005 som utvärderar den kariesförebyggande effekten av fluorlackningar [2]. Studien visar, beroende på frekvensen av fluorlackningar (två–åtta gånger per år), en absolut effekt på mellan 0,87 och 1,40 DFSa+DeSa (en relativ riskreduktion på 47–76 procent). Andelen som inte utvecklar karies under tre år varierar mellan 43–65 procent beroende på behandling. Ytterligare en kontrollerad klinisk studie (studielängd fem år, 925 personer i åldern 12–17 år, medelhögt bevisvärde) på ungdomar med förhöjd kariesrisk som utvärderar fluorlackningar har tillkommit sedan SBU:s översikt [3]. Denna studie visar även den en minskad risk för kronkaries vid fluorlackning i tre omgångar under en vecka, vid två tillfällen under ett år, i förhållande till kontrollgruppen (rate ratio 0,88; konfidensintervall 0,79–0,97). Dessa två tillkommande studier är i linje med SBU:s slutsats från 2002. Utöver de ovan nämnda studierna finns det en konsensusrapport från ADA Council on Scientific Affairs som rekommenderar fluorlackningar för att förebygga karies på vuxna [4]. Rekommendationen är baserad på extrapolering av resultat från studier på unga permanenta tänder.

Det finns även en metaanalys av den kariesförebyggande effekten av fluor på vuxna patienter utifrån 20 studier, där man drar slutsatsen att behandlingar med ”fluortillförsel i någon form” förhindrar uppkomsten av kariesangrepp i emaljen och på rotytorna [5]. (Se även fissurförsegling med resinbaserade material vid förhöjd risk för kronkaries).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar finns beskrivna i underlaget.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid förhöjd risk för kronkaries medför behandlingar med fluorlack minst två gånger per år en låg till måttlig kostnad per förhindrad DMFS. Kostnaden per förhindrad DMFS beräknas vara under 2 000 kronor. Kostnaderna är beräknade som åtgärder vid två besök per år hos en tandhygienist. Behandlingar med fluorlack i kombination med andra åtgärder och tandvårdsbesök medför en lägre merkostnad. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.

Referenser

 1. SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In Swedish. 2002.
 2. Moberg Sköld, U, Petersson, LG, Lith, A, Birkhed, D. Effect of school-based fluoride varnish programmes on approximal caries in adolescents from different caries risk areas. Caries Res. 2005; 39(4):273-9.
 3. Källestål, C. The effect of five years' implementation of caries-preventive methods in Swedish high-risk adolescents. Caries Res. 2005; 39(1):20-6.
 4. ADA. Professionally applied topical fluoride: evidence-based clinical recommendations. J Dent Educ. 2007; 71(3):393-402.
 5. Griffin, SO, Regnier, E, Griffin, PM, Huntley, V. Effectiveness of fluoride in preventing caries in adults. J Dent Res. 2007; 86(5):410-5.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33