Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Bevakning och uppdatering av Nationella riktlinjer för vuxentandvård

Socialstyrelsen har en löpande bevakning av de områden där vi har publicerat nationella riktlinjer, och ändrar rekommendationer i riktlinjerna om det finns goda skäl till det på grund av förändringar i omvärlden.

2012–2013

Socialstyrelsen har under 2012–2013 genomfört en uppdatering av det vetenskapliga underlaget till samtliga tillstånds- och åtgärdskombinationer som ligger till grund för rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Samma sökstrategier för litteratursökning har använts som i det ursprungliga riktlinjearbetet.

En rekommendation i riktlinjerna har som en följd av arbetet fått en ändrad rangordning. Det är åtgärden "Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika” vid tillståndet ”Periimplantit" (inom området parodontologi) som getts en lägre rangordning (prioritet), från 6 till 8. Läs mer om detta under parodontologiavsnittet nedan.

Arbetet har omfattat samtliga sju riktlinjeområden:

Justeringar av texter och kompletteringar av referenser är nu införda i underlaget på Socialstyrelsens webbplats.

De som haft det huvudsakliga ansvaret för arbetet med uppdateringen, förutom Socialstyrelsens projektledare, är personer som tidigare ingått som experter i Socialstyrelsens faktagrupper och finns beskrivna längst ned på den här webbsidan.

Nedan följer en kort kommentar om resultatet av uppdateringen för samtliga sju riktlinjeområden.

Patientundervisning

Uppdatering av vetenskapliga underlaget har medfört att viss text justerats och en enstaka referens lagts till. Justeringarna gäller främst texten till hälsoekonomisk bedömning i åtgärden ”Beteendemedicinsk prevention och behandling” där munhygien är en riskfaktor och en modifiering av text när det gäller slutsatserna för samtliga åtgärder där tobaksbruk är en riskfaktor. Socialstyrelsens projektledning bedömer att det inte finns skäl att ändra någon av tidigare givna rekommendationer i riktlinjeområdet, som följd av utförda justeringar av underlaget.

Karies

Uppdatering av det vetenskapliga underlaget har medfört viss justering av text i faktaunderlaget. För åtgärden ”Fissurförseglig med resinbaserade material” vid tillståndet ”Initial kronkaries med risk för progression på approximalytor” har åtgärdstexten ”Fissurförsegling” ändrats till ”försegling”. Dessutom har referenser som stärker några av tidigare rekommendationer lagts till (gäller åtgärden "Fluorlack minst 2 gånger per år" vid tillståndet "Förhöjd risk för rotkaries" och åtgärden "Klorhexidinlack minst 6 gånger per år" vid tillståndet "Förhöjd risk för rotkaries" samt korrigering av en referens till åtgärden ”Stegvis excavering" vid tillståndet "Djup dentinkaries med risk för läsion”.

Socialstyrelsens projektledning bedömer att det inte finns skäl att ändra någon av tidigare givna rekommendationer i riktlinjeområdet, som följd av utförda justeringar av underlaget.

Parodontologi

Uppdatering av det vetenskapliga underlaget har medfört justering av texter i faktaunderlaget, att tillägg och evidensgradering för en del slutsatser ändrats (gäller åtgärden "Förbättrad munhygien" vid tillståndet "Gingivit", åtgärden "Mekanisk infektionsbehandling - sektionsvis - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar" vid tillståndet "Kronisk parodontit", åtgärden "Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt preparat" vid tillståndet "Kronisk parodontit" respektive åtgärden "Professionell tandrengöring" vid tillståndet "Gingivit", åtgärden "Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans" vid tillståndet "Mukosit vid tandimplantat", åtgärden "Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar" vid tillståndet "Kronisk parodontit" och åtgärden "Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning" vid tillståndet "Kronisk parodontit"), att ett flertal referenser lagts till samt att rangordningen till en av rekommendationerna ändrats.

Förändrad rekommendation
Socialstyrelsen projektledning föreslår som en följd av expertgruppens arbete att åtgärden ”Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika” vid tillståndet ”Periimplantit”  ges en lägre rangordning (prioritet), från 6 till 8. Motiveringen är att underlaget till största del bygger på det underlag som ligger till grund för samma åtgärd för kronisk parodontit (prioritet 10) och att rangordningen eller prioriteringen för åtgärderna därför bör ligga närmare varandra. Motivering till prioritering för kronisk parodontit är följande: ”användning av systemisk antibiotikabehandling har ingen till låg tilläggseffekt till mekanisk infektionsbehandling och således endast en liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv”. När det gäller tillståndet ”Peri-implantit” har uppdateringen medfört att slutsatsen därför justerats och effekten nedgraderats med stöd från expertgruppsbedömning.

Socialstyrelsens projektledning bedömer att det för övriga rekommendationer i riktlinjeområdet inte finns skäl att ändra någon av tidigare givna rekommendationer, som följd av utförda justeringar av underlaget

Inför nästa revision av riktlinjerna – nya åtgärder för kronisk parodontit
Under granskningsarbetet identifierades ett behov av att Socialstyrelsen skulle ta upp två nya åtgärder för tillståndet kronisk parodontit. Det gäller behandling med ”Fotodynamisk diode laser” och ”Låg-energi laser” (Low level laser therapy, LLLT) som tilläggsbehandling vid icke-kirurisk infektionsbehandling.

Socialstyrelsens expertgrupp och projektledning har i detta arbete valt att inte ta upp dessa åtgärder för rangordning utan föreslår att de lyfts upp till prioriteringsgruppen för rangordning och rekommendationer i samband med nästa fullständiga uppdatering av riktlinjerna.

Endodonti

Uppdatering av det vetenskapliga underlaget har medfört justering av texter i faktaunderlaget och tillägg av ett antal nya referenser. För åtgärden "Revisionsbehandling" vid tillståndet "Rotfylld tand med apikal parodontit" har effektstorleken justerats från måttlig till hög, till enbart hög. De studier som tillkommit vid uppdateringen 2012 är inte av den vetenskapliga kvalitet att de föranleder någon förändring av evidensgradering.

Socialstyrelsens projektledning bedömer att det inte finns skäl att ändra någon av tidigare givna rekommendationer i riktlinjeområdet, som följd av utförda justeringar av underlaget.

Bettfysiologi

Uppdatering av det vetenskapliga underlaget har medfört justering av texter i faktaunderlaget, justering av effektstorlek och evidensgradering för slutsatser till några av åtgärderna samt komplettering av ett antal nytillkomna referenser. Socialstyrelsens projektledning bedömer att det inte finns skäl att ändra någon av tidigare givna rekommendationer i riktlinjeområdet, som följd av utförda justeringar av underlaget.

Inför nästa revision av riktlinjerna – nya åtgärder
Under granskningsarbetet identifierades ett behov av att granska det vetenskapliga underlaget för två nya åtgärder. Det gäller glukosbehandling per os för tillståndet käkledsatros och botulinumtoxin för tillståndet bruxism. Socialstyrelsens projektledning föreslår att till nästa revision av tandvårdsriktlinjerna bör myndigheten överväga att ta in dessa två tillstånds- och åtgärdskombinationer för rangordning till nya rekommendationer.

Ortodonti

Uppdatering av vetenskapliga underlaget har medfört att viss text justerats och någon enstaka referens lagts till. Socialstyrelsens projektledning bedömer att det inte finns skäl att ändra någon av tidigare givna rekommendationer i riktlinjeområdet, som följd av utförda justeringar av underlaget.

Protetik

Uppdatering av vetenskapliga underlaget har medfört att viss text justerats och att underlaget kompletterats med ett antal nya referenser som har identifierats. Referenserna utgörs framförallt av några systematiska översikter, där flertalet översikter bygger på de artiklar som redan tidigare är underlag för riktlinjerna och stöder tidigare slutsatser.

För åtgärden "Implantatstödd täckprotes" vid tillståndet "Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning", har en slutsats tillkommit när det gäller funktionstid av protetisk konstruktion på implantat.

Ett flertal nya studier identifierades som avser helkeramiska konstruktioner. De nya studierna håller dock inte tillräcklig kvalitet som gör att de kan evidensgraderas och komplettera nuvarande underlag. Studierna brister i studiedesign, saknar kontrollgrupp och uppföljningstiden är ofta kort (1–3 år).

Socialstyrelsens projektledning bedömer att det inte finns skäl att ändra någon av tidigare givna rekommendationer i riktlinjeområdet, som följd av utförda justeringar av underlaget

Expertgrupp

De som haft huvudansvaret för arbetet med uppdatering av vetenskapliga underlaget inom sina respektive riktlinjeområden är:

  • Patientundervisning: Katarina Konradsson och Katri Ståhlnacke
  • Karies: Peter Carlsson
  • Parodontologi: Jan Wennström
  • Endodonti: Kerstin Petersson
  • Bettfysiologi: Anders Wänman och Malin Ernberg
  • Ortodonti: Bengt Mohlin och Jan Huggare
  • Protetik: Margareta Molin Thoren