/
/

Ny föreskrift för tandläkarnas ST

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Föreskrifterna ska tillämpas på legitimerade tandläkares vidareutbildning för att uppnå specialistkompetens.

Föreskrifterna ska åstadkomma ett effektivt, lättillgängligt och ändamålsenligt regelverk för specialisttjänstgöring (ST) som tillgodoser befolkningens behov av specialiserad tandvård. 

Regelverket omfattar bland annat generella bestämmelser för ST, indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens kan uppnås samt målbeskrivningar för respektive specialitet.

Ny specialitetsindelning ska möta framtidens behov

Framtidens specialisttandvård förväntas ta emot och behandla allt fler patienter med komplexa vårdbehov. Den föreslagna specialitetsindelningen ska motsvara framtida behov hos tandvården och patienterna och bidra till en jämlik vård och därmed öka patientsäkerheten.

Förslaget innebär bland annat:

  • de befintliga specialiteterna bibehålls (åtta stycken) samt inrättandet av en nionde specialitet inom orofacial medicin.
  • de befintliga specialiteterna fyller, tillsammans med den föreslagna nya specialiteten, dagens och framtidens behov av specialistkompetens inom odontologin.

Förslaget innebär vidare bland annat:

  • förtydligande av ansvarsfördelning och bedömning av kompetens
  • nya regler för specialister som utbildats i länder utanför EU/EES (tredjeland)
  • nya målbeskrivningar för samtliga specialiteter innehållande specialitetsövergripande delmål och specialitetsspecifika delmål.

Den 1 juni 2018 väntas föreskriften träda i kraft och 1993-års författning upphör att gälla. Förslaget innehåller dock en övergångsbestämmelse som innebär att ansökan om bevis om specialistkompetens enligt 1993 års författning kan göras till och med 31 maj 2023 under vissa förutsättningar.

Läs föreskriften och konsekvensutredningen i sin helhet

 

Kontakt

Jurist och projektledare
Helene Klackenberg Ingrao
075-247 30 36

Utredare
Ragnhild Mogren
075-247 37 63 

Mer hos oss

Tandvård