/
/
/

Statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar

Korta fakta
  • I Blekinge och Södermanlands län röker flest mammor till spädbarn. Södermanlands län är också det län där flest pappor till spädbarn röker. I de tre norrlandslänen Jämtland, Västerbotten och Norrbotten röker spädbarnsföräldrar minst.
  • För 15 år sedan levde 19 procent av alla barn, åtta månader gamla, i familjer där någon rökte. År 2014 har andelen sjunkit till 11 procent. Sett till enbart papporna rökte 10 procent och av mammorna rökte 5 procent.

Statistikrapporter

  • Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor innehåller uppgifter om rökvanor bland spädbarnsföräldrar från föregående år men också utvecklingen för spädbarnsföräldrars rökvanor sedan 1999. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i september.

    Från 2008 till 2013 publicerades statistiken om spädbarnsföräldrars rökvanor årligen i rapporten Amning och föräldrars rökvanor. Statistiken för spädbarnsföräldrars rökvanor och statistiken för amning publiceras nu i två separata rapporter.
  • Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar publicerades fram till och med år 2008, då statistiken började presenteras i två skilda rapporter.
  • I Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn finns det sedan år 1983 statistik om rökvanor och sedan 2001 uppgifter om snusanvändning bland gravida kvinnor.

Syftet med statistiken

Det finns ett samband mellan tobaksrök i miljön och utveckling av luftvägssjukdomar hos barn. Statistiken om föräldrars rökvanor under barnets första levnadsår ger ett kunskapsunderlag som stöd för åtgärder för att minska rökningen i denna grupp.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller uppgifter om rökvanor hos spädbarnsföräldrar i hela landet såväl som i län och kommuner. Statistiken avser om mamman, pappan eller någon annan i barnets hem röker, dels när barnet är 0–4 veckor gammalt, dels när barnet är cirka åtta månader gammalt.

Källor till statistiken

Barnavårdscentralerna gör sammanställningar av journaluppgifter, som sedan skickas in enligt sjukvårdsområde till Socialstyrelsen. Dessa görs på särskilda blanketter, som finns som bilaga till årsrapporten. Eftersom uppföljningen av barnen gäller barnets första levnadsår görs sammanställningen av uppgifter ett år efter barnets födsel.

Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter, det vill säga inte individuppgifter. Vi sammanställer sedan uppgifterna och publicerar dem, två år efter barnets födsel.

Bortfall och kvalitet

Jämfört med tidigare års statistik är 2013 års resultat mer osäkra på grund av ofullständig inrapportering från Värmland och Stockholms läns landsting. Vid beräkning av riksvärdet har därför vissa uppgifter från föregående år använts i årsrapporten.

Kvaliteten på statistiken är generellt sett god och bortfallet, totalt sett, litet. Barnhälsovården beräknas nå omkring 99 procent av alla barn under det första levnadsåret. Av dessa beräknar vi att de flesta rapporteras till Socialstyrelsen, varför vi inte anser att eventuella bortfall har någon större betydelse.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa kompletterande statistik. Det är däremot inte möjligt att beställa individuppgifter för forskningsändamål om rökning bland spädbarnsföräldrar eftersom så detaljerade uppgifter inte finns tillgängliga på Socialstyrelsen.