/
/
/

Statistik om stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Korta fakta

  • 88 procent av de som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har det på grund av utvecklings-störning, autism eller autismliknande tillstånd.  
  • Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen med 37 500 insatser vilket är knappt 32 procent av samtliga insatser.
  • 1 oktober 2017 var totalt 118 800 LSS-insatser beviljade och verk-ställda det året.

Statistikrapporter

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på uppgifter inrapporterade av kommuner och landsting som avser förhållandena den 1 oktober. Landstingen ansvarar för enkätbaserad inrapportering av insatsen Råd och stöd. Övriga insatser rapporteras in på personnummernivå av kommunerna och lagras i registret över insatser enligt LSS.

Assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken handläggs och redovisas av Försäkringskassan.

Kvalitet och bortfall

Då statistiken bland annat används som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner är uppgiftslämnarna mycket noggranna i sin inlämning, så statistiken har därför mycket god kvalitet och inget bortfall.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa data eller statistik.