Ortodonti - bett- och tandpositionsavvikelser

Den viktigaste följden av bettavvikelser är påverkan på personens psykosociala upplevelse, främst när det gäller estetik. Även upplevelser av bristande tugg- och avbitningsförmåga kan förekomma. Kombinationsbehandlingar med tandreglering och protetisk behandling kan för många personer förbättra möjligheterna till en optimal bettrehabilitering.

Bett- och tandpositionsavvikelser hos vuxna personer förekommer i samma omfattning som hos barn och ungdomar. Trots det är cirka 90 procent av de personer som får behandling unga. Personer över 50 år uppvisar en något lägre förekomst av bettavvikelser, vilket delvis kan förklaras med att fler vuxna i de åldrarna ofta behandlats med protetiska rekonstruktioner. 

I de centrala rekommendationerna lyfter Socialstyrelsen fram ett antal tillstånd och åtgärder där myndigheten bedömer att det kan finnas behov av vägledning. Tandregleringsbehandling avser i de flesta fall behandling med fast ortodontisk apparatur (tandställning) om inget anges. Fast ortodontisk apparatur avser exempelvis olika typer av fastsittande tandställningar.

För tillståndet entandslucka i framtandsområdet har Socialstyrelsen tagit med åtgärder från diagnosområdet total- och partiell tandlöshet för att visa att det finns andra möjliga behandlingsalternativ.

Tandluckor

Tandluckor kan uppstå av flera orsaker, exempelvis som en följd av en medfödd avsaknad av tandanlag, tänder som inte har kommit fram i tandbågen, trauma, karies eller parodontit. Tandluckan kan åtgärdas med tandreglering genom att personens egna tänder förs samman. Det är ett behandlingsalternativ som ska vägas mot en protetisk tandersättning. En tandlucka som beror på att en hörntand inte kommit fram i tandbågen kan åtgärdas med kirurgisk friläggning och att tanden därefter dras fram med tandreglering. Tandreglering kan också användas i syfte att förbättra förutsättningarna för behandling med protetiska tandersättningar.

Rekommendationer vid tandluckor
Tandvården bör

Tandvården kan

Läs mer om några ytterligare rekommendationer inom området bett- och tandpositionsavvikelser i översikten för rekommendationer vid stort horisontellt överbett, invertering, trångställning med avvikande tandpositioner, retinerad tand i käken och korsbett.