Hur vi för en diskussion om riktlinjerna

Socialstyrelsen ger först ut en preliminär version av riktlinjerna. I stället för att skicka ut riktlinjerna på en traditionell remissrunda diskuteras den preliminära versionen av riktlinjerna på regionala seminarier för beslutsfattare.

Regionen eller kommunerna förbereder seminariet. De gör bland annat en praxisbeskrivning och en konsekvensbeskrivning av vilka konsekvenser det skulle få i just deras region om de följer rekommendationerna i riktlinjerna.

När regionerna har genomfört seminarierna och Socialstyrelsen har tagit ställning till eventuella skriftliga synpunkter ger myndigheten ut en färdig version av riktlinjerna.

Hur vi för en diskussion i nationella riktlinjer för vuxentandvård

Socialstyrelsen har fått många värdefulla synpunkter på den preliminära versionen av riktlinjerna och vad de kan få för konsekvenser för tandvården vid de seminarier som genomförts i samtliga 21 landsting och regioner över landet. Vid dessa seminarier har representanter från olika beslutsfattare (vårdgivare, verksamhetsledning, politiker med flera), tandläkare och tandhygienister inom offentlig och privattandvård samt Socialstyrelsen medverkat.

Socialstyrelsen medverkade också vid den odontologiska riksstämman 2010, och där professionen (tandläkare och tandhygienister) vid åtta olika symposier gavs möjlighet att kommentera den preliminära versionen av riktlinjerna.

Dessutom har Socialstyrelsen fått ytterligare synpunkter från berörda myndigheter, intresseorganisationer, yrkesföreningar, specialistföreningar, patientföreträdare och enskilda tandläkare och tandhygienister.

Socialstyrelsen har bearbetat alla dessa synpunkter innan myndigheten slutgiltigt tagit ställning till Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011.

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69