/
/
/

Statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar

Korta fakta
  • År 1999 utsattes cirka 19 procent av spädbarnen i hemmet för rökning vid 8 månaders ålder. 2015 var den siffran nere på drygt 11 på procent
  • Under 15 års tid har andelen mödrar som har spädbarn och röker mer än halverats och det gäller både mödrar med mycket små barn upp till 4 veckors ålder och för de med 8 månaders barn.
  • Västerbottens och Stockholms län har lägst andel mödrar och fäder som röker när barnen är 0-4 veckor. De län som har högst andel rökande föräldrar vid denna ålder på barnen är Södermanland och Skåne.

Statistikrapporter

  • Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor innehåller uppgifter om rökvanor bland spädbarnsföräldrar från föregående år men också utvecklingen för spädbarnsföräldrars rökvanor sedan 1999. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i september.
  • Från 2008 till 2013 publicerades statistiken om spädbarnsföräldrars rökvanor årligen i rapporten Amning och föräldrars rökvanor. Statistiken för spädbarnsföräldrars rökvanor och statistiken för amning publiceras nu i två separata rapporter.
  • Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar publicerades fram till och med år 2008, då statistiken började presenteras i två skilda rapporter.
  • I Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn finns det sedan år 1983 statistik om rökvanor och sedan 2001 uppgifter om snusanvändning bland gravida kvinnor.

Syftet med statistiken

Det finns ett samband mellan tobaksrök i miljön och utveckling av luftvägssjukdomar hos barn. Statistiken om föräldrars rökvanor under barnets första levnadsår ger ett kunskapsunderlag som stöd för åtgärder för att minska rökningen i denna grupp.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller uppgifter om rökvanor hos spädbarnsföräldrar i hela landet såväl som i län och kommuner. Statistiken avser om mamman, pappan eller någon annan i barnets hem röker, dels när barnet är 0–4 veckor gammalt, dels när barnet är cirka åtta månader gammalt.

Källor till statistiken

Barnavårdscentralerna gör sammanställningar av journaluppgifter, som sedan skickas in enligt sjukvårdsområde till Socialstyrelsen. Dessa görs på särskilda blanketter, som finns som bilaga till årsrapporten. Eftersom uppföljningen av barnen gäller barnets första levnadsår görs sammanställningen av uppgifter ett år efter barnets födsel.

Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter, det vill säga inte individuppgifter. Vi sammanställer sedan uppgifterna och publicerar dem, två år efter barnets födsel.

Bortfall och kvalitet

Barnavårdscentralerna når cirka 99 procent av alla barn under det första levnadsåret och kontakten sker i samband med hälsoundersökningar. Uppgifter om rökning bland spädbarnsföräldrars rökvanor anses vara representativa för den verkliga frekvensen i riket.

För åren 2013─2015 förekommer en del bortfall i data som samlats in gällande rökvanor bland spädbarnsföräldrar. Flera landsting har haft problem med att leverera uppgifterna. År 2015 saknas data helt från två län och från två län andra län saknas data för vissa av amningsperioderna. Värden för riket är skattade år 2015 liksom för 2013-2014.  
 

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa kompletterande statistik. Det är däremot inte möjligt att beställa individuppgifter för forskningsändamål om rökning bland spädbarnsföräldrar eftersom så detaljerade uppgifter inte finns tillgängliga på Socialstyrelsen.