/
/
/

Uppdrag att fördela medel för kompetensutveckling inom sociala barn- och ungdomsvården

  • Område: Social verksamhet
  • Status: Senast den 10 februari 2017 (förlängd svarstid) ska återrapportering av 2016 års medel ha kommit in.

Bidraget

Regeringen har under 2013–2016 stött ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att systematiskt utveckla personalens kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och säker vård. Kommunerna har under åren haft möjlighet att rekvirera stimulansmedel från Socialstyrelsen för utbildningsinsatser.

Varje år har kommunerna återrapporterat hur stimulansmedlen har använts. I år ska Socialstyrelsen lämna en slutredovisning med en samlad bild av satsningen till Socialdepartementet den 30 juni 2017. Därför har Socialstyrelsen skickat ut ett webbformulär till alla kommuner som deltagit i satsningen under något av åren 2013-2016.

Webbformuläret har även skickats till kommuner som inte deltog 2016. Dessa kommuner behöver inte fylla i några uppgifter om genomförda kompetensutvecklingsinsatser utan för deras del omfattar enkäten det befintliga kompetensläget i den sociala barn- och ungdomsvården.

Regeringsbeslut 2016-01-21

Berörda

Samtliga kommuner.

Villkor

Statsbidraget har betalats ut för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Kommuner som inte gjorde en kompetensinventering tidigare år fick använda högst 50 000 kronor av sin pott 2016 för detta. Läs mer om villkor för 2016 års kompetenssatsning i anvisningarna nedan.

 Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2016 för kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Bidragets storlek

Socialstyrelsen fick i uppdrag att fördela 24 miljoner kronor under 2016. Fördelningen av statsbidraget utgår från fördelningsramen ovan Bilaga 1.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 10 februari 2017 redovisa till Socialstyrelsen hur 2016 års statsbidrag har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen skickade ut till samtliga kommuner november 2016.

Redovisningen lämnas per kommun.

Socialstyrelsens redovisning till regeringen

Här hittar du Socialstyrelsens tidigare redovisningar till regeringen:

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2015 års medel

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2014 års satsning

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Slutredovisning av 2013 års satsning

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag för 2016 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2015 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården  

Fördelning av statsbidrag för 2014 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

 

Kontakt

Ann Bengtsson
075-247 32 44

Mer hos oss

Barn och familj