Endodonti - sjukdomar i tandpulpan och i vävnaderna kring tandroten

Trots att munhälsan förbättrats hos personer i Sverige, är behovet av behandling av tandpulpan och rotbehandlingar fortfarande stort. Obehandlade kariesskador är den främsta anledningen till att personer har tänder som behöver rotbehandlas.

Orsaken till att personer har tänder som behöver rotbehandlas kan också vara andra skador i samband med äldre lagningar och kronor, eller ett tandtrauma (till exempel en avbruten tand).

Om det inte är möjligt att behandla sjukdomar i tandpulpan i ett tidigt skede, riskerar personer med sjukdom att pulpavävnaden dör och det uppstår ett behov av en mer omfattande rotbehandling. Risken för att exponera tandpulpan kan minskas genom att tandvården erbjuder stegvis exkavering till personer med djup dentinkaries för att tandpulpan ska behållas frisk.

I rekommendationerna för sjukdomar i tandpulpan och i vävnaderna kring tandroten (de periradikulära vävnaderna), har Socialstyrelsen valt att lyfta fram tillstånden när tandpulpan exponeras genom friskt dentin eller karies, pulpanekros och revisionsbehandling (med och utan inflammation i vävnaderna kring tandroten), samt tillstånd som ger upphov till symtom.

Åtgärder vid exponerad tandpulpa

Tandpulpan kan exponeras av olika anledningar, vanligen på grund av karies. Den kan också exponeras genom ett trauma där en bit av en frisk tand slås av, samt genom friskt dentin i samband med tandbehandling.

Det finns tre sätt att behandla: pulpaöverkappning, partiell pulpotomi och pulpektomi. Pulpaöverkappning (kalciumhydroxid eller mineral trioxid aggregat, MTA) syftar till att återskapa en barriär mot munhålan för att undvika infektion, inflammation och vävnadsdöd i pulpan. Vid partiell pulpotomi avlägsnas det yttre skiktet, cirka 1–2 mm av den sårgjorda pulpan, och en barriär mot munhålan återskapas på samma sätt som vid pulpaöverkappning. Vid pulpektomi avlägsnas all pulpavävnad i rotkanal och tanden rotfylls.

Rekommendationer – exponerad tandpulpa
Tandvården bör

Tandvården bör inte

Rekommendationer vid exponerad tandpulpa – kariesexkavering
Tandvården bör

Tandvården kan

Åtgärder vid pulpanekros

Om tandpulpan har exponerats så innebär det att barriären mot munhålan bryts och att munhålans bakterier kan tränga in i pulpan och orsaka inflammation och vävnadsdöd, ofta med åtföljande inflammation i vävnaden runt tandens rotspets. Behandling vid pulpanekros (icke vital tandpulpa) med apikal parodontit inkluderar rotbehandling vid ett eller flera tillfällen, samt i undantagsfall retrograd rotbehandling.

Rekommendation – pulpanekros med eller utan apikal parodontit
Tandvården bör

Åtgärder vid rotfylld tand

Om förslutningen av rotkanalen är ofullständig (otät eller för kort rotfyllning) finns det en risk att kanalen invaderas av bakterier från munhålan. Detta kan i sin tur leda till en inflammation i den vävnad som omger tandens rotspets (apikal parodontit).

Revisionsbehandling syftar till att dels avlägsna den tidigare rotfyllningen, dels skapa en barriär mot munhålan genom att göra en ny, tät förslutning av rotkanalen.

En vanlig fråga är om rotfyllningen behöver göras om när tandvården planerar att göra en stiftförankrad krona på en rotfylld tand där rotfyllningen inte är av bra kvalitet.

Rekommendationer vid rotfylld tand
Tandvården bör undvika

 • att erbjuda personer med en rotfylld tand (ofullständigt rotfylld) utan apikal parodontit, där koronal restaurering är utan anmärkning en revisionsbehandling (prioritet 10).

Tandvården kan

 • erbjuda personer med en rotfylld tand (ofullständigt rotfylld) utan apikal parodontit, där rotkanalssystemet exponeras inför koronal restaurering en revisionsbehandling (prioritet 6).

  Tandvården kan

  Tandvården bör undvika

  Åtgärder vid symtomatiska tillstånd vid pulpit och apikal parodontit

  Vid pulpit till följd av inflammation i tandpulpan, exempelvis som en följd av karies, upplever ofta personen en intensiv smärta som kräver ett snabbt och effektivt omhändertagande från tandvården.

  Apikal parodontit uppstår som en följd av pulpanekros och kan vara förenad med såväl lokala som allmänna symtom på grund av spridning av rotkanalsinfektionen. Allmäntillståndet hos personen kan påverkas med feber, svullna lokala lymfkörtlar och i sällsynta fall blodförgiftning (sepsis).

  Av samtliga rekommendationer som Socialstyrelsen tagit fram för området lyfter myndigheten här fram ett antal rekommendationer vid symtomatiska tillstånd.

  Rekommendationer – symtom från tandpulpan
  Tandvården bör

  Tandvården bör

  Tandvården bör inte

  Rekommendationer – symtom vid apikal parodontit
  Tandvården bör

  Tandvården bör undvika att

  Tandvården bör