/
/
/

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

  • Område: Äldre
  • Status: Redovisningen av 2016 års medel ska ha inkommit senast den 6 februari 2017 .

Syfte med bidraget

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Berörda

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel.

Rekvisition

Stimulansmedlen för 2017 ska rekvireras senast den 31 oktober 2017. Socialstyrelsen avser att informera kommunernas kontaktpersoner om rekvisitionsförfarandet i vecka 3, 2017

Villkor

För villkor se anvisningar och regeringsbeslut:

Socialstyrelsen avser att publicera anvisningar för 2017 års medel i vecka 3, 2017

Regeringsbeslut 2015-06-25: Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen på regeringens webbplats

Mer information finns i frågor och svar om statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har 1 995 000 000 kronor att fördela för 2017.

Fördelningsnyckel 2017

 

Redovisning till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den senast den 6 februari 2017 redovisa till Socialstyrelsen hur 2016 års stimulansmedel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller senast i december 2016. Redovisningen kommer i huvudsak att innehålla samma slags frågor som för 2015.

Läsversion av webbformulär för redovisning av 2016 års stimulansmedel

Bidrag under tidigare år

Fördelning av 2016 års stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Fördelning av 2015 års stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen