/
/

Ny föreskrift för tandläkarnas ST

Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Föreskrifterna ska tillämpas på legitimerade tandläkares vidareutbildning för att uppnå specialistkompetens.

Syftet med de nya föreskrifterna är att åstadkomma ett effektivt, lättillgängligt och ändamålsenligt regelverk för ST som tillgodoser befolkning ens behov av specialiserad tandvård.

Regelverket omfattar bland annat generella bestämmelser för ST, indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens kan uppnås, samt målbeskrivningar för respektive specialitet. 

Ny specialitetsindelning ska möta framtidens behov

Framtidens specialisttandvård förväntas ta emot och behandla allt fler patienter med komplexa vårdbehov. Den föreslagna specialitetsindelningen ska motsvara framtida behov hos tandvården och patienterna och bidra till en jämlik vård och därmed öka patientsäkerheten.

Några förändringar i de nya föreskrifterna är att:

  • Det inrättas en nionde specialitet inom orofacial medicin. Övriga specialiteter är kvar. 
  • Ansvarsfördelning och krav på bedömning av kompetens förtydligas.  
  • Det införs nya regler för specialister som utbildats i länder utanför EU/EES (tredjeland).  
  • Det har tagits fram nya målbeskrivningar för samtliga specialiteter som innehåller specialitetsövergripande delmål och specialitetsspecifika delmål.  

Ikraftträdande

Föreskriften och de allmänna råden träder i kraft den 1 juni 2018. Då upphör 1993 års författning att gälla. Det finns övergångsbestämmelser som innebär att ansökan om bevis om specialistkompetens enligt 1993 års författning kan göras till och med 31 maj 2023 under vissa förutsättningar.

Föreskriften ska tryckas och kommer sedan att kunna beställas och laddas ned via Socialstyrelsens webbplats. Fram till publiceringen på webbplatsen kan intresserade beställa en icke redigerad version genom att skicka ett mejl till Helene Klackenberg Ingrao eller Ragnhild Mogren.

Kontakt

Jurist och projektledare
Helene Klackenberg Ingrao

Utredare
Ragnhild Mogren

Mer hos oss

Tandvård