/
/
/

Prestationsersättning till kommuner för lokala värdighetsgarantier

  • Område: Äldre
  • Status: Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.

Syfte med bidraget

Riksdagen vill höja kvaliteten i äldreomsorgen. Ett led i detta är att uppmuntra kommunerna att tydliggöra för de äldre och deras anhöriga vad de kan förvänta sig av kommunernas omsorg.

För att stimulera och inspirera kommunerna till ett konkret och engagerat arbete kring lokala värdighetsgarantier fanns det därför prestationsersättning att söka för 2014.

Bidragets storlek

Socialstyrelsen fick 2014 uppdrag att fördela 96 miljoner.

Berörda

Alla kommuner som uppfyllde en av nedan nämnda punkter kunde ansöka om prestationsersättning 2014:

  • Ha redovisat sin lokala uppföljning av arbetet med värdighetsgarantier (gäller endast de som beviljats prestationsersättning 2013).
  • Ha utformat och inrättat minst tre lokala värdighetsgarantier och lämnat in en godkänd plan för hur dessa garantier ska följas upp.

Redovisning till regeringen

Socialstyrelsen slutrapporterade uppdraget till regeringen i maj 2015.

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – Slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014

Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen – Lägesrapport februari 2014

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag för lokala värdighetsgarantier 2014

Fördelning av statsbidrag för lokala värdighetsgarantier 2013

Fördelning av statsbidrag för lokala värdighetsgarantier 2012

Fördelning av statsbidrag för lokala värdighetsgarantier 2011