Endodonti - sjukdomar i tandpulpan och i de periradikulära vävnaderna

Innehåll:

Därför belyser vi området

Trots att tandhälsan har förbättrats är behovet av rotbehandlingar och behandlingar av tandpulpan alltjämt stort i Sverige. Pulpan kan skadas på flera sätt. Vanliga orsaker är djup karies, sprickor, tandlagningar eller slag mot tänderna. Om det inte är möjligt att tidigt behandla skadorna kan pulpavävnaden dö och bakterier tränger in i rotkanalen. Tillståndet är ofta helt utan symtom men kan ge tandvärk som ibland är svår. Vid en rotbehandling rengörs rotkanalen och fylls ut tätt (rotfyllning). Utan rotbehandlingen går tanden förlorad.

I Sverige har drygt hälften av befolkningen en eller flera rotfyllda tänder och förekomsten ökar med stigande ålder. Det är relativt komplicerat att utföra en rotbehandling, vilket medför att behandlingsresultatet inte alltid blir optimalt. Konsekvensen blir att redan utförda rotbehandlingar kan behöva göras om eftersom inflammationen inte läker. Under senare år har kunskapen om rotbehandlingens delmoment utvecklats och teknikerna för rotbehandlingen förbättrats i syfte att förenkla behandlingsmomenten och göra det lättare att genomföra en optimal rotbehandling.

Detta ingår

Riktlinjerna omfattar behandlingar av tänder där pulpan har exponerats genom ett friskt dentin eller vid en kariesexkavering, tänder med pulpanekros, rotkanalsinfektioner och åtföljande rotspetsinflammationer samt rotfyllda tänder med rotkanalsinfektioner och rotspetsinflammationer. Behandlingarna omfattar pulpaöverkappning och partiell pulpotomi med pulpaöverlevnad som det förväntade behandlingsresultatet. Riktlinjerna tar även upp olika former av behandling av själva rotkanalen, med frisk vävnad runt rotspetsen som det förväntade behandlingsresultatet. Sjukdomstillstånden i pulpan, i rotkanalen och vid rotspetsen är för det mesta symtomfria men kan ge upphov till tandvärk, emellanåt av svår karaktär. Då symtomatiska behandlingar av tandvärk utgör en viktig del av allmäntandvården omfattar riktlinjerna även dessa.

Rotbehandlingens olika delmoment, instrumentering av rotkanalen, antimikrobiell behandling och fyllning av rotkanalen, utförs vid alla tillstånd då en behandling av rotkanalen är aktuell. Utvärderingen av dessa moment har samlats under tillståndet och åtgärden rotbehandling (nekrosbehandling) vid pulpanekros med apikal parodontit. Vid övriga tillstånd då en behandling av rotkanalen är aktuell (pulpektomi och revisionsbehandling) hänvisar Socialstyrelsen läsaren till underlaget för rotbehandling (nekrosbehandling) för information om utvärderingar av delmomenten.

Trauma mot tänderna kan ge upphov till skador som involverar tandens pulpa och rot på olika sätt med följd att rotkanalssystemet kan infekteras och ge upphov till följdtillstånd som rotresorptioner. Vid dessa tillstånd är den endodontiska behandlingen och det endodontiska behandlingsbeslutet ofta avgörande för prognosen. Tandtrauma är trots det inte inkluderat i riktlinjerna för tandvård, bland annat på grund av att det huvudsakligen är barn och ungdomar som drabbas av den typ av tandskador som ger pulpanekros och rotresorptioner. Internetbaserade internationella riktlinjer för behandling av tandtrauma finns tillgängliga på webbplatsen The Dental Trauma Guide

Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder för området endodonti

Tillstånd

 • Pulpa exponerad via friskt eller karierat dentin
  Om tandpulpan exponeras innebär det att barriären mot munhålan bryts och att munhålans bakterier kan tränga in i pulpan och orsaka inflammationer och vävnadsdöd. Tandpulpan exponeras vanligen på grund av karies och i denna situation är tandpulpan inflammerad och i många fall infekterad.
 • Pulpanekros med apikal parodontit
  Pulpanekros innebär att tandpulpan har genomgått en vävnadsnedbrytning, vanligen beroende på en fortskridande inflammation som är orsakad av munhålans mikroorganismer. När dessa har etablerat sig i rotkanalen ger de ofta upphov till en inflammation i den vävnad som omger tandens rotspets.
 • Rotfylld tand (ofullständigt rotfylld) utan apikal parodontit där rotkanalssystemet exponeras inför koronal restaurering
  Om förslutningen av rotkanalen är ofullständig (otät eller för kort rotfyllning) föreligger en risk för att kanalen invaderas av bakterier från munhålan. Detta kan i sin tur leda till att en inflammation utvecklas i den vävnad som omger tandens rotspets (apikal parodontit). Baserat på fynd från longitudinella epidemiologiska studier bedöms 20 procent av alla rotfyllda tänder med frisk apikal vävnad utveckla apikal parodontit under en femårsperiod [64], och tänder med otäta rotfyllningar signifikant oftare (23 procent) än tänder med täta rotfyllningar (4 procent) [65]. Man har i en studie [66] funnit att rötter med dåligt förseglande rotfyllningar hade signifikant högre frekvens av apikal parodontit om roten var försedd med en stiftförankring. Det är därför rimligt att anta att risken för en invasion av bakterier från munhålan är särskilt stor när rotkanalssystemet öppnas direkt mot munhålan, till exempel vid en restaurering med en stiftförankring.
 • Rotfylld tand med apikal parodontit
  I en rotfylld tand med en kvarvarande eller tillstötande apikal parodontit (inflammation kring tandens rotspets) räknar man med att bakterier finns i rotkanalen. Det kan vara kvarvarande bakterier efter den tidigare rotbehandlingen eller nyetablerade bakterier som har trängt in genom läckande restaureringar eller sprickor.
 • Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion har nått pulpan
  Symtomatisk pulpit beror på att orala mikroorganismer och/eller deras produkter når pulpan genom karierat dentin. (Samma tillstånd kan uppstå på grund av en läckande fyllning eller en tandspricka). Smärtan är ofta intensiv och kräver då ett snabbt och effektivt omhändertagande annars kan smärtan kvarstå under lång tid. Efter hand inträder ofta symtomfrihet och pulpanekros samt en infektion som sprider sig till käkbenet runt roten.
 • Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd
  Symtomatisk apikal parodontit uppstår som följd av en pulpanekros och infektion i rotkanalsystemet, vilket ger upphov till en inflammation i den vävnad som omger tandens rotspets. Denna inflammation kan vara förenad med såväl lokala som allmänna symtom.
 • Symtomatisk apikal parodontit med spridning och påverkat allmäntillstånd
  Symtomatisk apikal parodontit uppstår som följd av en pulpanekros och infektion i rotkanalsystemet, vilket ger upphov till en inflammation i den vävnad som omger tandens rotspets. Denna inflammation kan vara förenad med såväl lokala som allmänna symtom. En spridning av rotkanalsinfektionen innebär att mikroorganismer invaderar vävnaden utanför tandroten med svullnad och/eller en abscessbildning som följd. Detta kan leda till att gapförmågan reduceras (trismus). Allmäntillståndet kan påverkas med sjukdomskänsla, feber, svullnad av lokala lymfkörtlar och i sällsynta fall sepsis som följd.
 • Rotperforation i samband med rotbehandling
  Perforationer genom roten från rotkanalssystemet ut i rothinnan kan uppkomma vid kavumpreparationer, preparationer för stiftförankringar och rensningar av rotkanalen inför en rotfyllning. En sådan perforation kan utgöra en inkörsport för mikroorganismer att nå vävnaden runt tanden och kan ge upphov till en fortskridande periradikulär bendestruktion.

Åtgärder

 • Pulpaöverkappning
  Pulpaöverkappning syftar till att återskapa barriären mot munhålan för att undvika en infektion eller inflammation och vävnadsdöd i pulpan, så att pulpan fortsätter att vara vital på lång sikt.
 • Partiell pulpotomi
  Partiell pulpotomi syftar till att avlägsna det yttre skiktet, cirka en–två mm av den sårgjorda pulpan, samt att återskapa barriären mot munhålan för att undvika en infektion eller inflammation och vävnadsdöd i pulpan, så att pulpan fortsätter att vara vital på lång sikt.
 • Rotbehandling (nekrosbehandling)
  Rotbehandling (nekrosbehandling) syftar till att dels avlägsna mikroorganismerna i rotkanalen, dels återskapa en barriär mot munhålan genom att göra en tät förslutning av rotkanalssystemet (rotfyllning).
 • Revisionsbehandling
  Revisionsbehandling syftar till att göra en ny behandling av rotkanalen för att avlägsna eller avdöda infektionen och därefter säkra en barriär mot munhålan genom att göra en ny tät förslutning av rotkanalsystemet.
 • Symtomatisk behandling – pulpotomi
  Symtomatisk behandling, pulpotomi, syftar till att avlägsna kariesskadad tandsubstans och inflammerad vävnad i kronpulpan ned till rotkanalsmynningarna. Pulparummet försluts med ett temporärt cement, eventuellt med något medikament mot sårytan.
 • Symtomatisk behandling – rensning av rotkanalsystemet
  Symtomatisk behandling, rensning av rotkanalsystemet, innebär att nekrotisk och infekterad vävnad avlägsnas, rotkanalen förses med ett kalciumhydroxidinlägg och tanden förseglas med en temporär fyllning. Vid behov kan behandlingen kombineras med analgetika.
 • Antibiotikabehandling och dränage
  Antibiotikabehandling och dränage syftar till att abscessen dräneras kirurgiskt med incision eller en endodontisk behandling med rensning av rotkanalsystemet. Symtomatiska behandlingar i form av systemiska antibiotikabehandlingar kan förväntas ge effekt på den del av infektionen som är belägen i vävnaderna utanför rotspetsen. I situationer då ett drä44 8 nage inte kan erhållas vid den primära behandlingen kan en systemisk antibiotikabehandling ha god effekt i avvaktan på vidare tandbehandlingar.
 • Förslutning av perforation med MTA
  Förslutning av perforation med MTA  syftar till att återskapa barriären genom att försluta perforationen. Tidigare behandlingsmetoder – förslutning med andra cement eller med varierande guttaperkatekniker, eventuellt i kombination med kirurgi – gav en måttligt god prognos. Speciellt var perforationer i furkaturen svåra att försegla och hade en hög frekvens av inflammationer i efterförloppet [104-105].

Referenser

 1. Kirkevang, LL, Vaeth, M, Horsted-Bindslev, P, Wenzel, A. Longitudinal study of periapical and endodontic status in a Danish population. Int Endod J. 2006; 39(2):100-7.
 2. Petersson, K, Hakansson, R, Hakansson, J, Olsson, B, Wennberg, A. Follow-up study of endodontic status in an adult Swedish population. Endod Dent Traumatol. 1991; 7(5):221-5.
 3. Kvist, T, Rydin, E, Reit, C. The relative frequency of periapical lesions in teeth with root canal-retained posts. J Endod. 1989; 15(12):578-80.
 4. Stromberg, T, Hasselgren, G, Bergstedt, H. Endodontic treatment of traumatic root perforations in man. A clinical and roentgenological follow-up study. Sven Tandlak Tidskr. 1972; 65(9):457-66.
 5. Kvinnsland, I, Oswald, RJ, Halse, A, Gronningsaeter, AG. A clinical and roentgenological study of 55 cases of root perforation. Int Endod J. 1989; 22(2):75-84.