/
/
/

Uppdrag att fördela medel för kompetensutveckling inom sociala barn- och ungdomsvården

  • Område: Social verksamhet
  • Status: Redovisning av 2016 års medel ska ha inkommit senast 3 februari 2017.

Syfte med bidraget

Syftet är att stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och säker vård.

Regeringsbeslut 2016-01-21

Berörda

Samtliga kommuner.

Villkor

Statsbidraget betalas ut för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Kommuner som inte gjorde en kompetensinventering tidigare år får använda högst 50 000 kronor av sin pott 2016 för detta. Läs mer om villkor för 2016 års kompetenssatsning i anvisningarna nedan.

 Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2016 för kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 24 miljoner kronor under 2016. Fördelningen av statsbidraget utgår från fördelningsramen ovan Bilaga 1.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den senast den 3 februari 2017 redovisa till Socialstyrelsen hur 2016 års statsbidrag har använts enligt ett frågeformu-lär som Socialstyrelsen skickade ut till samtliga kommuner november 2016.

Redovisningen lämnas per kommun.

Socialstyrelsens redovisning till regeringen

Här hittar du Socialstyrelsens tidigare redovisningar till regeringen:

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2015 års medel

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2014 års satsning

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Slutredovisning av 2013 års satsning

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag för 2016 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2015 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården  

Fördelning av statsbidrag för 2014 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

 

Kontakt

Ann Bengtsson
075-247 32 44

Mer hos oss

Barn och familj