/
/
/

Djup dentinkariesskada med risk för läsion

 • Tillstånd: Djup dentinkariesskada med risk för läsion
 • Åtgärd: Indirekt överkappning (ofullständig exkavering)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Tandvården bör

 • erbjuda personer med djup dentinkariesskada indirekt överkappning (ofullständig exkavering) endast inom ramen för studier.

Motivering till rekommendation

Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av indirekt överkappning (ofullständig exkavering). Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med en djup dentinkariesskada med risk för läsion saknas det underlag för att bedöma effekten av indirekt överkappning (ofullständig exkavering).

SBU [1] fann två randomiserade kontrollerade studier [2-3] och en kontrollerad klinisk studie [4], samtliga med låg kvalitet eller relevans. SBU konstaterar att ”det saknas underlag för att bedöma effekten av indirekt överkappning, det vill säga där man permanent lämnar kvar det innersta skiktet av karierat dentin”. Samma slutsats redovisas i en systematisk översikt från 2006 [5]. Inga studier har tillkommit efter SBU:s rapport.

Efter den systematiska översikten har en studie tillkommit [5], men den uteslöts ur SBU [1]. Maltz med flera [6] studerar effekten av att lämna kvar karies under fyllningar på 32 tänder hos 27 patienter i upp till 36–45 månader i en kohortstudie med låg kvalitet. Sammantaget indikerar studien [6] att åtgärden att lämna kvar karies under permanenta fyllningar kan resultera i att kariesprocessen avstannar och att pulpan behålls vital. Patientmaterialet är begränsat och långtidseffekten har inte utvärderats.

Sammantaget saknas underlag för att kunna bedöma effekten av indirekt pulpaöverkappning.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Referenser

 1. SBU. Laser vid avlägsnande av karies SBU Alert-rapport. 2009; 03.
 2. Falster, CA, Araujo, FB, Straffon, LH, Nor, JE. Indirect pulp treatment: in vivo outcomes of an adhesive resin system vs calcium hydroxide for protection of the dentin-pulp complex. Pediatr Dent. 2002; 24(3):241-8.
 3. Fitzgerald, M, Heys, RJ. A clinical and histological evaluation of conservative pulpal therapy in human teeth. Oper Dent. 1991; 16(3):101-12.
 4. Sawusch, RH. Direct and indirect pulp capping with two new products. J Am Dent Assoc. 1982; 104(4):459-62.
 5. Ricketts, DN, Kidd, EA, Innes, N, Clarkson, J. Complete or ultraconservative removal of decayed tissue in unfilled teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 3:CD003808.
 6. Maltz, M, Oliveira, EF, Fontanella, V, Carminatti, G. Deep caries lesions after incomplete dentine caries removal: 40-month follow-up study. Caries Res. 2007; 41(6):493-6.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33