Om tandvårdsriktlinjerna

I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vuxentandvård. Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vuxentandvården.

I vilken fas är arbetet med riktlinjerna?

En slutlig version av dessa riktlinjer är nu färdig. Läs mer om hur vi tar fram riktlinjer.

Varför är det viktligt med nationella riktlinjer?

Behovet av tandvård är fortsatt stort, även om Sveriges munhälsa har förbättrats under de senaste årtiondena. Tandvårdens uppgift är att stödja individer till att behålla en god munhälsa, bli frisk från sjukdomar och att återställa god bettfunktion.

De rekommendationer som tas fram i de nationella riktlinjerna ger tandvården hjälp att välja ut och erbjuda den vård som är effektiv, enhetlig och ger största möjliga nytta för patienten till en rimlig kostnad.

I riktlinjerna ingår också indikatorer för god tandvård som gör det möjligt både för vårdgivaren och Socialstyrelsen att följa upp och utvärdera vården. De ger även stöd för att utveckla och förbättra arbetet på tandvårdsklinikerna.

De områden som riktlinjerna tar upp är karies, sjukdomar i vävnaderna kring tänder och tandimplantat, sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna, total och partiell tandlöshet, smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar samt bett- och tandpositionsavvikelser.

Dessutom kommer vi att presentera rekommendationer för hur tandvården på bästa sätt kan stödja individer i att bevara eller uppnå goda munhälsorelaterade levnadsvanor till exempel genom kort eller kvalificerad rådgivning.

På vilket sätt berörs vårdgivare och beslutsfattare?

Med riktlinjerna blir det tydligt för vårdgivaren att vissa behandlingar bör införas eller få ökade resurser medan andra bör minskas eller avvecklas. Det blir också möjligt för beslutsfattare på olika nivåer att fördela resurserna bättre efter olika gruppers behov.

Rekommendationerna kommer också längre fram att ligga till grund för vilka behandlingar som kommer att få ersättning enligt det nya tandvårdsstödet. TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommer att använda riktlinjerna som underlag.

Hur påverkas patienterna?

Riktlinjerna innebär att tandvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker tandvård. Patienterna får också stöd för att aktivt kunna vara med och ta ställning vid valet av behandling. Riktlinjerna medför även att tandvården blir mer likvärdig oavsett var man bor eftersom vårdgivarna får samma kunskap att utgå ifrån.

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69