/
/

Här kan du söka bland de aktuella statsbidragen

I listan kan du se vilka bidrag som är aktuella att söka eller redovisa och vilka bidrag som vi just nu följer upp.


Namn Status
Statsbidraget är: Aktuellt
Handikapporganisationer Vi har fattat beslut om fördelning för 2017.
Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning Ansökan lämnas till respektive länsstyrelse.
Elektronisk kommunikation Vi har fattat beslut om fördelning för 2016.
Anhörigorganisationer Senast den 30 april 2017 ska återrapportering av 2016 års statsbidrag ha kommit in.
Vissa organisationer inom det sociala området Senast den 30 april 2017 ska återrapporteing av 2016 års statsbidrag ha kommit in.
Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation Senast den 28 februari 2017 ska ansökan om 2017 års statsbidrag ha kommit in.
Pensionärsorganisationer Senast den 1 januari 2017 ska ansökan ha kommit in.
Inrättande av regionala cancercentrum Senast den 22 mars 2017 ska ansökan om 2017 års statsbidrag ha kommit in.
Kompetenscentrum på tandvårdsområdet Ansökningstiden gick ut den 7 november 2016. Handläggning pågår.
Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning Vi har fattat beslut om fördelning för 2017.
Utvecklingsmedel för arbete mot våld Senast den 20 februari 2017 ska ansökan ha kommit in för ideella föreningar och stiftelser. Senast den 6 mars 2017 ska ansökan ha kommit in för länsstyrelser och...
Viss verksamhet på funktionshindersområdet Senast den 17 februari 2017 ska en reviderad plan och budget för 2017 ha kommit in. Senast den 30 april 2017 ska återrapportering för 2016 ha kommit in.
Kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Senast den 10 februari 2017 (förlängd svarstid) ska återrapportering av 2016 års medel ha kommit in.
Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS Senast den 8 februari 2017 ska återrapportering av 2016 års statsbidrag ha kommit in.
Samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation Vi har fattat beslut om fördelning för 2016.
Ökad kunskap om hbt-personers situation Senast den 28 februari 2017 ska återrapporteringen av 2016 års medel ha kommit in.
Bättre vård vid kroniska sjukdomar Senast den 1 februari 2017 ska återrapporteringen av 2016 års statsbidrag ha kommit in och senast den 20 februari 2017 ska ansökan om 2017 års statsbidrag ha kommit...
Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder Senast den 1 februari 2017 ska återrapporteringen av 2016 års statsbidrag ha kommit in och senast den 20 februari 2017 ska ansökan om 2017 års statsbidrag ha kommit...
Ökad bemanning inom äldreomsorgen Senast den 31 oktober 2017 ska rekvisitionen av 2017 års medel ha kommit in.
Kvinno- och tjejjourer Vi har fattat beslut om fördelning till kvinno- och tjejjourer för 2017 och/eller 2018.
Kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen Handläggning av 2016 års redovisningar pågår.
Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa Vi har fattat beslut om fördelning för 2017.
Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Senast den 3 februari 2017 ska ekonomisk återrapportering av 2016 års medel ha ha kommit in.
Statsbidraget är: Arkiverat
Fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Lokala värdighetsgarantier Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Omvårdnadslyftet – utbildningssatsning inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Valfrihetssystem enligt LOV från 2011 Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Försöksverksamheter inom nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Pilotprojekt för att minska dödligheten vid hjärtstopp som sker utanför hälso- och sjukvården Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Äldres behov i centrum Uppdraget är avslutat.
Kompensation för kostnader för fritidspeng Uppdraget är avslutat.

Sök och avgränsa