Hur vi arbetar med stöd för styrning och ledning

Som ett stöd för styrning och ledning av hälso- och sjukvården och socialtjänsten väljer Socialstyrelsen ut ett antal viktiga tillstånds- och åtgärdskombinationer som myndigheten utöver att rangordna skriver rekommendationer om.

Oftast gäller detta åtgärder som vården och omsorgen inte utför i dag i tillräcklig utsträckning men borde utföra och åtgärder som de utför i dag men inte borde utföra. Det ska alltså vara rekommendationer om åtgärder som kan komma att påverka praxis och påverka resursfördelningen inom området. De centrala rekommendationerna ska vara ett underlag när beslutsfattare som politiker och verksamhetschefer fattar beslut om exempelvis resursfördelning, vårdens och omsorgens organisation och kompetenshöjning.

Socialstyrelsen beskriver även de ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som riktlinjen kan förväntas leda till i jämförelse med nuvarande praxis. Det är i första hand konsekvenserna av de centrala rekommendationerna som myndigheten beskriver. Konsekvenserna ska främst baseras på de kostnader som beräknats för åtgärderna i de fall kostnadseffektanalyser finns gjorda. En annan viktig del av bedömningen är gapet mellan dagens praxis inom området och en rekommenderad åtgärd i den mån sådana uppgifter finns tillgängliga.

Ytterligare underlag är de analyser av rekommendationernas konsekvenser som regionerna själva gör som en del av förberedelserna och genomförandet av de regionala seminarierna. Men detta blir en del av konsekvensbeskrivningen först i den slutliga versionen.

Hur vi arbetar med stöd för styrning och ledning i nationella riktlinjer för vuxentandvård

Nationella riktlinjer för vuxentandvård är de första riktlinjerna på området. Det handlar om stora patientgrupper och flera olika aktörer inom tandvården, vilket också speglas i dokumentet Stöd för styrning och ledning. För att vara ett bra stöd till såväl beslutsfattare som till professionen innehåller dokumentet ett flertal rekommendationer. Rekommendationerna tar upp vuxna med behov av förebyggande åtgärder, sjukdomsbehandlande åtgärder och rehabiliterande åtgärder. Urvalen av rekommendationer utgår i huvudsak från ett allmäntandvårdsperspektiv.

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69