/
/
/

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

  • Område: Äldre
  • Status: Senast den 31 oktober 2016 ska rekvisitionen av 2016 års medel ha kommit in.

Syfte med bidraget

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Berörda

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel.

Rekvisition

Stimulansmedlen för 2016 ska rekvireras senast den 31 oktober 2016. Vi har per e-post skickat ut rekvisitionsblanketter till varje kommun.

Villkor

För villkor se anvisningar och regeringsbeslut:

Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

Regeringsbeslut 2015-06-25: Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen på regeringens webbplats

Mer information finns i frågor och svar om statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Bidragets storlek

Vi har 1 990 000 000 kronor att fördela för 2016. Beloppen per kommun finns i bilaga 1 till Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen hos Ekonomistyrningsverket. Bilagan hittar du längst upp i högra hörnet.

Redovisning till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den senast den 6 februari 2017 redovisa till Socialstyrelsen hur 2016 års stimulansmedel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller senast i december 2016. Redovisningen kommer i huvudsak att innehålla samma slags frågor som för 2015.

Förhandsvisning av 2015 års webbformulär

Bidrag under tidigare år

Fördelning av 2015 års stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen