Ortodonti - bett- och tandpositionsavvikelser

Innehåll:

Därför belyser vi området

Den viktigaste följden av bettavvikelser är påverkan på individernas psykosociala tillfredsställelse som också kan innefatta upplevelser av bristande tugg- och avbitningsförmåga vid ett reducerat antal tandkontakter. Andra orala funktioner eller hälsotillstånd tycks påverkas i lägre grad [1].

Bettavvikelser kan tillkomma eller förvärras i vuxen ålder. En ökad utrymmesbrist för tänderna är vanligt förekommande. Attrition (nedslitning) av framtänderna och sårgörning av tandköttet kan utvecklas vid djupa och framför allt sänkta bett. Stora överbett kombinerade med att framtänderna står glest på grund av en förlust av stödjevävnad kring tänderna är ett annat exempel.

Bett- och tandpositionsavvikelser hos vuxna är lika vanligt förekommande som hos barn och ungdomar. Trots detta är cirka 90 procent av de individer som får någon ortodontisk behandling unga. I dag erhåller cirka 25 procent av alla barn och ungdomar kostnadsfri tandreglering [1]. Personer över 50 år uppvisar en något lägre förekomst av bettavvikelser, vilket delvis kan förklaras med att dessa individer har fler omfattande protetiska rekonstruktioner [2-7].

Tandregleringar är möjliga att genomföra på vuxna med begränsningen att behandlingseffekten främst omfattar tandbågar med det omkringliggande benet. Vävnaderna omkring tänderna på vuxna svarar till en början långsammare än på personer som fortfarande växer. Detta tillsammans med faktorer som förlust av stödjevävnad kring tänderna och dålig bettstabilitet kan öka behovet av långvariga eller till och med livslånga retentioner för att behålla tändernas nya positioner efter behandlingen [8-9]

Förutsättningarna att minska eller eliminera tandluckor med protetik, implantat eller transplantat kan variera. Utrymmet för tandersättningar kan vara för litet. Tänderna omkring tandluckorna kan stå i avvikande positioner. Kombinationsbehandlingar med ortodonti kan i många fall förbättra möjligheterna att få en optimal bettrehabilitering. Slutning av tandluckorna genom framflyttning av tänder med ortodontisk apparatur kan ha flera fördelar i jämförelse med tandersättningar genom protetik eller implantat.

Detta ingår

I riktlinjerna beskrivs de tillstånd och åtgärder som förekommer vid ortodontiska behandlingar av vuxna. Förutom ortodontiska korrigeringar ingår kombinationsbehandlingar med protetik, implantat och transplantat.

Endast de tillstånd och åtgärder som berör vuxna inkluderas i riktlinjerna. Kombinationsbehandlingar med andra specialiteter än protetik såsom käkkirurgi och plastikkirurgi har exkluderats, exempelvis ortognatkirurgiska behandlingar av käkavvikelser. Bedömningen av preprotetiska tandregleringar har inriktats mot de åtgärder som förändrar förutsättningarna för tandersättningar.

Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder inom området ortodonti

Tillstånd

 • Kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande bett- och tandpositionsavvikelser
  Kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande bett- och tandpositionsavvikelser – gäller oftast läpp-, käk- och gomspalt (LKG) som är den vanligast förekommande missbildningen. I Sverige behandlas barn med LKG av multidisciplinära team vid regionala kompetenscentrum. För att normalisera barnens utseende, tal, bettfunktion och psykosocial hälsa krävs en lång multidisciplinär behandling. De flesta patienterna är färdigbehandlade vid cirka 20 års ålder. Några kan ha kvarstående bettavvikelser. Behandlingen kan innefatta samtliga ortodontiska diagnoser. I vissa fall sker bettrehabiliteringen i samarbete med framför allt protetiker och käkkirurger.
 • Stort horisontellt överbett (med ofullständig läppslutning)
  Stort horisontellt överbett (med ofullständig läppslutning) avser här ett överbett som är större än 6 mm och där en läppslutning inte kan erhållas vid ocklusionen utan någon anspänning av läppmuskulaturen.
 • Måttlig grad av frontal invertering utan tvångsföring
  Måttlig grad av frontal invertering utan tvångsföring innebär en avvikelse som bedöms som behandlingsbar med enbart tandreglering. Vid större avvikelser beroende på uttalade käkställningsanomalier krävs en multidisciplinär behandling inkluderande käkkirurgi.
 • Frontal invertering med tvångsföring
  Frontal invertering med tvångsföring – innebär att inverteringen i huvudsak är framkallad av en anterior tvångsföring. Patienten kan i retruderat ocklusionsläge bita kant-i-kant.
 • Djupt bett
  Djupt bett innebär en förstorad vertikal överbitning. I de fall det djupa bettet är framkallat av omfattande tandförluster i sidosegmenten eller en uttalad attrition, ett så kallat sänkt bett, krävs i regel mer omfattande kombinationsbehandlingar.
 • Öppet bett
  Öppet bett innebär en vertikal överbitning som är mindre än 0 mm.
 • Trångställning med displacering av tänder
  Trångställning med displacering av tänder innebär en utrymmesbrist för de befintliga tänderna som har medfört avvikelser av kontaktpunkterna.
 • Glesställning
  Glesställning i frontsegment med displacering av tänder kan vara en följd av ett överskott av utrymme. Avvikelsen kan även framkallas vid en parodontal fästeförlust, då tungans muskelkraft kan sprida tänderna framåt och utåt. En glesställning kan i sådana tillfällen förekomma tillsammans med ett ökat horisontellt överbett.

Åtgärder

 • Korrigering med upplinjeringsskena
  Korrigering med upplinjeringsskena är ett alternativ till fast apparatur för korrigering av bett- och tandpositionsavvikelser. Tandförflyttningen görs med ett stort antal genomskinliga skenor som byts ut mot skenor med en gradvis allt mer normaliserad bågform och därmed förflyttar tänderna.
 • Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning
  Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning med öppen friläggning menas att tanden (ofta hörntanden) friläggs och täcks med en kirurgisk packning varefter tandens eruption avvaktas innan någon fast apparatur appliceras. Vid en sluten friläggning fäller man upp en periostlambå och fäster en ”platta” med en kedja på tanden. Denna inkorporeras sedan i en fast apparatur för att föra tanden ut till sin rätta plats i tandbågen. Den ortodontiska apparaturbehandlingen tar lång tid, ofta två till tre år. Vid en öppen friläggning måste man dessutom avvakta tandens eruption i ett–två år innan den fasta apparaturen kan appliceras.

Referenser

 1. SBU. Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. 2005; 176.
 2. Ingervall, B, Mohlin, B, Thilander, B. Prevalence and awareness of malocclusion in Swedish men. Community Dent Oral Epidemiol. 1978; 6(6):308-14.
 3. Mohlin, B. Need and demand for orthodontic treatment in a group of women in Sweden. Eur J Orthod. 1982; 4(4):231-42.
 4. Salonen, L, Mohlin, B, Gotzlinger, B, Hellden, L. Need and demand for orthodontic treatment in an adult Swedish population. Eur J Orthod. 1992; 14(5):359-68.
 5. Lundström, F, Medin, L, Mohlin, B, Nelson, B, Olsson, M, Kurol, J. Ortodontisk behandling i vuxen ålder. Tandläkartidningen. 1995; 87:438-42.
 6. Bäckström, H, Mohlin, B. Quality assessment in orthodontics using the IOTN and PAR indices. Tandläkartidningen. 1998; 90:49-57.
 7. Melsen, B, Warrer, K. Ortodonti för vuxna. Tandläkartidningen. 2007; 99:46-51.
 8. Rygh, P. Orthodontic forces and tissue reaction. I Intruduction to Orthodontics. I Introduction to Orthodontics, Gothia. 1995:175-94.
 9. Thilander, B, Wisth, PJ. Orthodontic treatment in adults. I Introduction to Orthondontics Gothia. 1995:209-38.