Hur vi avgränsar ett riktlinjeområde

Redan i ett tidigt skede skapar Socialstyrelsen en lista med så kallade tillstånd och åtgärder inom ett område där det finns behov av vägledning.

Med tillstånd menar myndigheten ett hälsotillstånd som en person kan ha i form av en sjukdom, ett sjukdomsliknande tillstånd, en funktionsnedsättning eller en levnadsvana. Ett tillstånd kan också vara risk för en sjukdom, som risk för karies, eller en särskild förutsättning, som graviditet eller hemlöshet, som kan ha betydelse för risker och sjukdomar. Slutligen kan ett tillstånd vara avsaknaden av en riskfaktor eller sjukdom, såsom normalt blodtryck.

Till varje tillstånd kopplas en åtgärd som är möjlig att utföra. Med åtgärder menar Socialstyrelsen allt från en behandling eller insats till förebyggande, diagnostiska och uppföljande åtgärder. Exempel på åtgärder är läkemedelsbehandling av olika slag, defibrillator (vid hjärtstopp), fluorlackning (vid risk för karies), dagverksamhet, kognitiv beteendeterapi (vid ångest), familjeintervention och rökstopp.

Hur vi gör avgränsningar i nationella riktlinjer för vuxentandvård

Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram heltäckande Nationella riktlinjer för vuxentandvården med fokus på följande sex ämnesområden: karies, sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat, sjukdomar i tandpulpan och i de periradikulära vävnaderna, bett- och tandpositionsavvikelser, total och partiell tandlöshet samt smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar. Riktlinjearbetet kompletterades under projektets gång med ytterligare ett område, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder.

Riktlinjerna tar inte upp

  • diagnostiska metoder
  • barn- och ungdomstandvård (inklusive tandreglering)
  • tandvård till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
  • tandvård som led i en sjukdomsbehandling
  • övrig sjukhusrelaterad tandvård som utförs för patienter med specifika allmänmedicinska diagnoser
  • käkkirurgiska insatser som inte är relaterade till smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar
  • allmän dentoalveolär kirurgi (kirurgi i anslutning till tänder och tandbågar inklusive insättning av tandimplantat samt visdomstandskirurgi)
  • estetisk tandvård
  • munslemhinneförändringar.

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69