/
/

Här kan du söka bland de aktuella statsbidragen

I listan kan du se vilka bidrag som är aktuella att söka eller redovisa och vilka bidrag som vi just nu följer upp.


Namn Status
Statsbidraget är: Aktuellt
Handikapporganisationer Vi har fattat beslut om fördelning för 2017.
Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning Ansökan lämnas till respektive länsstyrelse.
Elektronisk kommunikation Vi har fattat beslut om fördelning för 2016.
Anhörigorganisationer Vi har fattat beslut om fördelning för 2017.
Vissa organisationer inom det sociala området Vi har fattat beslut om fördelning till vissa organisationer inom det sociala området för 2017.
Brottsofferverksamhet riktad till hbt-personer Vi har fattat beslut om fördelning för 2016
Pensionärsorganisationer Senast den 1 januari 2017 ska ansökan ha kommit in.
Inrättande av regionala cancercentrum Senast den 31 januari 2017 ska redovisning av 2016 års medel ha inkommit till Socialstyrelsen.
Kompetenscentrum på tandvårdsområdet Ansökningstiden gick ut den 7 november 2016. Handläggning pågår.
Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning Vi har fattat beslut om fördelning för 2017.
Utvecklingsmedel för arbete mot våld Senast den 20 februari 2017 ska ansökan ha kommit in för ideella föreningar och stiftelser.
Viss verksamhet på funktionshindersområdet Vi har fattat beslut om fördelning till viss verksamhet inom funktionshindersområdet för 2017.
Kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Redovisning av 2016 års medel ska ha inkommit senast 3 februari 2017.
Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS Senast den 8 februari 2017 ska återrapportering av 2016 års statsbidrag ha kommit in.
Samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation Vi har fattat beslut om fördelning för 2016.
Ökad kunskap om hbt-personers situation Återrapporteringen av 2016 års medel ska ha inkommit senast den 28 februari 2017.
Bättre vård vid kroniska sjukdomar Senast den 1 februari 2017 ska återrapporteringen av 2016 års statsbidrag ha kommit in och senast den 20 februari 2017 ska ansökan om 2017 års statsbidrag ha kommit...
Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder Senast den 1 februari 2017 ska återrapporteringen av 2016 års statsbidrag ha kommit in och senast den 20 februari 2017 ska ansökan om 2017 års statsbidrag ha kommit...
Ökad bemanning inom äldreomsorgen Redovisningen av 2016 års medel ska ha inkommit senast den 6 februari 2017 .
Kvinno- och tjejjourer Vi har fattat beslut om fördelning till kvinno- och tjejjourer för 2017 och/eller 2018.
Kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen Senast den 25 januari 2017 ska redovisning av 2016 års medel ha kommit in.
Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa Vi har fattat beslut om fördelning för 2017.
Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Senast den 3 februari 2017 ska ekonomisk redovisning av 2016 års medel ha inkommit till Socialstyrelsen.
Statsbidraget är: Arkiverat
Fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Lokala värdighetsgarantier Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Omvårdnadslyftet – utbildningssatsning inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Valfrihetssystem enligt LOV från 2011 Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Försöksverksamheter inom nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Pilotprojekt för att minska dödligheten vid hjärtstopp som sker utanför hälso- och sjukvården Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.
Äldres behov i centrum Uppdraget är avslutat.
Kompensation för kostnader för fritidspeng Uppdraget är avslutat.

Sök och avgränsa