Statsbidrag till anhörigorganisationer

  • Område: Social verksamhet, Äldre, Psykisk hälsa
  • Status: Senast den 30 april 2017 ska återrapportering av 2016 års statsbidrag ha kommit in.

Syfte med bidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Berörda

Rikstäckande ideella organisationer som bedrivit anhörigverksamhet under minst två år.

Ansökan

Ansökningstiden gick ut den 15 september 2016. Vi har fattat beslut om fördelning.

Fördelning av statsbidrag till anhörigorganisationer 2017

Observera att Socialstyrelsen från och med 2016 anger i föreskrift uppgift om sista ansökningsdatum. En ansökan som är inkommen efter det satta datumet kommer Socialstyrelsen att avvisa som sent inkommen. Ansökan kommer i dessa fall inte att handläggas.

HSLF-FS 2016:57 Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

Reviderad plan och budget för 2017

De organisationer som beviljades lägre bidrag än sökta belopp ska skicka en reviderad budgetuppställning och plan till Socialstyrelsen senast den 28 februari 2017. Budgeten ska vara uppställd utifrån beviljade delmål.

Blankett

Villkor

Statsbidraget regleras i en förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. I denna ställs vissa krav på organisationer som ansöker om statsbidrag, bland annat att de ska styra sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat.  

I och med en förordningsändring som trädde i kraft den 1 januari 2014 infördes ett grundbidrag. Grundbidraget är lika för alla och utgår till organisationer vars huvudsakliga ändamål syftar till att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationer som beviljades statsbidraget 2016 ska senast den 30 april 2017 återrapportera till Socialstyrelsen hur medlen har använts. Information om återrapporteringen har skickats till berörda.

Återrapporteringsblankett

Redovisning till regeringen

Socialstyrelsen ska senast den 30 september varje år lämna en redogörelse till regeringen för vad statsbidraget har använts till.

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag till anhörigorganisationer 2016

Fördelning av statsbidrag till anhörigorganisationer 2015

Fördelning av statsbidrag till anhörigorganisationer 2014

Fördelning av statsbidrag till anhörigorganisationer 2013

Fördelning av statsbidrag till anhörigorganisationer 2012

Fördelning av statsbidrag till anhörigorganisationer 2011

Fördelning av statsbidrag till anhörigorganisationer 2009 och 2010

Fördelning av statsbidrag till anhörigorganisationer 2008

 

Kontakt

Frida Azadi
075-247 42 16

Frågor om återrapportering
Ylva Gårdhagen
075-247 39 11