Patientundervisning - metoder för beteendepåverkan

Innehåll:

Därför belyser vi området

Hälsa förutsätts vara en resurs för alla personer. I prioriteringsutredningen (SOU1995:5) gavs förebyggande insatser högsta prioritet efter behandling av livshotande tillstånd, under förutsättning att metoden som används är effektiv. Det är väl känt att munhälsa och munsjukdomar effektivt kan påverkas av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. En stor del av dessa insatser utgörs av egenvård som den enskilda personen ansvarar för. Det är dock inte lika känt hur enskilda personer förmås att utföra egenvård effektivt. Det finns olika åtgärder och metoder för att hjälpa personer i behov av förändrade levnadsvanor och beteenden och för att bevara eller förstärka ett befintligt gott tillstånd. Att identifiera vilka metoder som är mest effektiva för att förändra beteendet är viktigt för både den enskilda individen och tandvården: individen för att uppnå ett större välbefinnande och tandvården för att använda sina resurser på ett effektivt sätt.

Begreppet hälsa inkluderar patientens uppfattning om sin hälsa och livskvalitet samt professionens bedömning av om sjukdom förekommer eller inte. Det hälsofrämjande perspektivet syftar till att besvara frågan: Hur gör jag för att fortsätta att vara frisk och behålla min hälsa? Det sjukdomsförebyggande perspektivet söker svaret på frågan: Hur gör jag för att undvika att bli sjuk eller för att undvika att min sjukdom förvärras? Hälsofrämjande metoder syftar till att påverka människors levnadsvanor och därmed tillförs en etisk dimension. Genom att identifiera de mest effektiva hälsofrämjande metoderna som dessutom stöder individens delaktighet och autonomi fullföljs intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:783) och tandvårdslagen (1985:125).

Detta ingår

I området ingår metoder för bevarande, förstärkande eller förändring av munhälsobeteende med inriktning på vuxna. Tillstånden som har varit utgångspunkt för arbetet är

 • vuxna personer med god oral hälsa
 • vuxna med en oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där riskfaktorn är
  • bristande munhygien
  • rådande matvanor
  • tobaksbruk.

Grunden i alla hälsofrämjande åtgärder i riktlinjerna är att de personer som möter tandvården får någon form av råd om munhälsobeteendet. Råden är indelade i 5 nivåer – hälsoinriktade råd, kort rådgivning, rådgivning med eller utan särskild uppföljning samt beteendemedicinsk prevention och behandling. De 2 första nivåerna utgörs av korta, i huvudsak standardiserade råd medan de 3 övriga tar lite mer tid i anspråk och är mer individuellt anpassade. Nivåerna är i stort sett lika för de granskade områdena munhälsovanor, matvanor och tobaksbruk.

Åtgärdens effekter på sjukdomsförekomst har inte studerats inom detta område. Studier med personer 15 år har inkluderats. Det studerade området har begränsats till munhygien-, mat- och tobaksvanor. I tobaksvanor ingår inte snus eftersom det identifierade vetenskapliga underlaget som omfattar vuxna personer avser bruk av snusprodukter som inte är relevanta för svenska förhållanden.

Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder för området patientundervisning

Tillstånd

 • God oral hälsa
  Oral hälsa är den del av den allmänna hälsan som bidrar till ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med upplevda och fullgoda orala funktioner, satta i relation till individens förutsättningar samt frånvaro av sjukdom [1].
 • Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk
  Detta är när tecken på en oral sjukdomsaktivitet har identifierats eller när personen bedöms ha en förhöjd risk för oral sjukdom beroende på bristande munhygien, rådande matvanor eller tobaksbruk.

Åtgärder

 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling
  Åtgärden innebär att ge information om munhälsotillståndet och råd om munhälsofrämjande åtgärder samt en återkoppling i form av bekräftelse och förstärkning av personens hälsofrämjande beteende. Syftet är att genom ett individuellt anpassat förhållningssätt stödja individens delaktighet och autonomi och därigenom skapa förutsättningar för att individen gör hälsosamma val och tar ett större ansvar för sin egen munhälsa. Råd om munhälsofrämjande åtgärder kan också innebära att aktivt fråga eller samtala kring beteenden som på lång sikt kan utgöra en risk för en sjukdomsutveckling. Tidsåtgången för åtgärden är vanligen mycket liten.
 • Standardiserad rådgivning
  Åtgärden utgörs av mycket korta, standardiserade inte individuellt anpassade råd och rekommendationer. Åtgärden överstiger vanligen inte fem minuter.
 • Rådgivande samtal
  Med rådgivande samtal menas ett samtal med patienten som är mer individuellt anpassat än en standardiserad rådgivning, vilket innebär att den anpassas till den enskilda personen utifrån ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan inbegripa demonstrationer med eller utan träning samt komplettering med skriftlig information och egenkontroller. Rådgivande samtalet är tidsmässigt mer omfattande än en standardiserad rådgivning. Åtgärden omfattar vanligen högst 30 minuter.
 • Rådgivande samtal med särskild uppföljning
  Med rådgivande samtal menas ett samtal med patienten som är mer individuellt anpassat än en standardiserad rådgivning, vilket innebär att den anpassas till den enskilda personen utifrån ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan inbegripa demonstrationer med eller utan träning samt komplettering med skriftlig information och egenkontroller. Rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än en standardiserad rådgivning. Åtgärden omfattar vanligen högst 30 minuter. Med särskild uppföljning menas att ningen också kompletteras med en förnyad kontakt, exempelvis i form av ett återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl vid ett eller flera tillfällen, då råden förstärks och personen får ytterligare stöd.
 • Beteendemedicinsk prevention och behandling
  Åtgärden ges med syfte att förändra individens munhygienbeteende, matvanor eller tobaksbruk (rökning). Åtgärden är individanpassad och teoribaserad. Det innebär att den utgår från teoretiska modeller, följer en viss struktur och innehåller vissa bestämda komponenter. Beteendepåverkande strategier med eller utan kognitiv inriktning kan vara ett exempel på beteendemedicinsk prevention och behandling. Även motiverande samtal, men då utförd enligt det fullständiga konceptet, kan vara exempel på denna åtgärd. Beteendemedicinsk prevention och behandling integrerad i den övriga sjukdomsbehandlingen förutsätter att personalen som utför åtgärden är utbildad i metoden. Tre delar bedöms som nödvändiga för att utföra åtgärden och den tandhygienist eller tandläkare som genomför patientundervisningen enligt metoden bör ha kunskap och praktisk färdighet i:
  • den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att påverka
  • en lämplig kommunikationsmetod för att på ett effektivt sätt kommunicera med patienten, exempelvis motiverande samtal (MI, ”motivational interviewing”)
  • de teorier och metoder som ligger till grund för att påverka människors beteende.

  Åtgärden är riktad till den mindre grupp av personer som behöver förändra ett beteende för att en sjukdomsbehandling ska lyckas. Beroende på individuella faktorer hos personerna och den typ av beteende som behöver påverkas kan åtgärden väsentligt variera i tid och innehåll. Åtgärden kan ske individuellt eller i grupp, och kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel samt förstärkas med en särskild uppföljning. I tandvården har beteendemedicinsk prevention och behandling som bygger på kognitiva beteendestrategier utvärderats på personer med en oral sjukdom och där bristande munhygien är en riskfaktor. Åtgärden är ofta tidsmässigt mer omfattande än ett rådgivande samtal men behöver inte vara det.

Referenser

 1. Red Hugoson A Koch G Johansson S. Konsensuskonferens Oral hälsa. Stockholm: Förlagshuset Gothia. 2002.