/
/
/

Statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

  • Område: Övrigt
  • Status: Beslut är fattat om fördelning 2016.

Syfte med bidraget

Statsbidraget lämnas till kommuner och landsting för projekt som inom det egna verksamhetsområdet ökar kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation (hbt-personer). Syftet är att främja hbt-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting.

Bidraget utgår från förordningen om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Berörda

Kommuner och landsting kan ansöka om statsbidraget.

Ansökan

Ansökningstiden för 2016 års statsbidrag gick ut den 26 februari 2016. Vi har fattat beslut om fördelning.

Fördelningslista 2016

Reviderad plan och budget för 2016

Senast den 13 maj 2016 ska de kommuner och landsting som har beviljats statsbidrag för 2016 ha lämnat in en reviderad plan och budget.

Blankett för reviderad plan och budget 2016

Villkor

Ett villkor för att få bidrag är att projektet inte omfattar insatser som redan utförs inom den ordinarie verksamheten.

Vi kommer även att prioritera projekt som:

  • har en hög grad av egen finansiering från kommunen eller landstinget
  • i övrigt bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla uppdragets mål, enligt 3 § i förordningen
  • tar hänsyn till geografisk spridning över hela landet och spridning mellan tätort och landsbygd.

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fördelat 2,9 miljoner kronor för 2016. Medlen betalas ut under året och kan användas till och med den 31 december 2016.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De kommuner och landsting som har tagit emot statsbidraget 2016 ska senast den 28 februari 2017 återrapportera hur de har använt bidraget. Vi kommer att skicka ut information om återrapporteringen till berörda i god tid. I återrapporteringen ska kommunen eller landstinget dels lämna en ekonomisk redovisning, dels redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultatet förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig om redovisningen inte lämnas, eller om bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts till det ändamål det har lämnats för. Medel som inte har förbrukats den 31 december 2016 ska återbetalas.

Redovisning till regeringen

Socialstyrelsen ska senast den 1 juni varje år lämna en redogörelse till regeringen för vad statsbidraget har använts till.

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag för 2015 till kommuner och landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation

 

Kontakt

Peter Redving
075-247 39 92

Frågor om återrapportering
Ylva Gårdhagen
075-247 39 11