Karies

Innehåll:

Därför belyser vi området

De flesta personer drabbas någon gång i livet av karies men risken varierar från person till person. Socialstyrelsen belyser området eftersom myndigheten utgår från att det finns ett behov av en kunskapssammanställning och att det finns praxisskillnader i landet när det gäller valet av behandling.

Karies innebär en lokal nedbrytning av tandsubstans som kan drabba både tandkronan och tandroten. Flera omständigheter kan bidra till att en person har risk för att få karies och/eller en redan etablerad sjukdom. En riskbedömning eller orsaksutredning krävs för att tydliggöra vilka faktorer som har betydelse för den enskilda personen. Utredningen utgör ett underlag för vilken behandlingsstrategi som ska väljas. I riktlinjerna förutsätts alltså att behandlaren har bedömt om en åtgärd har relevans för orsaken till det aktuella tillståndet. Oftast behöver flera olika åtgärder sättas in vid ett och samma tillstånd.

Kariesskador utvecklas i allmänhet långsamt över flera år. Initiala skador kan bromsas eller stoppas upp helt genom orsaksinriktade åtgärder. En person med initiala kariesskador löper en ökad risk för att få nya kariesskador och för att skadorna ska utvecklas vidare. Om en initial kariesskada utvecklas kan det i förlängningen leda till smärta och obehag för patienten. En manifest kariesskada kräver oftast fyllningsterapi för att stoppa processen och återställa funktionen. Reparation av en enstaka tand påverkar inte patientens kariessjukdom i stort. Det är därför viktigt att förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder sätts in parallellt med operativa åtgärder för att motverka en fortsatt sjukdomsutveckling i bettet. Tandfyllningar har en begränsad överlevnadstid. De vanligaste orsakerna till att fyllningar måste göras om är karies i anslutning till fyllningen och frakturer. En person med mer omfattande skador riskerar i förlängningen inte bara smärta och obehag utan att även förlora tänder, vilket kan påverka estetik, funktion och livskvalitet.

Förebyggande och sjukdomsbromsande behandlingar kan förhindra uppkomsten och utvecklingen av skador och är därför hälsoekonomiskt att föredra.

Detta ingår

Socialstyrelsens riktlinjer omfattar bland annat åtgärder vid risk och förhöjd risk för kron- och rotkaries samt åtgärder vid initial kron- och rotkaries som riskerar att utvecklas. Åtgärderna inkluderar både egenvård och professionell vård. Riktlinjerna omfattar även aspekter på operativ vård.

Riktlinjerna betonar förebyggande åtgärder och behandlingar som är riktade mot orsaksfaktorer, vilka vanligen är relaterade till kostvanor. De lyfter även fram åtgärder för att öka tandens motståndskraft, som ökad fluortillför sel, sätt för att minska mängden kariesframkallande bakterier, åtgärder för att försegla tandytorna samt åtgärder för att stimulera salivproduktionen.

Operativa åtgärder vid kariesskador innefattar bland annat olika metoder för att avlägsna karies, och de operativa åtgärderna sätts in parallellt med förebyggande- och sjukdomsbehandlande åtgärder. Traditionellt sker avlägsnandet av kariesskadad tandsubstans mekaniskt med borr och exkavator. Alternativa metoder för att avlägsna kariesskadad tandsubstans innefattar exempelvis kemo-mekanisk teknik, laser eller ”air-abrasion”. Vid behandling av djupa kariesskador med risk för pulpablotta innefattar riktlinjerna stegvis exkavering.

I riktlinjearbetet har Socialstyrelsen utgått från att alla använder fluortandkräm. Därför bedöms effekten av ytterligare åtgärder såsom en tilläggseffekt till en daglig användning av fluortandkräm.

Riktlinjerna omfattar inte diagnostik och riskbedömningar. För de flesta tillstånds- och åtgärdskombinationer är det vetenskapliga underlaget begränsat när det gäller effekter på vuxna, men underlag finns för barn och ungdomar. Slutsatserna är därför oftast baserade på en bedömning av Socialstyrelsens expertgrupp. Bedömningen utgår från att kariesprocessen hos vuxna är jämförbar med processen i det permanenta bettet hos barn och ungdomar. Det har därför ansetts möjligt att överföra resultaten från studier på barn och ungdomar till vuxna.

Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder för området karies

Tillstånd

 • Kariesrisk
  Personen bedöms ha risk för ny karies eller risk för progression av en befintlig skada, men har inga kariesskador som bedöms som aktiva. Under det senaste året har inga nya kariesskador tillkommit och inga befintliga skador har uppvisat någon progression.
 • Förhöjd risk för karies
  Personen bedöms ha förhöjd risk för karies, vilket innebär att nya skador förväntas uppkomma eller befintliga skador förväntas progrediera. Kariesskadorna kan ha tillkommit eller progredierat under det senaste året.
 • Initial kronkaries med risk för progression
  Tillståndet avser antingen en nytillkommen kariesskada i emaljen utan någon kavitetsbildning eller en befintlig skada med tecken på aktivitet eller progression. Om man jämför röntgenbilder ser man en kariesskada i emaljen där det tidigare var frisk emalj. Om man tidigare kunde se en tydlig skada på röntgenbilden kan man se att skadan har ökat i storlek.
 • Initial rotkaries med risk för progression
  Tillståndet avser antingen en nytillkommen kariesskada i rotytan, utan någon kavitetsbildning, eller en befintlig skada med tecken på aktivitet eller progression.
 • Kariesskada som kräver operativ åtgärd
  Tillståndet avser vanligen en kariesskada med en tydlig utbredning i dentinet som bedöms progrediera inom den närmsta framtiden. Tillståndet gäller även en kariesskada som har gett en omfattande substansförlust och som kräver en operativ åtgärd för att återställa funktionen och estetiken.
 • Djup dentinkariesskada med risk för läsion
  Tillståndet avser omfattande dentinkariesskador, vanligen överstigande tre fjärdedelar av dentintjockleken som vid en fortsatt exkavering bedöms kunna resultera i att pulpan blottläggs (pulpaexponering).

Åtgärder

 • Minskat sockerintag
  Åtgärden innebär att minska intagsfrekvensen av socker eller det totala kolhydratintaget för att minska mängden näring till de kariesframkallande bakterierna.
 • Ozonbehandling
  Behandlingen avser att stoppa eller bromsa progressionen av rotkaries genom en behandling med den bakteriedödande gasen ozon lokalt på kariesangreppet.
 • Exkavering med laser (Er:YAG)
  Åtgärden avser avlägsnande av kariesskadad tandsubstans genom så kallad fotoablation. Det innebär att laserns höga energi absorberas i tandens ytskikt, vilket medför att vävnaden avlägsnas genom mikroexplosioner.
 • Kemo-mekanisk exkavering
  Åtgärden avser avlägsnande av kariesskadat dentin genom en behandling med kloraminer som mjukar upp den kariesskadade vävnaden, vilken sedan kan skrapas bort med ett handinstrument.
 • Exkavering med air-abrasion
  Behandlingen avser avlägsnande av kariesskadad tandsubstans genom luftblästring med abrasiva partiklar.
 • Stegvis (successiv) exkavering
  Behandlingen innebär att det kariesskadade dentinet avlägsnas i två steg. Steg ett innebär att all ytlig och perifer kariesskadad vävnad avlägsnas. De djupare delarna av det kariespåverkade dentinet lämnas kvar och täcks vanligen med ett kalciumhydroxidinnehållande material, varefter kaviteten temporärt försluts under minst tre månader. Avsikten är att kariesprocessen ska stanna av samtidigt som reparativa processer i dentinet och pulpan stimuleras. I steg två sker en fortsatt exkavering till kariesfrihet och en sedvanlig fyllning.
 • Indirekt överkappning (ofullständig exkavering)
  Åtgärden innebär att en mindre mängd kariesskadat dentin lämnas kvar under en slutlig fyllning. Genom förslutningen antas kariesprocessen stanna av.