Protetik - total eller partiell tandlöshet

Innehåll:

Därför belyser vi området

Socialstyrelsen har valt att belysa området protetiska behandlingar vid en total eller partiell tandlöshet samt vid någon skada på en enstaka tand eftersom behovet av kunskap om behandlingsmetodernas effektivitet inom detta område anses vara mycket stort.

Tandförluster är vanligtvis en följd av karies, parodontit, trauman eller sjukdomar. Avsaknaden av tänder kan också bero på medfödda defekter. Tillståndet kan vara såväl tuggfunktionellt som estetiskt och fonetiskt handikappande och kan i vissa fall påverka individens hela livssituation. Beroende på var i bettet som tandförlusten finns och hur många tänder som saknas kan förmågan att bita av, tugga och tala påverkas i varierande grad, från ringa till mycket, och likaså kan den sociala funktionen påverkas negativt.

Avsaknad av tänder ger i sig sällan upphov till någon fysisk smärta. Avstår man från en protetisk behandling finns dock risk för exempelvis tandvandring eller tippning av de angränsande tänderna och/eller elongationer av tänderna i den motstående käken. Detta kan i förlängningen leda till tuggfunktionella, munhygieniska och estetiska problem som i sin tur leder till att en mer omfattande behandling blir nödvändig, med ökade kostnader som följd. Den enskilda individens behov avgör om en behandling ska utföras eller inte.

Behandlingen har som syfte att återställa den funktion som har påverkats och förhindra att framtida problem uppstår. Tandersättningen kan vara en fastsittande eller avtagbar konstruktion. Det är mycket viktigt att poängtera att behandlingsbehovet är individrelaterat och att ett relevant behandlingsalternativ kan vara att avstå från behandlingar.

Tandhälsan hos den svenska befolkningen har successivt förbättrats under de senaste 50 åren. Andelen helt tandlösa har minskat dramatiskt och förskjutits upp i åldrarna. Majoriteten av tandlösa individer återfinns i dag bland dem som är över 85 år. Även antalet individer med enstaka eller begränsade tandförluster har minskat. Samtidigt har samhället förändrats, och med detta inställningen till tandförluster. En enstaka tandförlust eller skada på en enskild tand kan i dag upplevas som ett stort socialt handikapp.

Detta ingår

I riktlinjearbetet har tillstånden delats in i fem huvudgrupper utifrån omfattningen av vävnadsförlusten. Åtgärderna som är kopplade till respektive tillstånd är sådana som erfarenhetsmässigt förekommer vid protetiska behandlingar av vuxna. Flera av tillstånden har delats in över- och underkäke eftersom resultatet av åtgärden bedöms kunna skilja sig åt mellan käkarna samt efter positionen utifrån ett estetiskt perspektiv.

Följande tillstånd ingår:

 • total tandlöshet
 • friändstandlöshet
 • flertandslucka
 • entandslucka
 • enskild tand med defekt.

Vid en protetisk behandling beror valet av konstruktion och om denna ska vara fastsittande eller avtagbar på en rad individrelaterade faktorer. Förutom omfattningen av vävnadsskadan eller vävnadsförlusten är olikheter i till exempel de anatomiska förhållandena, käkrelationerna, tuggkrafterna, bettoch belastningsförhållandena, den allmänna hälsan och det psykiska välbefinnandet faktorer som gör att den funktionella störningen är mycket olika hos olika individer trots att de har samma tillståndsbeskrivning. Dessa skillnader har inte beaktats i riktlinjearbetet eftersom individrelaterade mått saknas i den vetenskapliga litteraturen. Riktlinjerna avser protetiska behandlingar av vuxna individer.

  Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder för området protetik

  Tillstånd

  • Total tandlöshet
   Tillståndet har delats in i över- och underkäken eftersom resultaten av åtgärden bedöms kunna skilja sig åt mellan käkarna. Denna indelningsgrund har även tillämpats för tillstånden friändstandlöshet och entandsluckor.
  • Friändstandlöshet
   Tillståndet kan ha orsakats av karies, parodontit, trauman, sjukdomar eller medfödda defekter. Friändstandlöshet innebär ett restbett med avsaknad av 1–8 tänder i över- eller underkäkens sidopartier, räknat från mittlinjen av käken. Som friändstandlöshet betecknas även tillstånd där en enkelsidig avsaknad av tänder går över tandbågens mittlinje. Friändstandlöshet kan föreligga på båda sidor om de framförliggande tänderna och betecknas då som dubbelsidig. Maximalt kan 15 av 16 tänder saknas. Svårighetsgraden av tillståndet ökar med ett ökat antal saknade tänder. Avsaknad av upp till 5 tänder medför huvudsakligen en fysisk funktionsnedsättning (tuggfunktionen och den fonetiska och estetiska funktionen). Avsaknad av mer än 5 tänder kan påverka personer såväl fysiskt som psykosocialt (komfort, självkänsla, allmän hälsa, välbefinnande och livskvalitet) och socialt (arbetsförmåga, socialt liv och samliv).
  • Flertandslucka
   Tillståndet har beskrivits för över- och underkäken gemensamt. Eftersom stödtändernas kondition anses kunna påverka resultatet av åtgärden har tillstånden delats in utifrån detta kriterium.
  • Entandslucka
   Tillståndet har delats in utifrån luckans position i käken. En lucka i fronten anses som ett svårare tillstånd, framför allt utifrån ett socialt och estetiskt perspektiv.
  • Enskild tand med defekt
   Tillståndet har delats in med tanke på både defektens omfattning och det individuella behovet.

  Åtgärder

  • Avtagbar partialprotes
   Avtagbar partialprotes innebär en ersättning för förlorade tänder och en viss volym av käkbenet. En avtagbar delprotes består av ett metallskelett som hålls fast till de kvarvarande tänderna med klamrar. Över de tandlösa områdena fästs till skelettet sadlar i plast, till vilka tänder i plast fästs. Metallskelettet tillverkas oftast i en kobolt- och kromlegering, men även en guldlegering eller rent titan kan användas.
  • Implantatstödd bro
   Implantatstödd bro innebär en ersättning för förlorade tänder och en viss volym av käkbenet. En implantatstödd bro består av en bro som är stödd på, i käken inopererade, skruvar (konstgjorda tandrötter) i titan. Bron består av en stomme av metall eller keram på vilken konstgjorda tänder i plast eller keram är fästade. Effektmåttet funktionstid är inte avhängigt av om tillståndet är enkel- eller dubbelsidigt.
  • Implantatstödd bro med extension
   Implantatstödd bro med extension innebär en ersättning för förlorade tänder och en viss volym av käkbenet. En implantatstödd bro består av en bro som är stödd på, i käken inopererade skruvar (konstgjorda tandrötter) i titan. Bron består av en stomme av metall eller keram på vilken konstgjorda tänder i plast eller keram är fästade. En implantatstödd bro med en extension innebär att brons ena ände avslutas med ett hängande led utan något stöd av implantatet. Storleken på det hängande ledet motsvarar bredden av den ersatta tanden. Effektmåttet funktionstid är inte avhängigt av om tillståndet är enkel- eller dubbelsidigt.
  • Kombinationsprotetik (eller kombinationsprotes)
   Kombinationsprotetik (eller kombinationsprotes) innebär en ersättning för förlorade tänder och en viss volym av käkbenet. Kombinationsprotetik innebär att en avtagbar delprotes retineras till de kvarvarande tänderna som har behandlats med fastsittande protetik. En avtagbar delprotes består av ett metallskelett till vilket fästs sadlar och tänder i plast över de tandlösa områdena. Metallskelettet tillverkas oftast i en kobolt- och kromlegering, men även en guldlegering eller titan kan användas. Den fastsittande protetiken kan vara av olika slag (attachment, inner- eller ytterkronor och barer) och är oftast tillverkade i en guldlegering.
  • Ortodontisk distalisering
   Ortodontisk distalisering innebär att den mest näraliggande tanden i anslutning till ett tandlöst område flyttas in i det tandlösa området. Denna förflyttning åstadkommes med ortodontisk apparatur. Därigenom fås en en- eller flertandslucka som kan överbryggas med en tandstödd bro alternativt ersättas med ett implantat.
  • Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro
   Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro innebär en förflyttning av tanden framför det tandlösa området. Tanden förflyttas med hjälp av tandregleringsapparatur bakåt eller inåt i munnen så att den intar den saknade tandens position. Därvid uppkommer en tandlucka i den förflyttade tandens ursprungliga position, som vid behov kan ersättas med en implantatstödd krona alternativt en tandstödd bro.
  • Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med extension Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med extension innebär en ersättning för förlorade tänder med stöd av kronor eller en bro på en eller flera intilliggande naturliga tänder där de stiftförankrade tänderna är avitala och rotfyllda. Det kan också gälla en förlorad tand. Stiftförankringen består av en gjuten pelare med ett gjutet eller prefabricerat metallstift som cementeras i tandens rotkanal. Den kan även bestå av ett stift av något annat material. Den tandstödda bron med en extension avslutas med ett eller flera hängande led utan stöd av någon naturlig tand. Storleken på det hängande ledet motsvarar bredden av den ersatta tanden. Bron består av en stomme av metall eller keram på vilken konstgjorda tänder i plast eller keram är fästade.
  • Tandstödd bro med extension
   Tandstödd bro med extension innebär en ersättning för förlorade tänder med stöd av kronor eller en bro på en eller flera intilliggande naturliga tänder. Den tandstödda delen av konstruktionen avslutas med ett eller två hängande led utan stöd av någon naturlig tand. Storleken på det hängande ledet motsvarar bredden av den ersatta tanden. Bron består av en stomme av metall eller keram på vilken konstgjorda tänder i plast eller keram är fästade. Effektmåttet funktionstid är inte avhängigt av om tillståndet föreligger i över- eller underkäken eller om det är enkel- eller dubbelsidigt.
  • Tandstödd bro med parodontalt försvagade stödtänder och med extension
   Tandstödd bro med parodontalt försvagade stödtänder och med extension innebär en ersättning för förlorade tänder med stöd av kronor eller en bro på en eller flera intilliggande naturliga tänder där det stödjande käkbenet kring varje tand är reducerat i höjdled. Den tandstödda delen av konstruktionen avslutas med ett eller flera hängande led utan stöd av någon naturlig tand. Storleken på det hängande ledet motsvarar bredden av den ersatta tanden. Bron består av en stomme av metall eller keram på vilken konstgjorda tänder i plast eller keram är fästade.
  • Tand- och implantatstödd bro
   Tand- och implantatstödd bro innebär en ersättning för förlorade tänder och en viss volym av käkbenet. En tand- och implantatstödd bro består av en bro som har stöd av både tänder och, i käken inopererade, konstgjorda tandrötter i titan. Bron består av en stomme av metall eller en metallegering på vilken konstgjorda tänder i plast eller porslin är fästade.